Viešosios konsultacijos

Konsultuojantis su visuomene ir socialiniais partneriais Teisingumo ministerija ir jai pavaldžios įstaigos siekia sužinoti visuomenės ir tikslinių grupių nuomones, pasiūlymus rengiamam, įgyvendinamam ar vertinamam teisės aktui bei kito tipo sprendimui.

Kodėl tai svarbu?

Viešosios konsultacijos įgalina visuomenę dalyvauti sprendimų priėmime, subalansuoja visuomenės nuomonę, užtikrina sprendimų tvarumą ir informuoja piliečius apie šaliai svarbius sprendimus.

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija parengė ir pateikė viešosioms konsultacijoms Prašymų dėl asmens duomenų teikimo vertinimo gaires.

Kodėl tai svarbu?

Neretai kyla klausimų, ar tam tikri prašymai dėl asmens duomenų teikimo gali būti vykdomi, kokiais kriterijais reiktų vadovautis, vertinant prašymų teisėtumą ir pagrįstumą, kokia informacija prašyme turi būti nurodyta, kaip duomenų valdytojui užtikrinti asmens duomenų paslapties išsaugojimą, kad asmens duomenys nebūtų atskleisti asmenims, neturintiems teisinio pagrindo su jais susipažinti. Taigi, gairėse aptariami pagrindiniai aspektai, į kuriuos turėtų atsižvelgti prašymus gavę duomenų valdytojai ir tvarkytojai.

Tikslas – padėti duomenų valdytojams ir tvarkytojams geriau suprasti, kaip reiktų vertinti gaunamus prašymus dėl asmens duomenų teikimo.

Kviečiame susipažinti su Prašymų dėl asmens duomenų teikimo vertinimo projektu.

Viešosios konsultacijos laikas – iki rugsėjo 13 d.

Metodas – elektroninė apklausa.

Pastabų ir pasiūlymų laukiame – el. p. margarita.valciuke@ada.lt.

Viešosios konsultacijos metu renkami asmens duomenys bus naudojami tik informacijai sužinoti ir valdyti.

Rezultatų panaudojimas – viešosios konsultacijos metu gauti geriausi pasiūlymai bus panaudoti rengiant Prašymų dėl asmens duomenų teikimo vertinimo gaires.
 

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija parengė ir pateikė viešosioms konsultacijoms Įmonei privalomų taisyklių patvirtinimo tvarkos aprašą.

Kodėl tai svarbu?

Šiuo tvarkos aprašu siekiama aprašyti procesą, kaip organizacijos turi kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, norėdamos pasinaudoti Bendrojo duomenų apsaugos reglamente įtvirtintu asmens duomenų perdavimo iš Europos Sąjungos į trečiąsias valstybes mechanizmu – įmonei privalomomis taisyklėmis, ir kaip šios taisyklės yra tvirtinamos.

Tikslas – gauti pasiūlymus kaip organizacijos turi kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, norėdamos pasinaudoti asmens duomenų perdavimo iš ES į trečiąsias valstybes mechanizmu.

Kviečiame susipažinti su teisės akto projekto nuoroda Teisės aktų informacinėje sistemoje.

Laikas – iki rugpjūčio 18 d.

Metodas – elektroninė apklausa.

Pastabų ir pasiūlymų laukiame – el. p. ada@ada.lt.

Viešosios konsultacijos metu renkami asmens duomenys bus naudojami tik informacijai sužinoti ir valdyti.

Rezultatų panaudojimas – viešosios konsultacijos metu gauti geriausi pasiūlymai bus panaudoti rengiant Įmonei privalomų taisyklių patvirtinimo tvarkos aprašą.

Teisingumo ministerija inicijuoja viešąją konsultaciją ketindama gauti tikslinių grupių bei visuomenės nuomonę apie vartojimo sutarčių dėl skaitmeninio turinio teikimo bei prekių pirkimo-pardavimo teisinio reguliavimo aspektus.

Šiuo metu vartojimo sutartys dėl skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų teikimo nėra atskirai reglamentuotos nei Civiliniame kodekse, nei kituose įstatymuose. Civiliniame kodekse yra tik apibrėžta vartojimo sutarties samprata ir reglamentuojami šių sutarčių ypatumai, taip pat komercinės garantijos ir jų suteikimo sąlygos, vartojimo pirkimo-pardavimo sutarčių ypatumai.

Lietuva iki liepos 1 dienos turi ES Direktyvų 2019/770 ir 2019/771, nustatančių vartotojų apsaugos reikalavimus skaitmeninio turinio teikimo ir prekių pirkimo-pardavimo srityse, nuostatas perkelti į  nacionalinę teisę. 

O nuo 2022 m. sausio 1 d. šios nuostatos jau turi būti pradėtos taikyti. 

Šiose ES direktyvose yra reglamentuoti vartotojų apsaugos reikalavimai, kai sudaromos sutartys su vartotojais dėl: 

  • skaitmeninio turinio ar skaitmeninių paslaugų teikimo, reglamentuojant verslo subjektų atsakomybę vartotojams, kai skaitmeninis turinys ar skaitmeninės paslaugos nepateikiami arba pateikiami su trūkumais, verslo subjekto teisę vienašališkai pakeisti skaitmeninį turinį ar skaitmeninę paslaugą, apimant ir tuos atvejus, kai vartotojui skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimas nekainuoja ir jis tik pateikia savo asmens duomenis;
  • prekių pirkimo – pardavimo, reglamentuojant prekių kokybės reikalavimus (atitiktį sutarčiai), pardavėjo atsakomybę už prekių trūkumus, pardavėjo atsakomybės terminus, įrodinėjimo naštos paskirstymą, vartotojų teises, kai prekė yra netinkamos kokybės, komercines garantijas. 

Skaitmeninis turinys – tai skaitmenine forma sukurti ir pateikti duomenys. Jis apima kompiuterines programas, taikomąsias programas (apps), vaizdo rinkmenas, garso rinkmenas, muzikos rinkmenas, skaitmeninius žaidimus, e. knygas ar kitus e. leidinius. Taip pat skaitmeniniu turiniu laikomos ir  skaitmeninės paslaugos, kurias teikiant galimas duomenų kūrimas, tvarkymas, prieiga ar saugojimas skaitmenine forma, pavyzdžiui, dalijimąsi vaizdo ir garso rinkmenomis, tekstų tvarkymas socialiniuose tinkluose ir pan. 

Prekės sąvoka apima ir skaitmeninių elementų turinčias prekes, t. y. prekes su integruotu skaitmeniniu turiniu, pavyzdžiui, programine įranga.

TIKSLAS

Viešosios konsultacijos tikslas – sulaukti tikslinių grupių: visuomenės, vartotojų asociacijų ir verslo organizacijų nuomones dėl direktyvose apibrėžtų klausimų, kurie gali būti reglamentuoti nacionalinėje teisėje.

METODAS

Elektroninė apklausa.

TRUKMĖ

Iki  2021 m. vasario 28 d.

KAIP DALYVAUTI

Apklausos klausimus rasite čia.

Sutarčių dėl skaitmeninio turinio ar skaitmeninės paslaugos teikimo svarbiausių aspektų, kurie gali būti reglamentuoti nacionalinėje teisėje, sąrašą rasite čia.

Sutarčių dėl prekių pirkimo – pardavimo svarbiausių aspektų, kurie gali būti reglamentuoti nacionalinėje teisėje, sąrašą rasite čia.

Viešosios konsultacijos metu renkami asmens duomenys bus naudojami tik informacijai sužinoti ir valdyti.

REZULTATŲ PANAUDOJIMAS

Į viešosios konsultacijos rezultatus bus atsižvelgta perkeliant ES direktyvų nuostatas į nacionalinę teisę. 

PAPILDOMA INFORMACIJA 

Papildomos informacijos prašome kreiptis el. paštu: algis.balezentis@tm.lt

 

Pirmą kartą rengiama privačių teismo ekspertų apklausa padės atskleisti veiklos tobulinimo kryptis.

Kodėl tai svarbu?

Teisingumo ministerija kartu su Teismo ekspertų veiklos koordinavimo taryba inicijuoja privačių teismo ekspertų apklausą. Tai svarbus žingsnis siekiant glaudesnio ir veiksmingesnio bendradarbiavimo teisinės ekspertizės srityje. Ši priemonė ne tik padės sužinoti teismo ekspertų nuomonę apie Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybos veiklą bei dalyvavimo joje svarbą, bet ir pasitarnaus numatant teismo ekspertizės veiklos tobulinimo kryptis bei įgyvendinimo priemones ateinantiems metams.

Tikslas – siekiama atskleisti teisėsaugos institucijų, teismo ekspertizės ir kitų ekspertinius tyrimus atliekančių įstaigų, taip pat privačių teismo ekspertų interesus bei lūkesčius teismo ekspertizės srityje.

Pastabų ir pasiūlymų laukiame: apklausa@ltec.lt bei telefonu: +370 5 263 85 77.

Daugiau informacijos apie Teismo ekspertų veiklos koordinavimo tarybą galima rasti čia. 

Viešosios konsultacijos laikas – iki gegužės mėn.

Metodas – elektroninė apklausa.

Viešosios konsultacijos metu renkami asmens duomenys bus naudojami tik informacijai sužinoti ir valdyti.

Viešosios konsultacijos rezultatai. Įvertinusi gautus pasiūlymus, 2021 m. gegužės 26 d. posėdyje Taryba pritarė, esant poreikiui, komunikuoti su teismais dėl ekspertinių tyrimų srities tobulinimo, pagal poreikį organizuoti susitikimus su privačiais teismo ekspertais siekiant aptarti ekspertinių tyrimų atlikimo procese kylančią problematiką ir kitus susijusius klausimus, pasiekus susitarimą tarp teismo ekspertų ir kvalifikaciją atitinkamoje srityje suteikiančių institucijų atstovų, apibrėžti audito ekspertizės sprendžiamus uždavinius. Be kita ko, Taryba posėdyje pritarė privačių teismo ekspertų pasiūlymams teikti rekomendacijas dėl teismo ekspertizių priskyrimo konkrečioms statybos srities teismo ekspertizių rūšims kriterijaus bei dėl teismo eksperto nešališkumo klausimų. Taryba taip pat nutarė komunikuoti su Nacionaline teismų administracija siekiant vykdyti konkrečių teismo ekspertizių teismų praktikos monitoringą bei pritarė siūlymams interneto svetainėje: http://www.ltec.lt/lt/teismo-ekspertu-veiklos-koordinavimo-taryba, informuoti teismo ekspertus apie jų veiklai svarbius klausimus, skelbti aktualius teismų praktikos apibendrinimus ir/ar metodinius nurodymus bei informaciją apie skundų nagrinėjimo Taryboje tvarką. Kiti privačių teismo ekspertų pasiūlymai nebuvo vertintini, nes nepateko į Tarybai suteiktų įgaliojimų ribas arba atsakiusiųjų aktyvumas buvo per mažas, jog galėtų iliustruoti generalinės visumos poreikį. Dalį šių pasiūlymų Taryba nutarė perduoti kitoms valstybės ir asocijuotoms institucijoms įvertinti pagal kompetenciją.

Viešosios konsultacijos ataskaitą rasite čia. 
 

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-04-13