Jūrų transportas

Laivo avarija – vienas ar keli įvykiai, sukėlę bet kurią iš toliau nurodytų pasekmių, tiesiogiai susijusių su laivo eksploatacija:
1) mirtį ar sunkų žmogaus sužeidimą;
2) žmogaus dingimą iš laivo;
3) laivo žūtį, numanomą žūtį arba įgulai palikus laivą;
4) konstrukcinių laivo pažeidimų;
5) laivo užplaukimą ant seklumos, laivo neveikimą arba laivo susidūrimą;
6) konstrukcinių už laivo ribų esančios jūros infrastruktūros pažeidimų, galėjusių sukelti pavojų laivo, asmens ar kito laivo ar asmens saugai;
7) dėl laivo ar laivų pažeidimų atsiradusį didelį aplinkos užteršimą arba realų pavojų dideliam aplinkos užteršimui atsirasti.

Laivo avarijai nepriskiriama tyčinė veika ar neveikimas, kai siekiama sukelti pavojų laivo saugai, asmeniui ar aplinkai. Laivų avarijos skirstomos į labai sunkias, sunkias ir nesunkias.

Labai sunki avarija – laivo avarija, per kurią įvyko laivo žūtis, žuvo žmogus arba buvo labai užteršta aplinka.

Sunki avarija – laivo avarija, kuri neklasifikuojama kaip labai sunki avarija, kurios metu įvyko gaisras, sprogimas, susidūrimas, laivas užplaukė ant seklumos, atsitrenkė į kitą objektą, patyrė apgadinimų dėl blogų oro sąlygų, patyrė korpuso pažeidimų dėl susidūrimo su ledais, atsirado laivo korpuso įtrūkimų ar numanomų laivo korpuso defektų ir panašiai ir dėl to:
-  laivas nebegali naudotis pagrindiniais varikliais, buvo labai apgadintos laive esančios patalpos, atsirado didelių konstrukcinių pažeidimų, pavyzdžiui, pramušta korpuso povandeninė dalis ar pan., ir dėl to laivas neteko esminių veikimo jūroje savybių bei tapo netinkamas plaukioti, arba
- įvyko tarša (nepriklausomai nuo kiekio) ir/arba
- įvyko gedimas, dėl kurio laivą būtina vilkti arba jam reikalinga pagalba iš kranto.

Nesunki avarija – laivo avarija, neklasifikuojama kaip labai sunki arba kaip sunki avarija.

Incidentas – laivo avarijai nepriskiriami tiesiogiai su laivo eksploatacija susiję vienas ar keli įvykiai, sukėlę, arba nesiėmus taisomųjų veiksmų galėję sukelti pavojų laivo saugai, jame esantiems žmonėms arba bet kuriam kitam asmeniui ar aplinkai.

Pranešimas apie avariją ar incidentą

Lietuvos transporto saugos administracija, Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir (arba) kiti asmenys arba subjektai, gavę informaciją apie avariją ar incidentą, privalo nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 24 valandas nuo informacijos apie tokį įvykį gavimo momento informuoti tyrimų vadovą tel. +370 686 74879 ar el. p. taits@tm.lt, taip pat perduoti visą gautą informaciją apie jūrų laivų avarijas ir incidentus ir kitą informaciją, kurios paprašys tyrimų vadovas, bei pateikti pranešimą apie avariją arba incidentą el. p. taits@tm.lt.

Atsakomybė už nepranešimą apie laivo avariją ar incidentą

Už nepranešimą nustatyta tvarka kompetentingai institucijai apie laivo avariją ar incidentą Administracinių nusižengimų kodekso 401 straipsnio 1 dalyje numatyta administracinė atsakomybė.

Tyrimų vadovas tiria labai sunkias avarijas, kurios įvykio eksploatuojant laivą ir kurios:
• yra susijusios su Lietuvos vėliava plaukiojančiais laivais, nepriklausomai nuo avarijos vietos;
• yra įvykusios Lietuvos Respublikos teritorinėje jūroje, jūros vidaus vandenyse ir Lietuvos Respublikos jūrų uostų akvatorijose, kurios yra jūros vidaus vandenų dalys, nepriklausomai nuo laivų vėliavos;
• yra susijusios su kitais svarbiais Lietuvos Respublikos interesais.

Įvykus sunkiai avarijai tyrimų vadovas atlieka preliminarų vertinimą ar atlikti saugos tyrimą.

Nesunkių avarijų ir incidentų atveju tyrimų vadovas sprendžia ar atlikti saugos tyrimą.

Tyrimų vadovas neregistruoja ir netiria avarijų ir incidentų, kurie susiję tik su:
• karo ir pakrančių apsaugos laivais, Lietuvos Respublikai priklausančiais arba jos valdomais laivais, kurie naudojami tik Vyriausybės nekomerciniais tikslais;
• vidaus vandenų laivais, jei avarija ar incidentas įvyko vidaus vandenyse;
• ne mechaniniu būdu varomais laivais, mediniais primityvios konstrukcijos laivais, tradiciniais laivais, pramoginiais laivais, mažaisiais laivas, kuriais nevykdoma prekyba, nebent juose būtų įgula ir jais yra ar gali būti plukdoma daugiau kaip 12 keleivių komerciniais tikslais;
• trumpesniais nei 15 metrų žvejybos laivais;
• pritvirtintomis jūrų gręžimo platformomis.

SR-2018-L-02 Įgyvendinama
Rekomenduojama Lietuvos transporto saugos administracijai parengti ir įgyvendinti planą, pagal kurį ji per nustatytą laikotarpį periodiškai patikrintų, ar su Lietuvos vėliava plaukiojančius įvažiuojamuosius laivus eksploatuojančios laivybos bendrovės tinkamai įgyvendina rizikos vertinimo reikalavimus krovos operacijoms atviruose įvažiuojamųjų laivų deniuose.
Įvykio bylos Nr. L-17/08
 
SR-2018-L-01 Užbaigta - įgyvendinta
Rekomenduojama AB „DFDS Seaways“ vidaus dokumentus – saugos ir sveikatos instrukciją Nr. 8L ir krovininių operacijų procedūrą Nr. 7.4.0 papildyti nuostatomis, įtvirtinančiomis papildomas saugos priemones atliekant konteinerių krovą įvažiuojamųjų laivų deniuose, ir įtraukti atvejus, kai krovą vykdo ne laivo įgula.
Įvykio bylos Nr. L-17/08
Paskutinė atnaujinimo data: 2019-04-19