Civilinių ginčų taikinamasis tarpininkavimas (mediacija)

2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujos redakcijos Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymas, kuriuo siekiama skatinti ir efektyvinti mediacijos taikymą civiliniuose ginčuose, įtvirtinti vieningą mediacijos sistemą.

Mediacija – civilinių ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai (tretieji nešališki asmenys) padeda ginčo šalims taikiai spręsti ginčą. Mediacijos įstatyme numatyta, kad mediacija gali būti taikoma sprendžiant civilinius (t. y. šeimos ir kitus) ginčus, kurie yra ar gali būti nagrinėjami teisme civilinio proceso tvarka. Ginčo šalys gali pasinaudoti šiuo ginčo sprendimo būdu tiek tuo atveju, kai ginčas dar nėra nagrinėjamas teisme (neteisminė mediacija), tiek ir tuo atveju, kai bylą jau nagrinėja teismas (teisminė mediacija).

 Mediacija taikoma ginčo šalių rašytiniu susitarimu. Gali būti susitariama taikyti mediaciją tik dėl tokio ginčo, dėl kurio pagal įstatymus leidžiama ginčo šalims sudaryti taikos sutartį. Ginčo šalys kartu skiria mediatorių arba bendru ginčo šalių prašymu mediatorių kandidatūras gali pasiūlyti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Pagrindinė mediatoriaus užduotis – padėti ginčą išspręsti taikiai. Būtent tas aspektas, kad ginčo sprendimo priėmimo prerogatyva priklauso pačioms šalims, o ne trečiajam asmeniui (arbitrui), skiria mediaciją nuo kitų alternatyvių ginčų sprendimo būdų (pavyzdžiui, arbitražo ir kt.).

Mediacijos paslaugas nuo 2019 m. sausio 1 d. gali teikti tik tie asmenys, kurie yra išlaikę specialų egzaminą (su tam tikromis išimtimis), atitinka kitus įstatyme nustatytus reikalavimus (nepriekaištingos reputacijos, turintys aukštąjį universitetinį išsilavinimą, išklausę mokymus mediacijos tema) ir įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą. Mediatorių sąrašas skelbiamas Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos interneto svetainėje. Mediatoriui taip pat keliami nešališkumo, profesionalumo reikalavimai. Priklausomai nuo susitarimo, mediatorius savo paslaugas teikia atlygintinai arba neatlygintinai. Ginčo šalys ir mediatorius gali susitarti dėl ginčo sprendimo būdo ir tvarkos. Bet kuri ginčo šalis gali pasitraukti iš mediacijos, nenurodydama pasitraukimo priežasčių.

Svarbu pažymėti, kad pradėjus mediaciją sustabdomi ieškinio senaties terminai. Taigi, net ir nepavykus taikiai išspręsti ginčo, šalys išsaugo savo teisę kreiptis dėl pažeistų teisių gynimo į teismą.

Jei, padedant mediatoriui, ginčo šalims pavyksta taikiai išspręsti ginčą, sudaroma taikos sutartis. Ši sutartis, patvirtinta teismo supaprastinto proceso tvarka, gali būti vykdoma priverstinai.

Įstatyme taip pat įtvirtintas vienas iš esminių mediacijos principų – konfidencialumo principas, kuris reiškia, kad, jeigu ginčo šalys nesusitarė kitaip, ginčo šalys, mediatoriai ir mediacijos paslaugų administratoriai turi laikyti paslaptyje visą mediacijos ir su ja susijusią informaciją, išskyrus informaciją, kurios reikia siekiant patvirtinti ar įvykdyti mediacijos metu sudarytą taikos sutartį, ir informaciją, kurios neatskleidimas prieštarautų viešajam interesui. Ši nuostata užtikrina, kad jokia mediacijos metu pateikta informacija negalės būti panaudota prieš ją pateikusią ginčo šalį, išskyrus jau minėtas išimtis.

Ginčo šalims renkantis alternatyvų ginčo sprendimo būdą – mediaciją – turėtų sumažėti teismų darbo krūviai. Be to, taikant mediaciją, civiliniai ginčai paprastai išsprendžiami kur kas operatyviau nei teisme, šalys patiria mažiau ginčo sprendimo išlaidų, padidėja tikimybė konkretaus ginčo atveju tarp šalių atkurti ne tik teisinę, bet ir socialinę taiką. Dėl minėtų privalumų mediacija, kaip alternatyvus ginčų sprendimo būdas, yra skatinama ir populiarinama daugelyje Europos Sąjungos valstybių.

 
Skaitykite:
 
 
 
Klausykite radijos laidos:
 
 
 

 

Nuo 2018 m. kovo 30 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija kartu su projekto partneriais – Nacionaline teismų administracija, VĮ Registrų centru ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba sėkmingai įgyvendina projektą ,,Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemos plėtra“. Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto ,,Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę ,,Teisingumo sistemos veiksmingumo didinimas“.  Iš viso projektui skirta beveik milijonas eurų.

Šiuo metu jau yra atlikti reikšmingi Mediacijos įstatymo pakeitimai, numatantys kvalifikacinius reikalavimus mediatoriams, mediatorių sąrašo sudarymą, privalomąją mediaciją šeimos ginčuose.

Projekto veiklomis siekiama informuoti visuomenę apie galimybę ginčus spręsti mediacijos būdu, taip pat nuo kitų metų įsigaliosiančią privalomąją mediaciją šeimos ginčuose (iš projekto lėšų finansuojamais lankstinukais, straipsniais spaudoje ir portaluose, reklamjuostėmis, radijo laidomis, numatomais reportažais televizijoje), užtikrinti patogų ir sklandų naudojimąsi mediacijos paslaugomis.

Vienas pagrindinių projekto tikslų yra užtikrinti sklandų ir kokybišką mediatoriaus parinkimo procesą – sukurti patogų naudojimui informacinės sistemos įrankį – Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą.

Siekiant užtikrinti tinkamą mediatorių žinių ir gebėjimų patikrinimą, projekto metu buvo sukurta mediatorių kvalifikacinio egzamino programa.

Siekiant pasisemti gerosios praktikos ir ją įgyvendinti Lietuvoje atlikti pažintiniai vizitai į Suomiją, Norvegiją ir Nyderlandus, o  vykdant projektą bus organizuojama tarptautinė konferencija, kurios metu bus pristatyta pažintiniuose vizituose įgyta patirtis, vykdant kitas projekto veiklas identifikuotos efektyviausios priemonės mediacijos sėkmei ir sklaidai didinti.

Iš projekto lėšų numatoma pilnai pritaikyti privalomajai mediacijai septynias patalpas įvairiuose Lietuvos miestuose, taip pat sukurti metodinį leidinį – mediatoriaus vadovą bei užtikrinti kuo platesnį kvalifikuotų mediatorių sąrašą. Todėl ketinama apmokyti mediatorių mokymuose 150 teisėjų ir 420 kitų asmenų.

 

Mediatorių mokymai baigti.

Mediatorių mokymai organizuojami Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai vykdant projektą ,,Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) sistemos plėtra“, kuris yra finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis pagal Teisingumo ministerijos ir Europos socialinio fondo agentūros 2018 m. kovo 30 d. sudarytą finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 10.1.4-ESFA-V-922-01-0005. Šie mokymai skirti asmenims, kurie atitinka Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktų reikalavimus ir sieks būti įrašyti į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą bei teikti mediacijos paslaugas.

Asmenys, norintys dalyvauti mokymuose, turi įsitikinti, kad atitinka Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 1 ir 4 punktuose nustatytus reikalavimus.

Mokymų metu bus išdėstytos šios temos*:

Konflikto ir ginčo samprata ir jų sprendimo būdai
Mediacijos samprata
Mediacijos principai
Mediacijos procesas
Mediatoriaus vaidmuo
Mediatoriaus profesinė veikla
Mediatoriaus bendravimo ir derybų vedimo technikos
Atskirų kategorijų civilinių ginčų mediacijos ypatumai
Teisminės mediacijos ypatumai
Teisinių žinių pagrindai

* Išsami mokymų programa bus pateikiama mokymų dalyviams pirmąją mokymų dieną.

 Detalus mokymų grafikas

Iki 2019 m. gruodžio mėnesio planuojamas mokymų grupių skaičius*:

40 ak. val. trukmės mokymai 24 ak. val. trukmės mokymai**
Vilniuje – 5 grupės. Vilniuje – 2 grupės.
Kaune – 6 grupės. Kaune – 3 grupės.
Klaipėdoje – 3 grupės. Klaipėdoje – 2 grupės.
Šiauliuose – 3 grupės. Šiauliuose – 2 grupės.
Panevėžyje – 3 grupės. Panevėžyje – 1 grupė.
Vienoje grupėje 16 asmenų. Vienoje grupėje 10 asmenų.

* Mokymų grupių skaičius ir numatomas grafikas gali keistis.

** Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 2 punkto reikalavimus, į 24 ak. val. trukmės mokymus kviečiami registruotis tik asmenys, kurie ne anksčiau kaip prieš penkerius metus yra išklausę 16 ak. val. trukmės ar ilgesnius mokymus mediacijos tema ir turintys tai pagrindžiančius dokumentus.

 

Dalyvavimo mediatorių mokymuose sąlygos

Dalyvavimas mokymuose yra nemokamas, išskyrus mediatorių mokymo paslaugų teikimo sutartyje nurodytus atvejus (jei asmuo nelanko mokymų dėl kitų priežasčių, išskyrus tas, kurios pagal mediatorių mokymo paslaugų teikimo sutartį laikomos pateisinamomis (liga, pateikiant tai įrodančius dokumentus, šeimos nario mirtis) ir (arba) neatvyksta į egzaminą). Susipažinti su mediatorių mokymo paslaugų teikimo sutarties sąlygomis galite čia.

Mediatorių mokymuose norintys dalyvauti asmenys kartu su registracijos patvirtinimu elektroniniu paštu gaus ir mediatorių mokymo paslaugų teikimo sutartį, kurią turės pasirašyti ir kopiją atsiųsti el. paštu per 3 darbo dienas. Per nustatytą terminą nepasirašius mediatorių mokymo paslaugų teikimo sutarties, registracija anuliuojama.

Asmuo, norintis dalyvauti mokymuose, registracijos metu turės patvirtinti:

  • savo sutikimą su mediatorių mokymo paslaugų teikimo sutarties sąlygomis;
  • savo sutikimą dėl asmens duomenų (vardas, pavardė, asmens kodas, telefono numeris, el. pašto adresas, informacija apie atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, mokymų lankomumas, banko sąskaita ir kelionės į mokymus duomenys, skirti kelionės išlaidoms kompensuoti) tvarkymo mokymų organizavimo tikslais ir Teisingumo ministerijos ir Europos socialinio fondo agentūros 2018 m. kovo 30 d. sudarytos finansavimo ir administravimo sutarties Nr. 10.1.4-ESFA-V-922-01-0005 vykdymo tikslais;
  • savo atitiktį Lietuvos Respublikos mediacijos įstatyme nustatytiems reikalavimams asmenims, siekiantiems būti mediatoriais (turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, būti nepriekaištingos reputacijos, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo 7 straipsnyje nurodytus reikalavimus ir, jei registruojasi į 24 ak. val. mokymus, ne anksčiau kaip prieš penkerius metus būti išklausę 16 ak. val. mokymus mediacijos tema).

Kelionės išlaidų kompensavimas mokymų dalyviams

Mokymų dalyviams, kurie laikysis mediatorių mokymo paslaugų teikimo sutarties sąlygų, bus kompensuojamos kelionės į mokymus išlaidos (asmenims, dalyvaujantiems 40 ak. val. mokymuose, numatyta maksimali kelionės išlaidų kompensavimo suma – iki 64 eur/asm., o dalyvaujantiems 24 ak. v. mokymuose – iki 37,50 eur/asm.). Asmenys, siekiantys gauti kelionės išlaidų kompensaciją, turės užpildyti prašymą, nurodyti kelionės į mokymus maršrutą ir pateikti mokymų organizatoriui išlaidas pagrindžiančius dokumentus (degalų pirkimo čekį, kelionės bilietą). Platesnė informacija apie kelionės išlaidų kompensavimą suteikiama užsiregistravus į mokymus.

Dalyvių registracijos tvarka

Tvirtinant dalyvių registraciją į mokymų grupes bus užtikrinama asmens, kuris registruojasi į mokymus, pirmumo teisė prieš kitą asmenį pagal registracijos datą ir laiką.

Asmenys, siekiantys užsiregistruoti į mokymus, turi pasirinkti vieną iš registruojantis pateikiamame mokymų grupių sąraše nurodytų mokymų grupių, taip pat pateikti kitus registruojantis prašomus duomenis (žr. skiltį „Dalyvavimo mediatorių mokymuose sąlygos“).

Registracija į mokymus vykdoma ir grupės formuojamos laikantis šių sąlygų:

  • asmuo, pateikęs registracijos prašymą, per 2 (dvi) darbo dienas registruojantis nurodytu el. paštu bus informuojamas apie registracijos patvirtinimą ar nepatvirtinimą;
  • registracija gali būti nepatvirtinama, jei tam tikroje mokymų grupėje susidarė per didelis dalyvių skaičius. Asmeniui, kurio registracija nebuvo patvirtinta, bus pasiūlyta registruotis į kitą mokymų grupę;
  • jei mokymų grupėje, likus 5 darbo dienoms iki numatytos jos pradžios, užsiregistruos mažiau kaip 80 proc. dalyvių, mokymai gali buti nevykdomi. Į tokią mokymų grupę užsiregistravę mokymų dalyviai apie nesusidariusią grupę bus nedelsiant informuojami, jiems taip pat bus pasiūloma dalyvauti kitoje mokymų grupėje.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-09-19