Konkursai notaro pareigoms užimti

VIEŠO KONKURSO NOTARO PAREIGOMS UŽIMTI SKELBIMAS

 

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija skelbia viešą konkursą notaro pareigoms užimti Viilniaus miesto savivaldybėje (4 vietos) ir Vilniaus rajono savivaldybėje (1 vieta).

 

Konkurse gali dalyvauti asmenys, atitinkantys Lietuvos Respublikos notariato įstatymo 3 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

 

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti konkurse, privalo Teisingumo ministerijai pateikti:

1) prašymą dalyvauti konkurse;

2) asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

3) dokumentą, patvirtinantį, kad pretendentas turi trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją (išskyrus asmenis, kurie, vadovaujantis Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, laikomi įgijusiais trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją), ir jo kopiją;

4) teisės bakalauro ir teisės magistro kvalifikacinius laipsnius arba teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) patvirtinantį dokumentą ir jo kopiją;

5) dokumentą, patvirtinantį mokslo laipsnio suteikimą, jei asmuo yra socialinių mokslų teisės krypties daktaras, habilituotas daktaras, ir jo kopiją;

6) dokumentą, patvirtinantį ne mažesnį kaip penkerių metų teisinio, pedagoginio ar mokslinio darbo stažą, arba dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo ne mažiau kaip dvejus metus buvo kandidatu į notarus (asesoriumi), ir jo kopiją;

7) pažymą, kad neturi sveikatos sutrikimų, dėl kurių negalėtų atlikti notaro pareigų;

8) išsamų gyvenimo aprašymą;

9) užpildytą nustatytos formos pretendento notaro pareigoms užimti anketą, kuri gali būti pildoma vietoje, pateikus prašymą asmeniškai arba siunčiama kartu su prašymu registruotu laišku. Anketą galite rasti Viešo konkurso notaro pareigoms užimti nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1R-34 „Dėl viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatų patvirtinimo“, 1 priede.

 

Jeigu dalyvauti konkurse pageidauja kandidatas į notarus (asesorius), jis turi pateikti Notarų rūmų prezidiumo nutarimą apie kandidato į notarus (asesoriaus) notaro praktikos atlikimą.

 

Jeigu dalyvauti konkurse pageidauja notaras, jis turi pateikti Notarų atestacijos komisijos nutarimą dėl jo vykdytos atestacijos.

 

Pretendentas prašymą ir dokumentus Teisingumo ministerijai gali pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu (prašymas leisti dalyvauti konkurse turi būti pasirašytas elektroniniu parašu) per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo, įskaitant konkurso paskelbimo dieną. Jeigu prašymas siunčiamas registruotu laišku arba elektroniniu būdu, tai pateikiamos dokumentų kopijos, patvirtintos teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu pateiktos dokumentų kopijos nėra patvirtintos, pretendentas privalo pateikti dokumentus konkurso dieną jam praneštu laiku.

 

Išsamesnės informacijos apie konkursą notaro pareigoms užimti galite pasiteirauti tel. (8 5) 266 2858.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-22