>
2024-01-15

Norintys laikyti notaro kvalifikacinį egzaminą turėtų suskubti

Teisingumo ministerija kovo pradžioje ketina rengti notaro kvalifikacinį egzaminą. Norintieji laikyti egzaminą turėtų iki sausio 31 d. Teisingumo ministerijai pateikti prašymą ir reikiamus dokumentus. 

Pasak teisingumo viceministrės Gabijos Grigaitės-Daugirdės, ministerija nuosekliai siekia notariato sistemos atsinaujinimo bei notarinių paslaugų prieinamumo, ypač šalies regionuose, didinimo. 

Teisingumo ministerija primena, kad 2023 m. liepą įsigalioję notaro kvalifikacinio egzamino organizavimo tvarkos reguliavimo pokyčiai leidžia efektyviau patikrinti pretendentų žinias. Šiuo metu yra nustatyti du notaro kvalifikacinio egzamino laikymo etapai: egzamino raštu dalis, kurią turi laikyti visi egzamine dalyvaujantys asmenys, ir egzamino žodžiu dalis, kurią gali laikyti tik tie asmenys, kurių egzamino raštu dalies įvertinimas yra didesnis negu 7 balai.  

Norintieji tapti notarais, iš pradžių turi išlaikyti notaro kvalifikacinį egzaminą, po to – laimėti paskelbtą viešą konkursą eiti notaro pareigas konkrečioje savivaldybėje. Notaro kvalifikacinio egzamino rezultatai galioja penkerius metus nuo egzamino išlaikymo dienos.  

Pageidaujantieji laikyti notaro kvalifikacinį egzaminą, Teisingumo ministerijai turėtų pateikti šiuos dokumentus:

•    prašymą leisti laikyti notaro kvalifikacinį egzaminą, kuriame nurodomas asmens vardas, pavardė, kontaktinis elektroninio pašto adresas ir telefono numeris; 
•    asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančio dokumento kopiją; 
•    dokumento, patvirtinančio, kad pretendentas turi trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, atitinkančią Europos Tarybos kalbų mokymosi turinio aprašų „Aukštumos“ lygį (išskyrus asmenis, nurodytus Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų nustatymo ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 10 punkte), kopiją; 
•    Notariato įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 3 punkte nustatytą išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas; 
•    dokumento, patvirtinančio ne mažesnį kaip 5 metų teisinio darbo stažą, kopiją arba dokumento, patvirtinančio ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio ar mokslinio darbo stažą, jei pretendentas yra teisės krypties socialinių mokslų daktaras, kopiją ir pareigybių aprašymų, jei asmuo ėjo pareigas, nurodytas teisinių pareigybių sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. liepos 7 d. nutarimu Nr. 841 „Dėl teisinių pareigybių sąrašo patvirtinimo“, 16 ar (ir) 17 punkte (-uose), kopijas  arba kandidato į notarus (asesoriaus) notaro praktikos atlikimo patvirtinimo dokumento kopiją;  
•    išsamų gyvenimo aprašymą.

Dokumentai turėtų būti pateikti Teisingumo ministerijai šiais būdais: 

• tiesiogiai; 
• registruotu laišku; 
• elektroniniu būdu. 

Dokumentus galima pateikti iki sausio 31 d. (įskaitytinai).

Prašymas leisti laikyti notaro kvalifikacinį egzaminą turi būti pasirašytas elektroniniu parašu. Jei dokumentai siunčiami registruotu laišku arba elektroniniu būdu, turi būti pateikiamos dokumentų kopijos. 

Išsamesnės informacijos apie notaro kvalifikacinį egzaminą  galima pasiteirauti tel. 8 600 37621 arba tel. 8 671 85188. 

Nuo 2021 m. įvyko 18 viešų konkursų į 22 notarų vietas. Šiemet ketinama paskelbti 17 viešųjų konkursų notarų vietoms užimti.