Teisėkūros politikos grupės patarėjas (-a) (koef. 11,5)

Ieškome kolegos į Teisėkūros politikos grupės patarėjo (-os) poziciją.

Norite darbuotis dinamiškoje, augančioje, bendruomeniškoje Teisėkūros politikos grupėje? Prisijunkite, Jūsų lauks ne tik įdomios ir prasmingos veiklos, bet ir nuostabūs kolegos.

Patarėjas (-a):

 • apdoroja su teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą;

 • vertina teisės aktų projektus, sutartis ir kitus su teisės klausimais susijusius dokumentus arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų vertinimą, rengia teisines išvadas arba prireikus koordinuoja teisinių išvadų rengimą;

 • teikia pasiūlymus dėl teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su teisės klausimais susijusių dokumentų nuostatų įgyvendinimo ar tobulinimo;

 • rengia ir teikia su sudėtingais teisės klausimais susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su sudėtingais teisės klausimais susijusios informacijos rengimą ir teikimą.

 • konsultuoja priskirtos srities klausimais;

 • nagrinėja prašymus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo arba prireikus koordinuoja prašymų ir kitų dokumentų sudėtingais klausimais dėl administracinio reglamentavimo veiklų vykdymo nagrinėjimą, rengia sprendimus ir atsakymus arba prireikus koordinuoja sprendimų ir atsakymų rengimą;

 • rengia išvadas dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo arba prireikus koordinuoja išvadų dėl teisės aktų ir kitų su administraciniu; reglamentavimu susijusių dokumentų bei jų įgyvendinimo rengimą;

 • rengia ir teikia pasiūlymus su administraciniu reglamentavimu susijusiais klausimais;

 • rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl administracinio reglamentavimo arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų dokumentų dėl administracinio reglamentavimo rengimą;

 • stebi teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimą arba prireikus koordinuoja teisės aktų ir kitų su administraciniu reglamentavimu susijusių dokumentų, priemonių ir programų įgyvendinimo stebėseną;

 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus;

 • dalyvauja ministerijos ar kitų ministerijų sudaromose darbo grupėse, kuriose nagrinėjami grupės kompetencijai priskirtini klausimai, siekiant įgyvendinti šioms darbo grupėms suformuluotus tikslus bei vykdyti pavestas užduotis; atstovauja Teisingumo ministerijai valstybės ir savivaldybių institucijose ar įstaigose, seminaruose, konferencijose ir kituose renginiuose;

 • dalyvauja vykdant galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo koordinavimo funkcijas, analizuoja ir dalyvauja aptariant fizinių ir juridinių asmenų siūlymus dėl poreikio atlikti galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą, užtikrina informacijos apie galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimą sklaidą;

 • atsižvelgdamas į galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo praktikoje kylančias problemas teikia siūlymus dėl teisinio reguliavimo galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo srityje tobulinimo;

 • teikia metodinę pagalbą ir teisines konsultacijas teisės aktų projektų teisinio vertinimo ir galiojančio teisinio reguliavimo poveikio ex post vertinimo klausimais ministerijos struktūriniams padaliniams, ministerijai atskaitingoms institucijoms bei kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms pagal grupės kompetenciją;

 • analizuoja institucijų, įstaigų ir organizacijų, taip pat kitų juridinių ir fizinių asmenų pateiktas teisėkūros iniciatyvas ir rengia atsakymus šias iniciatyvas pateikusiems asmenims.

Iš Jūsų tikimės:

 • teisės studijų krypties aukštojo universitetinio išsilavinimo ­– bakalauro kvalifikacinio laipsnio arba jam lygiavertės aukštojo mokslo kvalifikacijos;  

 • anglų kalbos žinių B2 lygiu;

 • šių kompetencijų išmanymo: vertės visuomenei kūrimo, organizuotumo, patikimumo ir atsakingumo, analizės ir pagrindimo, komunikacijos, informacijos valdymo bei teisės išmanymo.

 

Susidomėjote?

Kandidatuoti galite iki lapkričio 23 d. imtinai.

Daugiau informacijos rasite ir kandidatuoti galite šioje nuorodoje

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-11-09