Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

Užtikrindamas tinkamą Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų atlikimą šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

bendradarbiaudamas su Atitikties ES teisei skyriumi: