Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija skelbia viešą konkursą laisvoms antstolių vietoms užimti:

1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono rūmų, Plungės apylinkės teismo Kretingos ir Palangos rūmų veiklos teritorijoje – 1;

2. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių, Radviliškio, Joniškio, Pakruojo, Kelmės ir Raseinių rūmų ir Panevėžio apylinkės teismo Pasvalio rūmų veiklos teritorijoje – 1.            

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, privalo Teisingumo ministerijai pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti viešame konkurse. Prašyme prioritetine eilės tvarka, kuri yra nekeičiama, gali būti nurodytos kelios veiklos teritorijos, kuriose pageidaujama eiti antstolio pareigas.

2. Asmens tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančius dokumentus bei šių dokumentų kopijas.

3. Aukštąjį teisinį universitetinį išsilavinimą (vienpakopį ar bakalauro) patvirtinantį dokumentą ir šio dokumento kopiją.

4. Teisinio darbo stažą patvirtinančius dokumentus, jų kopijas ir pareigybių aprašymus, jei asmuo ėjo pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 841 16 ir 17 punktuose.

5. Išsamų gyvenimo aprašymą.

6. Pažymą apie atleidimo iš darbo priežastis, jei asmuo ėjo pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo 5 straipsnio 5 punkte, ir nuo atleidimo iš pareigų nepraėjo penkeri metai.               

7. Dokumentą, patvirtinantį suteiktą mokslo laipsnį, jei asmuo yra socialinių mokslų teisės krypties daktaras, habilituotas daktaras.

8. Užpildytą konkurso dalyvio anketą, kuri gali būti pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai arba siunčiama kartu su prašymu registruotu laišku ar elektroninių ryšių priemonėmis. Anketą galite rasti Antstolių viešo konkurso tvarkos aprašo, patvirtinto 2002 m. gruodžio 30 d. teisingumo ministro įsakymu Nr. 400 (teisingumo ministro 2019 m. rugsėjo 24 d. įsakymo Nr. 1R-272 redakcija), 1 priede.

Konkurso dalyviai prašymą ir dokumentus Teisingumo ministerijai gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku ar elektroninių ryšių priemonėmis (prašymas leisti dalyvauti konkurse turi būti pasirašytas elektroniniu parašu). Jei prašymas ir dokumentai siunčiami registruotu laišku arba elektroninių ryšių priemonėmis, tai pateikiamos dokumentų notaro patvirtintos kopijos.

Viešo konkurso dalyvių atrankos būdas – testas raštu bei privalumų vertinimas žodžiu.

Testo klausimai sudaromi pagal Antstolio kvalifikacinio egzamino programą, patvirtintą teisingumo ministro 2017 m. lapkričio 8 d. įsakymu Nr. 1R-272. Antstolio kvalifikacinio egzamino programą galite rasti interneto svetainėje www.e-tar.lt.

Konkurso dalyvių prašymai priimami iki 2019 m. lapkričio 18 d. (įskaitytinai), Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje, 218 kab., Gedimino pr. 30, Vilnius.

Išsamesnės informacijos apie konkursą teirautis tel. (8 5) 2662945, 2662946. 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-10-14