Vartotojų teisių apsauga

Teisingumo ministerija formuoja valstybės politiką vartotojų apsaugos srityje ir organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.

Vartotojų teisių apsaugos taryba
 

 

Vartojimo ginčų neteisminis sprendimas (taip pat vadinama alternatyviu ginčų sprendimu) yra ginčų, kilusių dėl vartotojų ir pardavėjų ar paslaugų teikėjų sudarytų sutarčių vykdymo, sprendimas ne teisme. Visuotinai pripažįstama, kad vartojimo ginčų neteisminis sprendimas sudaro sąlygas išspręsti vartotojų ir verslo subjektų (pardavėjų, paslaugų teikėjų) ginčus paprasčiau, greičiau ir pigiau nei teisme.

Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo tvarką ir subjektus nustato Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas. Vartojimo ginčų sprendimas vartotojams yra nemokamas. Svarbu pažymėti, kad vartotojas, prieš kreipiantis dėl vartojimo ginčo sprendimo, pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją ir nurodyti savo reikalavimus.

Pagal šį įstatymą vartojimo ginčus ne teismo tvarka sprendžia šios institucijos:

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

Lietuvos bankas

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Lietuvos advokatūros advokatų taryba ar jos sudarytas organas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas

Lietuvos Respublikos mokėjimų įstatymas

Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymas

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas

Lietuvos Respublikos maisto įstatymas

Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas

Lietuvos Respublikos aviacijos įstatymas

Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas

Lietuvos Respublikos draudimo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimas Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo“ patvirtintos „Finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo taisyklės“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimas Nr.623 „Dėl sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimas Nr.790 Dėl keitimosi informacija apie pavojingus produktus ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus Taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. liepos 7 d. nutarimas Nr.848 Dėl valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2015-2018 metų strategijos patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr.1333 "Dėl valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 615 Dėl vartotojų teisių informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. 1R-90 „Dėl Vartotojų teisių apsaugos tarybos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. vasario 5 d. įsakymu Nr.1R-68 patvirtintos Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklės

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 4-287„Dėl cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 1R-276 Dėl pirkėjui pateikiamos informacijos apie pakaitinio naudojimosi patalpomis, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių sąlygas ir sutarties atsisakymo formų patvirtinimo

 

Vartotojų teisių apsaugos taryba yra kolegiali patariamoji institucija, sudaroma siekiant užtikrinti Teisingumo ministerijai pavestų funkcijų vartotojų teisių apsaugos srityje įgyvendinimą.

Vartotojų teisių apsaugos tarybos funkcijos:

1. teikia pasiūlymus Teisingumo ministerijai, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai ir kitoms vartotojų teisių apsaugą užtikrinančioms institucijoms dėl vartotojų teisių apsaugos politikos įgyvendinimo ir tobulinimo;

2. analizuoja vartotojų teisių apsaugą užtikrinančių institucijų informaciją apie jų veiklą ir teikia pasiūlymus dėl jų veiklos;

3. teikia pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugą reguliuojančių teisės aktų priėmimo ir keitimo;

4. teikia pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugos organizavimo;

5. teikia pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugos perspektyvų ir jos prioritetų nustatymo;

6. teikia pasiūlymus dėl priemonių, būtinų Valstybinei vartotojų teisių apsaugos strategijai įgyvendinti.

Vartotojų teisių apsaugos tarybos sudėtis

Posėdžiai:

2018 m.

Lapkričio 15 d. posėdis

DARBOTVARKĖ:

  1. Vartotojų asociacijų programų (projektų), kurioms buvo skirta finansinė parama 2018 m. įgyvendinimo tarpinių rezultatų pristatymas.
  2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos plėtros 2019–2027 metų programos rengimas ir pasiūlymų pateikimas.

Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2015-2018 m. strategijos 2018 m. įgyvendinimo pristatymas.

  1. Pasiūlymų dėl vartotojų teisių apsaugos priemonių programų prioritetinių krypčių 2019 m. aptarimas.
  2. Kiti klausimai.

Svarstyti klausimai

1.Vartotojų asociacijų programų (projektų), kurioms buvo skirta finansinė parama 2018 m. įgyvendinimo tarpinių rezultatų pristatymas.

NUTARTA: vartotojų asociacijos programų (projektų), kurioms buvo skirta finansinė parama 2018 m. galutinius rezultatus pristatyti kitame posėdyje.

2. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos plėtros programos (7-9 m.) rengimas ir pasiūlymų pateikimas. Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2015-2018 m. strategijos 2018 m. įgyvendinimo pristatymas.

NUTARTA: iki 2018 m. lapkričio 30 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos nariams pateikti Teisingumo ministerijai pasiūlymus dėl Valstybinės vartotojų apsaugos plėtros programos tikslų, uždavinių, vertinimo kriterijų.

3. Pasiūlymų dėl vartotojų teisių apsaugos priemonių programų prioritetinių krypčių 2019 m. aptarimas.

NUTARTA:

Prioritetine vartotojų teisių apsaugos priemonių programų kryptimi 2019 m. laikyti vartotojų asociacijų vaidmens didinimą ginant vartotojų interesus.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-12-14