Konkursai į valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigas

Ieškome kolegos į Teisėkūros politikos grupės vyriausiojo (-sios) specialisto (-ės) poziciją (pakaitinis valstybės tarnautojas). 

Norite darbuotis dinamiškoje, augančioje, bendruomeniškoje Teisėkūros politikos grupėje? Domina teisės sistemos kūrimas, gebate dalyvauti formuojant politiką civilinės teisės, civilinio proceso teisės, administracinio proceso teisės bei alternatyvių (neteisminių) ginčų sprendimo būdų bei teisminių (teisinių) procesų (įskaitant baudžiamąjį procesą, kiek tai susiję su horizontaliaisiais teisminio proceso reglamentavimo klausimais) srityse bei atstovauti Lietuvos Respublikos interesams Europos Sąjungos institucijų teisėkūros procese. 

Prisijunkite, Jūsų lauks ne tik įdomios ir prasmingos veiklos, bet ir nuostabūs kolegos. 

 

Vyriausiasis (-ioji) specialistas (-ė): 

 • atlieka teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo stebėseną, analizę ir vertinimą;
 • vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą; 
 • teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo;
 • rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą;
 • konsultuoja priskirtos srities klausimais;
 • nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą; 
 • rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus;
 • kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina pasiūlymus dėl teisės aktų, priskirtinų grupės kompetencijai, tobulinimo ir rengia atsakymus šias iniciatyvas (pasiūlymus) pateikusiems asmenims; 
 • vykdo grupės kompetencijai priskirtinų teisės aktų poveikio ex post vertinimą, bei rengia pasiūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo; 
 • analizuoja iš Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją; rengia Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, susijusiais su grupei priskirta kompetencija. 

 

Iš Jūsų tikimės: 

 • teisės studijų krypties aukštojo universitetinio išsilavinimo – bakalauro kvalifikacinio laipsnio arba jam lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos;
 • anglų kalbos žinių B2 lygiu; 
 • šių kompetencijų išmanymo: vertės visuomenei kūrimo, organizuotumo, patikimumo ir atsakingumo, analizės ir pagrindimo, komunikacijos, informacijos valdymo, įžvalgumo bei teisės išmanymo. 

 

Susidomėjote? 

Kandidatuoti galite iki gegužės 19 d. imtinai

 

Daugiau informacijos rasite ir kandidatuoti galite šioje nuorodoje.  

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2022-04-21