COVID-19: įstaigų veiklos pokyčiai

Karantino metu Teisingumo srityje veikiančiose institucijose numatyti pokyčiai

 

LIETUVOS  ANTSTOLIŲ RŪMŲ PREZIDIUMAS

                                                                                  

Antstolių funkcijų vykdymas

Priverstinio sprendimų vykdymo dokumentai formuojami Antstolių informacinėje sistemoje arba įkeliami į sistemą.

Rekomenduojama informuoti sprendimų vykdymo procesų dalyvius apie galimybę pateikti elektroninius vykdomuosius dokumentus ir peržiūrėti  vykdomosios bylos medžiagą, prisijungiant prie Antstolių informacinės sistemos Elektroninės vykdomosios bylos portalo 

asmens autentifikavimo priemonėmis (su elektroniniu parašu arba per elektroninės bankininkystės sistemas, per Elektroninės valdžios vartų portalą).

Rekomenduojama teikti prioritetą nuotoliniam antstolių kontorų lankytojų aptarnavimui:

 • Per Antstolių informacinę sistemą;
 • Telefonu;
 • Elektroniniu paštu;
 • Per internetines susirašinėjimų ir pokalbių programas;
 • Paštu.

Visų antstolių kontaktiniai duomenys skelbiami Lietuvos antstolių rūmų svetainėje www.antstoliurumai.lt

Išimtys gali būti taikomos tais atvejais, kai neatidėliotinoms  įstatymų nustatytoms funkcijoms atlikti būtinas fizinis susitikimas su proceso dalyviais ar kitais asmenimis.

Užtikrinama, kad gaunami popieriniai dokumentai, kuriuos pristato patys proceso dalyviai, būtų priimami bekontakčiu būdu arba kitu būdu, laikantis rekomendacijose nurodytų saugumo reikalavimų.

                                                                                                                                                                                                                                                               
Bendravimas su proceso dalyviais ir antstolių kontorų lankytojais
 • Rekomenduojama informaciją apie lankytojų aptarnavimo tvarką karantino laikotarpiu paskelbti gerai matomoje vietoje prie įėjimo į antstolio kontorą.
 • Tais atvejais, kai priverstinio vykdymo veiksmui atlikti būtinas tiesioginis antstolio, antstolio padėjėjo, vykdymo proceso šalių ir kitų asmenų dalyvavimas (pavyzdžiui, vykdant vykdomuosius dokumentus dėl priverstinio iškeldinimo ar įkeldinimo, vaiko perdavimo, nustatytos bendravimo su vaiku tvarkos ir kt.), bendraujama laikantis šių reikalavimų:
 • užtikrinamas 10 m2  plotas vienam antstolio kontoros lankytojui arba vienu metu aptarnaujamas ne daugiau kaip vienas asmuo;
 • apribojamas darbuotojų fizinis kontaktas su proceso dalyviais ir lankytojais, išlaikant ne mažesnį kaip 2 metrų atstumą arba atskiriant darbo vietą nuo lankytojo pertvaromis;
 • užtikrinama, kad darbuotojai, aptarnaujantys antstolio kontoros lankytojus, dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.);
 • užtikrinama, kad vyresni nei 6 metų antstolio kontoros lankytojai dėvėtų nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.), atvykę pasinaudotų dezinfekcinėmis priemonėmis, būtų pamatuojama interesantų kūno temperatūra;
 • viešose vietose būnama ne didesnėmis kaip 2 asmenų grupėmis;
 • užtikrinamos kitos valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygos.

VALSTYBINIS PATENTŲ BIURAS

 
Paraiškų, prašymų ir dokumentų teikimas

Asmenys aptarnaujami tik nuotoliniu būdu:

Informacijos teikimas

Informacija teikiama tik nuotoliniu būdu:

Karantino (nustatytų ribojimų) metu taikoma priemonė: terminų mokesčių sumokėjimui ir veiksmų VPB atlikimui sustabdymas (netaikoma veiksmams, kuriuos atlieka pats VPB)

Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1418 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbus karantiną nustatyti ribojimai, susiję su asmenų laisvu judėjimu ir ūkinės veiklos laisve, ir dėl to yra sustabdoma Lietuvos Respublikos mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatyme, Lietuvos Respublikos patentų įstatyme, Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatyme ir Lietuvos Respublikos dizaino įstatyme  nustatytų veiksmų atlikimo terminų, išskyrus Valstybinio patentų biuro veiksmų atlikimo terminus, eiga, VPB svetainėje paskelbtas pranešimas, kad minėtuose įstatymuose nustatyta terminų eiga sustabdoma nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki 2021 m. sausio 31 d.: https://vpb.lrv.lt/lt/aktualu/sustabdyti-terminai-skaiciuokle

VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA

 
Prašymų ir dokumentų teikimas Siekiant užtikrinti asmenų saugumą, prašymus bei dokumentus prašome teikti el. paštu tarnyba@vvtat.lt, adresu Vilniaus g. 25, Vilnius arba per Vartotojų teisių informacinę sistemą (VTIS).
Asmenų konsultavimas Konsultacijos asmenims teikiamos tik nuotoliniu būdu el. paštu tarnyba@vvtat.lt bei tel. (85) 262 6760 arba (85) 265 0368 (Europos vartotojų centras).
Naftos produktų bandymų laboratorijos teikiamos paslaugos Siekiant užtikrinti užsakovų ir darbuotojų saugumą, prašymus dėl laboratorinių paslaugų prašome teikti el. paštu laboratorija@vvtat.lt. Bandinius, iš anksto susiderinus, prašome palikti prie laboratorijos durų, adresu V. Bielskio 47 B, Šiauliai. Tyrimų protokolai išduodami užsakovo nurodytu elektroniniu paštu.

Turizmo paslaugų teikėjų priežiūra:

 • gido pažymėjimų išdavimas;
 • kelionių organizatoriaus pažymėjimo išdavimas, galiojimo sustabdymas, sustabdymo pratęsimas, galiojimo panaikinimas pagal pateiktą prašymą;
 • kelionių pardavimo agento deklaracijos priėmimas ir įtraukimas į kelionių pardavimo agentų sąrašą;
 • pranešimo dėl neklasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų teikimas;
 • teisės laikinai ir kartais teikti gido paslaugas Lietuvos Respublikoje suteikimas;
 • apgyvendinimo paslaugų klasifikavimo pažymėjimo (licencijos) išdavimas, tikslinimas, galiojimo panaikinimas;
 • turizmo paslaugų teikėjų veikos apžiūros ir patikrinimai.

Atliekama tik nuotoliniu būdu (kontaktai http://vvtat.lt/struktura-ir-kontaktai/kontaktai/593/turizmo-rinkos-prieziuros-skyrius/d81), telekonferenciniu ryšiu Zoom, Teams.

Dokumentus prašome teikti el. paštu prieziura@vvtat.lt. Fizinius dokumentus, esant būtinybei, prašome siųsti adresu Vilniaus g. 25, Vilnius.

Daugiau informacijos apie procedūras: http://vvtat.lt/vartojimo-paslaugos/turizmo-paslaugos/turizmo-paslaugu-teikejai/128
Ne maisto produktų rinkos priežiūra Ne maisto produktų rinkos priežiūrą atliekantys Tarnybos skyriai užtikrina būtinas rinkos priežiūros funkcijas. Informaciją bei dokumentus prašome teikti el. paštu tarnyba@vvtat.lt, adresu Vilniaus g. 25, Vilnius arba per Vartotojų teisių informacinę sistemą (VTIS).
VALSTYBINĖ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJA (VDAI) Įvedus griežtesnius karantino ribojimus, VDAI darbas organizuojamas vadovaujantis Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. 1T-116 (1.12.) patvirtintu Darbuotojų elgesio Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) pandemijos metu tvarkos aprašu. Pagal jį asmenų aptarnavimas VDAI vykdomas tik nuotoliniu būdu. Apie tai asmenys informuojami prie įėjimo į VDAI durų ir VDAI interneto svetainės „Svarbu“ rubrikoje ir adresu https://vdai.lrv.lt/lt/asmenu-aptarnavimas
Prašymų ir dokumentų teikimas

Prašymus ir dokumentus galima teikti:
- el. paštu ada@ada.lt 
- adresu L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius
- naudojantis e. paslaugomis https://vdai.lrv.lt/lt/paslaugos  

Pasiteirauti dėl aptarnavimo:
tel. (8 5) 271 2804 ir 279 1445
 

Konsultacijos Konsultacijos asmenims ir organizacijoms:
- tel. (8 5) 212 7532
Pirmadienį–ketvirtadienį 9.00–11.00 val. ir 13.00–15.00 val.
- el. paštu ada@ada.lt
 
Susitikimai Susitikimai ir pasitarimai su kitų organizacijų atstovais organizuojami nuotolinio ryšio priemonėmis, t. y. telefonu, nuotolinių susitikimų programomis ir pan.

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-02-22