Konkursai į valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigas

Ieškome kolegos į  Centralizuoto vidaus audito skyriaus vedėjo (-os)  poziciją.

Norite darbuotis dinamiškame, augančiame, bendruomeniškame Centralizuoto vidaus audito skyriuje? Prisijunkite, Jūsų lauks ne tik įdomios ir prasmingos veiklos, bet ir nuostabūs kolegos.

Vedėjas (-a):

 • atlieka Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 11 straipsnyje ir kitas teisės aktuose vidaus audito skyriaus vadovui numatytas funkcijas.

 • teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja vidaus auditų atlikimą ir audituojamų subjektų konsultavimą.

 • organizuoja ir koordinuoja poauditinės veiklos (pažangos stebėsenos) vykdymą.

 • organizuoja ir koordinuoja skyriaus veiklą bei keičiasi informacija su kitais audito vykdytojais, siekiant išvengti darbų dubliavimo.

 • prižiūri skyriaus vidaus auditorių atliekamą vidaus auditą ir įvertina jų darbo dokumentų ir vidaus audito ataskaitos kokybę.

 • planuoja skyriaus veiklą, sudaro skyriaus veiklos planus, juos teikia tvirtinti teisingumo ministrui.

 • įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.

 • konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 • priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.

 • rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.

 • vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.

 • vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.

 • vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.

 • vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.

 • valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.

 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.


Iš Jūsų tikimės:

 • aukštojo universitetinio arba jam prilyginto ekonomikos, teisės, verslo, vadybos, finansų, apskaitos arba viešojo administravimo studijų krypties išsilavinimo; 

 • ne mažiau kaip 2 metų darbo patirties audito arba vidaus audito srityse;

 • šių kompetencijų išmanymo: vertės visuomenei kūrimo, organizuotumo, patikimumo ir atsakingumo, analizės ir pagrindimo, komunikacijos, strateginio požiūrio, veiklos valdymo, lyderystės, kontrolės ir priežiūros proceso valdymo, vidaus audito ir  teisės išmanymo.


Susidomėjote?
Kandidatuoti galite iki 2022 m. sausio 13 d. imtinai.


Daugiau informacijos rasite ir kandidatuoti galite šioje nuorodoje

Ieškome kolegos į Teisinių paslaugų politikos grupės patarėjo (-os) poziciją.

Norite darbuotis dinamiškoje, augančioje, bendruomeniškoje Teisinių paslaugų politikos grupėje? Prisijunkite, Jūsų lauks ne tik įdomios ir prasmingos veiklos, bet ir nuostabūs kolegos.

Patarėjas (-a) (turintis (-i) pavaldžių):

 • teikia metodinę pagalbą civilinės metrikacijos įstaigoms civilinės būklės aktų registravimo klausimais;

 • teikia siūlymus dėl civilinės metrikacijos įstaigų vadovų išvadų pakeisti asmens vardą, pavardę, tautybę tvirtinimo;

 • nagrinėja fizinių bei juridinių asmenų skundus, prašymus, pareiškimus ir pasiūlymus ar kitokio pobūdžio raštus, susijusius su civilinės būklės aktų registravimu, teismo ekspertizės, civilinės metrikacijos įstaigų ir Lietuvos teismo ekspertizės centro veikla bei rengia atsakymų į juos projektus;

 • dalyvauja darbo grupėse, komisijose civilinės būklės aktų registravimo, teismo ekspertizės, taip pat Lietuvos teismo ekspertizės centro veiklos klausimais.

 • Vykdo priemones Teisingumo ministerijos funkcijoms teismo ekspertizės srityje įgyvendinti;

 • rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą;

 • teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo.

 • rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais;

 • rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą;

 • rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą;

 • rengia ir teikia informaciją su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su sprendimų įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą;

 • rengia ir teikia pasiūlymus su sprendimų įgyvendinimu susijusiais klausimais;

 • apdoroja su sprendimų įgyvendinimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sprendimų įgyvendinimu susijusios informacijos apdorojimą.

 • konsultuoja priskirtos srities klausimais;

 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

Iš Jūsų tikimės:

 • teisės studijų krypties aukštojo universitetinio išsilavinimo ­– bakalauro kvalifikacinio laipsnio arba jam lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos;  
 • anglų kalbos žinių B1 lygiu;
 • šių kompetencijų išmanymo: vertės visuomenei kūrimo, organizuotumo, patikimumo ir atsakingumo, analizės ir pagrindimo, komunikacijos, informacijos valdymo bei teisės išmanymo.

 

Susidomėjote?

Kandidatuoti galite iki vasario 4 d. imtinai.

 

Daugiau informacijos rasite ir kandidatuoti galite šioje nuorodoje

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-10-22