Asmens duomenų apsauga

Teisingumo ministerijos duomenų apsaugos pareigūne yra paskirta Teisinės apsaugos grupės vyriausioji specialistė Dovilė Mekionytė. Pagrindinė Teisingumo ministerijos duomenų apsaugos pareigūno paskirtis – užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) reikalavimų taikymą Teisingumo ministerijoje.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
Dovilė Mekionytė
Gedimino pr. 30, LT-01104 Vilnius
Tel. 8 (5) 266 2953, el. p. d.mekonyte@tm.lt

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-05-07