• Vadovybė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Evelina Dobrovolska
  Ministrė
  302
  Jurga Greičienė
  310
  Gabija Grigaitė-Daugirdė
  307
  Elanas Jablonskas
  311
  Augustas Ručinskas
  305
  Katažyna Bogdzevič
  304
  Rokas Uscila
  307
  Rasa Laurinavičiūtė–Vaisbrodė
  303
  Neringa Jakavičienė
  301
 • LRV atstovas EŽTT
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Karolina Bubnytė-Širmenė
  513
 • Bausmių vykdymo politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Marius Rakštelis
  411
  Tauras Rutkūnas
  412
  Rimvydas Laukis
  412
  Inga Griškevičienė
  410
 • Baudžiamosios justicijos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Simona Mesonienė
  407
  Germanas Politika
  406
  Jevgenijus Kuzma
  Vyresnysis patarėjas (turintis pavaldžių)
  407
  Tautvydas Žėkas
  Vyresnysis patarėjas
  407
  Sonata Gendvilaitė
  405
  Martynas Dobrovolskis
  Patarėjas
  407
  Tomas Naruševičius
  Patarėjas
  403

  Svarbiausi grupės uždaviniai:

  • dalyvauti formuojant politiką administracinės atsakomybės, administracinio proceso, baudžiamosios, baudžiamojo proceso ir bausmių vykdymo teisės srityse;
  • užtikrinti efektyvų koordinavimą korupcijos prevencijos srityje.

  Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  • teikia teisines išvadas dėl teisės aktų projektų;
  • atlieka teisės aktų, taip pat jų taikymo efektyvumo ir vystymo perspektyvų analizę;
  • rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;
  • teikia pasiūlymus teisingumo ministrui ir teisingumo viceministrams dėl teisės aktų tobulinimo;
  • teikia siūlymus dėl veiksmingo bausmių, probacijos ir suėmimo procesų vykdymo;
  • pagal kompetenciją atlieka Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos parengtų teisės aktų projektų teisinį vertinimą, teikia ekspertinę nuomonę ir išvadas dėl šio departamento pateiktų iniciatyvų;
  • atlieka korupcijos prevencijos priemonių efektyvumo analizę, teikia pasiūlymus dėl antikorupcinės veiklos ir šios srities priemonių tobulinimo bei naujų priemonių diegimo, koordinuoja nacionalinių antikorupcinių priemonių rengimą ir vykdymą, ir jas pagal kompetenciją įgyvendina, taip pat Teisingumo ministro, teisingumo viceministro pavedimu teikia pasiūlymus dėl ministerijos kovos su korupcija programos ir jos įgyvendinimo priemonių;
  • organizuoja Tarpžinybinės kovos su korupcija koordinavimo komisijos veiklą;
  • atlieka ministerijos valdymo srities korupcijos pasireiškimo tikimybės įvertinimą ir Teisingumo ministerijos vadovybės pavedimu antikorupcinį ministerijos rengiamų  teisės aktų projektų vertinimą;
  • atstovauja tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos Tarybos darbo grupių veikloje, svarstant grupės kuravimo sričių klausimus ir dokumentus, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės srityje, pagal kompetenciją įgyvendina tarptautinių organizacijų rekomendacijas ir rengia informaciją ataskaitoms apie jų įgyvendinimą;
  • dalyvauja Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso priežiūros ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso priežiūros komitetų veikloje;
  • pagal nustatytas kompetencijos sritis dalyvauja darbo grupėse, komisijose ir komitetuose;
  • bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir valdymo srities įstaigomis vykdant grupės funkcijas ir sprendžiant klausimus, susijusius su grupės kompetencija;
  • Teisingumo ministerijos vadovybės pavedimu rengia atsakymų projektus į gautus raštus, pareiškimus ir skundus, susijusius su sritimis, kuriose grupė dalyvauja formuojant politiką;
  • vykdo kitus teisingumo ministro, teisingumo viceministrų, Teisingumo ministerijos kanclerio pavedimus.
 • Teisėkūros politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Darius Trinkūnas
  214
  202
  Tautginas Mickevičius
  202
  Algis Baležentis
  216
  Živilė Skeivienė
  205
  Egidija Konopliova - Budrikienė
  201
  Asta Gedzevičiūtė
  203
  Eglė Betingienė
  201a
  Jūratė Burtilienė
  209
  Indrė Skersytė
  205
  Sandra Vasiulytė-Maliaukė
  201a
  Rosita Pletienė
  213
  Laura Stračinskienė
  201
  Rūta Slidžiauskaitė
  314a
  Ieva Klimašauskė
  209
  Agnė Vitkutė
  209
  Mėta Matuzevičienė
  205
  Vytautė Ročienė
  203
  Asta Baltrušaitytė
  208
  Brigita Kosaitė
  208

  Svarbiausi grupės uždaviniai:

  • dalyvauti kuriant teisės sistemą, atitinkančią teisinės valstybės sampratą ir užtikrinančią žmogaus teisių ir laisvių apsaugą;
  • tobulinti teisės sistemos vystymo procesą, siekiant užtikrinti teisės aktų kokybę, stabilumą ir viešumą.

  Grupė, atlikdama jai pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  • pagal grupės kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų koncepcijų, Lietuvos Respublikos civilinio ir civilinio proceso kodeksų, įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;
  • pagal grupės kompetenciją atlieka teisės aktų stebėseną, analizuoja teisės aktų turinį, jų taikymo efektyvumą, taip pat šių teisės aktų vystymosi (kitimo) tarptautines ir regionines tendencijas ir rengia pasiūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo;
  • kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų, taip pat kitų juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymus dėl teisės aktų, priskirtinų grupės kompetencijai, tobulinimo, pagal grupės kompetenciją analizuoja institucijų, įstaigų ir organizacijų, taip pat kitų juridinių ir fizinių asmenų pateiktas teisėkūros iniciatyvas ir rengia atsakymus jas pateikusiems asmenims;
  • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlieka civilinio proceso teisės, civilinės teisės, komercinės teisės, įmonių, darbo teisės, valstybės tarnybos, socialinio draudimo, sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo, aplinkos apsaugos, teritorijų planavimo ir statybų, viešųjų pirkimų, transporto, intelektinės nuosavybės, finansų, energetikos, žemės, valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sričių įstatymų koncepcijų, įstatymų ir kitų teisės aktų projektų teisinį vertinimą, ar jie atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisės aktus ir kitus teisės aktus, ir rengia dėl jų teisines išvadas;
  • pagal grupės kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, derina ir pristato jas Europos Sąjungos Tarybos Civilinės teisės reikalų komiteto, Europos Komisijos komitetų ir kitų komitetų posėdžiuose;
  • pagal grupės kompetenciją nagrinėja ir vertina kitų institucijų ir įstaigų parengtas Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymo priimti Europos Sąjungos teisės aktą ar dėl kito Europos Sąjungos dokumento, priskirtino grupės kompetencijai, ir teikia dėl jų teisines išvadas;
  • dalyvauja rengiant teisines išvadas dėl valstybės skolinių dokumentų pagal Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymą;
  • Vyriausybės pavedimu atstovauja Vyriausybei atliekant veiksmus, susijusius su Vyriausybės interesų gynimu sprendžiant tarptautinius investicinius ginčus;
  • analizuoja ir (ar) teikia pasiūlymus, kaip galima sumažinti grupės kompetencijai priskirtų teisės aktų sukeliamą administracinę naštą;
  • teikia pasiūlymus dėl alternatyvių (neteisminių) ginčų sprendimo būdų taikymo;
  • pagal grupės kompetenciją bendradarbiauja su kitais Ministerijos padaliniais, kitų ministerijų, valstybės ir kitų institucijų padaliniais;
  • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir teisingumo ministro, teisingumo viceministrų, Ministerijos kanclerio pavedimus.

   

 • Tarptautinio bendradarbiavimo ir žmogaus teisių politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Darius Žilys
  508
  Vygantė Milašiūtė
  503
  Andrada Bavėjan
  506
  Agnė Veršelytė
  507
  Donatas Glodenis
  314a
  Lina Urnikienė
  502
  Giedrė Sventickaitė
  502
  Indrė Balčiūnienė
  510

  Svarbiausi grupės uždaviniai:

  • formuoti rengiamų teisės aktų atitikties tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės aktams bei principams politiką;
  • formuoti teisinio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis politiką, bei užtikrinti efektyvų teisinį bendradarbiavimą;
  • dalyvauti formuojant ir kuriant žmogaus teisių ir laisvių apsaugos teisinio reguliavimo politiką;
  • formuoti Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovavimo Europos Sąjungos institucijose, tarptautinėse organizacijose ir užsienio valstybėse ministerijos kompetencijai priskirtose srityse politiką;
  • formuoti Europos Sąjungos reikalų koordinavimą ministerijoje ir jos reguliavimo sričiai priskirtose institucijose politiką;
  • užtikrinti tinkamą valstybinio ir diplomatinio protokolo laikymąsi ministerijoje, organizuoti vizitus bei komandiruotes į užsienį bei užsienio delegacijų vizitus ir tarptautinius renginius ministerijoje.

  Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  - Formuodama rengiamų teisės aktų atitikties tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės aktams bei principams politiką, Grupė:

  • teisės aktų nustatyta tvarka rengia teisines išvadas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų projektų atitikties Lietuvos Respublikos teisinei sistemai, tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės aktams ir principams;
  • nustatyta tvarka teikia teisines išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijų ir Vyriausybės įstaigų parengtų teisės aktų, būtinų tarptautinėms sutartims pasirašyti, patvirtinti, ratifikuoti ar denonsuoti, projektų bei dėl ministerijų ir Vyriausybės įstaigų pasirašomų, tvirtinamų, ratifikuojamų ar denonsuojamų tarptautinių sutarčių, taip pat dėl ministerijų ar Vyriausybės įstaigų bei kitų valstybės institucijų vardu ir pagal jų kompetenciją sudaromų su atitinkamomis užsienio valstybėmis ar tarptautinių organizacijų institucijomis susitarimų, kurie nėra Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, bei dėl  Lietuvos Respublikos ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu sudaromų susitarimų, kurie nėra tarptautinės sutartys ir negali būti priskirti sutartims, sukuriančioms civilinius teisinius santykius pagal Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės nacionalinę teisę;
  • nustatyta tvarka teikia pasiūlymus teisingumo ministrui, teisingumo viceministrams ir Teisingumo ministerijos kancleriui dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie daugiašalių tarptautinių sutarčių inicijavimo ir rengia su prisijungimu susijusius teisės aktų projektus.

  - Formuodama teisinio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis politiką, bei užtikrindama efektyvų teisinį bendradarbiavimą, Grupė:

  • nustatyta tvarka rengia ministerijos kompetencijai priskiriamų dvišalių tarptautinių teisinio bendradarbiavimo sutarčių su užsienio valstybėmis ir tarpžinybinių susitarimų projektus bei tokių sutarčių ar susitarimų pasirašymui, tvirtinimui, ratifikavimui ar denonsavimui reikalingų teisės aktų projektus;
  • rengia nacionalinių teisės aktų, reikalingų Europos Sąjungos teisės aktų teisinio bendradarbiavimo srityje įgyvendinimui ir perkėlimui į nacionalinę teisės sistemą, projektus;
  • vykdo dvišales ir daugiašales, ministerijos kompetencijai priskirtas, tarptautines teisinio bendradarbiavimo sutartis bei tarpžinybinius susitarimus;
  • organizuoja teismų susižinojimą su užsienio teismais ir kitomis užsienio įstaigomis, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose, su kitomis valstybėmis sudarytose tarptautinėse sutartyse ar Europos Sąjungos teisės aktuose nenustatyta kitaip;
  • rengia ir apibendrina informaciją, reikalingą priimti sprendimams dėl asmenų ekstradicijos ir  nuteistųjų asmenų perdavimo/perėmimo, ir pateikia ją kompetentingoms Lietuvos ir užsienio valstybių institucijoms;
  • pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis atlieka kitas ministerijos, kaip centrinės įstaigos, funkcijas vykdant teisinį bendradarbiavimą civilinėse ir baudžiamosiose bylose;
  • teikia metodinę pagalbą teismams ir kitoms teisingumo įstaigoms , rengia aplinkraščius ir rekomendacijas teismams teisinio bendradarbiavimo klausimais.

  - Dalyvaudama formuojant ir kuriant žmogaus teisių ir laisvių apsaugos teisinio reguliavimo politiką, Grupė rengia ir teikia valstybės institucijoms pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reguliuojančių žmogaus teises ir laisves, tobulinimo ir jų derinimo su tarptautiniais teisės aktais.

  - Formuodama Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovavimo Europos Sąjungos institucijose, tarptautinėse organizacijose ir užsienio valstybėse ministerijos kompetencijai priskirtose srityse politiką, Grupė:

  • nustatyta tvarka formuoja ir organizuoja Europos Sąjungos reikalų koordinavimo politiką ministerijoje ir ministerijos valdymo sričiai priskirtose institucijose;
  • užtikrina pasirengimą Europos Sąjungos darbo grupių ir komitetų, Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų tarybos posėdžiams, ministerijų atstovų pasitarimams, Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimams ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdžiams, kuriuose nagrinėjami su ministerijos kompetencija susiję Europos Sąjungos klausimai;
  • nustatyta tvarka atstovauja ministerijai vyriausybinių bei tarpžinybinių komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje, susijusioje su tarptautinių ar Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimų vykdymu.

  - Dalyvauja bendradarbiaujant su užsienio valstybėmis, Europos Sąjungos institucijomis ir  kitomis tarptautinėmis organizacijomis;

  - Bendradarbiauja su kitų šalių institucijomis, keičiasi informacija ir metodine medžiaga bei teikia pasiūlymus dėl efektyvesnio bendradarbiavimo;

  - Nustatyta tvarka teikia informaciją apie Lietuvos Respublikos teisinę sistemą, rengiamus bei galiojančius teisės aktus ir jų praktinio įgyvendinimo ypatumus suinteresuotoms užsienio valstybių institucijoms bei  tarptautinėms organizacijoms;

  - Pagal formuojamos politikos sritis nagrinėja ministerijoje gaunamus asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, konsultuoja Lietuvos ir užsienio valstybių asmenis dėl teisinio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis;

  - Dalyvauja ir rengia konferencijas bei seminarus teisinio bendradarbiavimo, tarptautinės teisės ir Europos Sąjungos teisės tematika;

  - Organizuoja valstybinio ir diplomatinio protokolo laikymąsi ministerijoje, teisingumo ministro, teisingumo viceministrų, ministerijos kanclerio ir kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, keliones į užsienį ir užsienio valstybių delegacijų priėmimą, taip pat tarptautinius renginius, seminarus ministerijoje;

  - Vykdo kitus teisingumo ministro, teisingumo viceministrų ir ministerijos kanclerio pavedimus.

 • Teisinių paslaugų politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jolita Sinkevičiūtė
  217
  Vaida Rudėnaitė
  216
  Jolianta Pažus
  314 b
  Artūras Remeikis
  219
  Nijolė Tomaševičienė
  218
  Božena Rus
  212
  Dalia Simutienė
  313
  Žana Jerochovienė
  315
  Virmantė Voinilko
  313
  Alina Levickienė
  216
  Laimutė Bakienė
  212
  Liucija Kriukovienė
  213
  Kęstutis Naujokaitis
  222a
  Augustinas Zabulionis
  219

  Svarbiausi grupės uždaviniai - dalyvauti formuojant valstybės politiką antstolių funkcionavimo, notariato, Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimų, rinkimų į Europos Parlamentą (toliau – rinkimai) organizavimo ir vykdymo, politinių partijų steigimosi, registravimo ir veiklos, religinių bendruomenių ir bendrijų registravimo ir veiklos, teisingumo ministro valdymo sričiai priskirtų registrų ir informacinių sistemų veiklos srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti valstybės politikos įgyvendinimą šiose srityse.

  Grupė, vykdydama jai pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  • dalyvauja rengiant teisingumo ministro valdymo sričių strateginį veiklos planą bei ministerijos metinį veiklos planą;
  • analizuoja teisės aktus, reguliuojančius antstolių funkcionavimą, notariato, rinkimų organizavimą ir vykdymą, politinių partijų steigimąsi, registravimą ir veiklą, religinių bendruomenių ir bendrijų registravimą ir veiklą, ministro valdymo sričiai priskirtų registrų ir informacinių sistemų veiklą, teikia pasiūlymus ministrui, viceministrams, ministerijos kancleriui, ministerijos administracijos padaliniams dėl teisės aktų tobulinimo, jų pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios;
  • rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;
  • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka rengia teisines išvadas dėl įstatymų koncepcijų, įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų, priskirtų grupės kompetencijai;
  • užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose;
  • perkelia į nacionalinę teisę Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire), ją įgyvendina ir vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus;
  • teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose nagrinėjamais klausimais rengimą, taip pat dalyvauja, kai pozicijas rengia kitos valstybės institucijos;
  • teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja antstolių darbą, apibendrina ir analizuoja antstolių veiklos statistiką;
  • analizuoja ir apibendrina antstolių administravimo problemas ir įgyvendina priemones sprendimų vykdymo praktikai suvienodinti;
  • teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri notariato veiklą, apibendrina ir analizuoja notarų veiklos statistiką;
  • atlieka antstolių ir notarų veiklos patikrinimus;
  • organizuoja notarų kvalifikacinių egzaminų laikymą bei viešus konkursus notaro, kandidato į notarus (asesoriaus) pareigoms eiti, rengia teisingumo ministro įsakymų projektus dėl notarų, kandidatų į notarus (asesorių) skyrimo, atleidimo, notarų pavadavimo, atstovavimo, atostogų suteikimo, drausmės bylos notarui iškėlimo;
  • sudaro ir tvarko notarų asmens bylas, saugo notarų pateiktų tarnybinių antspaudų ir parašų pavyzdžius;
  • organizuoja viešus konkursus antstolio vietai užimti ir antstolio veiklai vykdyti, rengia antstolio kvalifikacinio egzamino programą, rengia teisingumo ministro įsakymų projektus dėl antstolių skyrimo, atleidimo, įgaliojimų sustabdymo, antstolių pavadavimo, antstolių atstovų paskyrimo ir atleidimo, drausmės bylos antstoliui ar antstolio padėjėjui iškėlimo, organizuoja antstolių atestavimą;
  • tikrina pretendentų, pageidaujančių dirbti antstolio padėjėjais, atitiktį Antstolių įstatymo reikalavimams, sudaro ir tvarko antstolių padėjėjų sąrašą;
  • sudaro ir tvarko antstolių, antstolių padėjėjų asmens bylas;
  • kontroliuoja reikalavimų antstolių ir notarų sveikatos patikrinimams įgyvendinimą, organizuoja notarų ir antstolių priesaikas;
  • analizuoja religinių bendruomenių ir bendrijų veiklą, nagrinėja religinių bendruomenių ir bendrijų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus, rengia išvadas dėl religinių bendruomenių ir bendrijų galimo registravimo Juridinių asmenų registre, tikrina duomenų tikrumą, rengia dokumentus dėl šių duomenų tikrumo bei pateiktų dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams, taip pat rengia išvadas Lietuvos Respublikos Seimui dėl religinių bendrijų valstybės pripažinimo ir išvadas Lietuvos Respublikos Vyriausybei dėl valstybės ir tradicinių bei kitų valstybės pripažintų religinių bendrijų susitarimų tikslingumo;
  • kaupia, sistemina ir analizuoja medžiagą apie naujų religinių judėjimų, dvasinių ir ezoterinių grupių plitimą Lietuvoje ir užsienyje;
  • teikia teisingumo ministrui, teisingumo viceministrams, ministerijos kancleriui informaciją apie Lietuvoje įsikūrusias naujas religines grupes, dalyvauja visuomenės švietimo religijos bei naujųjų religinių judėjimų, dvasinių ir ezoterinių grupių veiklos tematika projektuose, bendradarbiauja su šioje srityje dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis;
  • nagrinėja, ar religinės bendruomenės ir bendrijos veikla nepažeidžia žmogaus teisių ir laisvių bei viešosios tvarkos;
  • nagrinėja politinių partijų, jų filialų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo dokumentus, tvirtina surašytų duomenų tikrumą, steigimo dokumentų, programų, pakeistų steigimo dokumentų ir duomenų atitiktį įstatymų reikalavimams ir teikia Juridinių asmenų registrui išvadas dėl jų registravimo ar išregistravimo galimybės;
  • tikrina, ar politinių partijų, ketinančių dalyvauti rinkimuose, pateikti narių sąrašai atitinka teisės aktų reikalavimus, ir nustatyta tvarka informuoja Vyriausiąją rinkimų komisiją;
  • metodiškai vadovauja ministerijos ir teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų valdomų arba tvarkomų valstybės registrų ir informacinių sistemų kūrimui ir koordinuoja jų funkcionavimą;
  • atlieka ministerijos ir teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų valdomų arba tvarkomų valstybės registrų ir informacinių sistemų rizikos analizę, nustato jų plėtros prioritetus ir rengia ministerijos ir ministro valdymo sričių informacinių technologijų plėtros planą;
  • dalyvauja derinant ministerijos ir teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų valdomų arba tvarkomų valstybės registrų ir informacinių sistemų projektams skiriamų išteklių poreikį, koordinuoja informacinių technologijų projektų įgyvendinimą ir atlieka jų vertinimą;
  • dalyvauja kuriant naujus ir integruojant veikiančius registrus, informacines sistemas, rengia naujai steigiamų ir reorganizuojamų veikiančių registrų ir informacinių sistemų steigimo, reorganizavimo bei integravimo dokumentus;
  • nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų bei registrų ir informacinių sistemų tvarkymo įstaigų pasiūlymus dėl registrų ir informacinių sistemų veiklos tobulinimo, juos apibendrina, rengia teisės aktus, reikalingus registrams steigti, tobulinti, vystyti ir funkcionuoti;
  • teikia metodines rekomendacijas suinteresuotiems asmenims viešųjų ir privačių juridinių asmenų steigimo, pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo ir teisės aktuose nustatytų duomenų ir informacijos registravimo klausimais;
  • analizuoja antstolių funkcionavimo, notariato, rinkimų organizavimo ir vykdymo, politinių partijų steigimo, registravimo ir veiklos, religinių bendruomenių ir bendrijų registravimo ir veiklos, ministerijos ir teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų valdomų arba tvarkomų valstybės registrų ir informacinių sistemų veiklos praktiką, teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo;
  • teikia pasiūlymus dėl įstaigų prie ministerijos veikos, susijusios su grupės veiklos sritimis, tobulinimo;
  • teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;
  • vykdo kitus ministro, viceministrų, ministerijos kanclerio pavedimus.
 • Strateginio planavimo ir stebėsenos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Artūras Dembskis
  110
  Daiva Bliūdžiuvienė
  109
  Vera Pocienė
  111
  Lilija Chrapovickaja
  111
  Audronė Varnagirė
  109

  Svarbiausi grupės uždaviniai:

  • dalyvauti teisingumo ministro valdymo sričių politikos formavime, atliekant sisteminę Teisingumo ministerijos ir jos administracijos padalinių bei teisingumo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų veiklos efektyvumo analizę bei teikiant siūlymus dėl efektyvesnės ar racionalesnės veiklos perspektyvų;
  • siekti efektyvaus strateginio planavimo įgyvendinimo, racionalaus biudžetinių asignavimų panaudojimo galimybių;
  • užtikrinti ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimo stebėseną;
  • užtikrinti valstybės kapitalo investicijų programos projekto rengimą;
  • užtikrinti programų, atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, nustatant lėšų poreikį programoms įgyvendinti ir finansavimo šaltinius, rengimą;
  • užtikrinti ministerijos veiklos, Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plano ir kitų ataskaitų rengimą.

  Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • analizuoja Teisingumo ministerijos bei teisingumo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų funkcijas, veiklą ir teikia išvadas dėl veiklos efektyvumo bei siūlymus dėl efektyvesnės ar racionalesnės veiklos galimybių ir perspektyvų;
  • grupės kompetencijos klausimais rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, pagal savo kompetenciją teikia išvadas bei nuomones dėl teisės aktų ar teisės aktų projektų;
  • dalyvauja teisingumo ministro valdymo sričių politikos formavime, analizuodama ir vertindama teisės aktus ir teisės aktų projektus, reglamentuojančius valdymo sričiai priskirtų įstaigų funkcijas, šių funkcijų finansavimo galimybes;
  • rengia teisingumo ministro valdymo sričių strateginį veiklos planą ir Teisingumo ministerijos metinį veiklos planą, vykdo šių planų įgyvendinimo rezultatų stebėseną, analizuoja ir vertina teisingumo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų metinius veiklos planus;
  • dalyvauja rengiant kitus teisingumo ministro valdymo sričių bei tarpinstitucinius planavimo dokumentus, kurių paskirtis – formuoti ir įgyvendinti politiką teisingumo ministrui priskirtose valdymo srityse;
  • nuolat vertina ministerijos strateginio planavimo procesų kokybę ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo poreikio bei tobulinimo būdų;
  • sistemina ir apibendrina iš Teisingumo ministerijos administracijos padalinių bei teisingumo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų gautą informaciją ir rengia teisingumo ministro valdymo sričių metinę veiklos ataskaitą;
  • koordinuoja Vyriausybės programos įgyvendinimo plano priemonių teisingumo ministro valdymo srityse rengimo procesą ir vykdo šių priemonių įgyvendinimo pažangos stebėseną;
  • analizuoja ir vertina ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų strateginius ir veiklos planus ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
  • rengia teisingumo ministro valdymo sričių biudžeto bei Valstybės investicijų programos projektus, koordinuoja informacijos, būtinos šių projektų parengimui pateikimo procesą,  analizuoja lėšų poreikio pagrįstumą;
  • rengia Teisingumo ministerijos vykdomų programų sąmatas, teikia jas tvirtinti teisingumo ministrui ir (ar) Teisingumo ministerijos kancleriui, teikia pasiūlymus dėl racionalesnio lėšų panaudojimo galimybių;
  • atlieka patvirtintų programų, kurių asignavimų valdytoja yra ministerija, stebėseną;
  • dalyvauja rengiant teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų struktūrinių pertvarkų, atliekamų siekiant efektyvesnio politikos formavimo ir įgyvendinimo valdymo srityse, planus, analizuoja alternatyvas ir teikia nuomonę bei ekonominį vertinimą;
  • pagal savo kompetenciją dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose ir kituose renginiuose;
  • organizuoja Teisingumo ministerijos kokybės vadybos sistemos funkcionavimą;
  • pagal kompetenciją nagrinėja ministerijų, institucijų ir asmenų prašymus, skundus pareiškimus, rengia atsakymų projektus;
  • nustatyta tvarka atlieka grupės dokumentų valdymą ir paruošia archyvui sukauptas laikino ir nuolatinio saugojimo bylas;
  • pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo teisingumo ministro, teisingumo viceministrų, Teisingumo ministerijos kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Teisingumo ministerijos strateginiai tikslai.

   

 • Teisinio atstovavimo grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ričard Dzikovič
  505
  Lina Urbaitė
  516
  Agnė Trimonienė
  512
  Laura Šiupšinskienė
  415
  Nika Bruskina
  415
  Ramūnas Valatka
  504
  Aleksandras Ivanovas
  504
  Snieguolė Kriščiūnienė
  223
  Alfredas Bulotas
  509
  Evelina Bulkaitė
  511
  Dovilė Vaivadaitė
  511
  Angelė Urbonavičienė
  224
  Vita Rogilevič
  222b
  Audrutė Kavaliauskaitė
  224
  Birutė Leonavičienė
  509
  Dainora Bernackienė
  504
  Šarūnas Sabalevskis
  509

  Svarbiausias skyriaus uždavinys yra:

  • padėti Vyriausybės atstovui Europos Žmogaus Teisių Teisme įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovo Europos Žmogaus Teisių Teisme nuostatuose įtvirtintas jo teises ir pareigas:
  • ginant Lietuvos Respublikos interesus Europos Žmogaus Teisių Teisme;
  • siekiant, kad Lietuvos Respublikos įstatymai atitiktų Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos ir jos papildomų protokolų (toliau vadinama –Konvencija) nuostatas;
  • atstovaujant valstybei, kai nagrinėjamos bylos prieš Lietuvos Respubliką Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitete;
  • siekiant, kad būtų formuojama Europos žmogaus Teisių Teismo politika, palanki Lietuvos Respublikai;
  • padedant plėtoti teisės mokslą žmogaus teisių ir laisvių apsaugos srityje.

  Skyrius, įgyvendindamas jam pavestą uždavinį, vykdo šias funkcijas:

  • kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant ministerijos strateginės veiklos planą;
  • padeda atstovui rengti medžiagą ir argumentus, pateikti dokumentus, kurių reikia peticijai nagrinėti Europos Žmogaus Teisių Teisme;
  • padeda atstovui, kai šis dalyvauja derinant Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus teisės aktus su Konvencijos nuostatomis, rengiant ir teikiant Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms valstybės institucijoms pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų derinant teisės aktus su Konvencija ar vykdant Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus;
  • padeda atstovui kaupti ir sisteminti informacinę medžiagą apie Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką, susijusią su Lietuvos Respublika;
  • padeda atstovui pagal savo kompetenciją bendradarbiaujant su kitų valstybių atitinkamomis institucijomis, keičiantis informacija ir metodine medžiaga;
  • atlieka atstovo pavedimus, susijusius su jo dalyvavimu skelbiant ir platinant Europos Žmogaus Teisių Teismo praktiką;
  • padeda atstovui bendradarbiaujant su kompetentingomis institucijomis koordinuoti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymą, vykdo atstovo pavedimus jam nusprendus imtis ar inicijuoti atitinkamas priemones, siekiant paspartinti Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimų vykdymą;
  • padeda atstovui informuoti atitinkamas institucijas apie Europos Žmogaus Teisių Teismo priimtus sprendimus bylose prieš Lietuvą, taip pat apie naujai perduotas bylas Lietuvos Respublikos Vyriausybei;
  • padeda atstovui rengti paaiškinimus ir pareiškimus, kurių reikia pranešimams, pateiktiems pagal 1966 metų Tarptautinio politinių ir pilietinių teisių pakto fakultatyvinį protokolą, nagrinėti Jungtinių Tautų Žmogaus teisių komitete;
  • padeda atstovui rinkti iš valstybės ir savivaldybių institucijų jų turimą ar kontroliuojamą tinkamai valstybei atstovauti reikalingą informaciją, dokumentus, jų nuorašus, taip pat iš mokslo ir studijų institucijų, įstaigų ir organizacijų visą informaciją ir medžiagą, kurios reikia atstovo funkcijoms vykdyti, ir jų atstovų bei specialistų išvadas, ar Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai atitinka Konvenciją;
  • padeda atstovui derantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu dėl taikaus susitarimo, konsultuojantis su Lietuvos Respublikos Vyriausybe dėl taikaus susitarimo sąlygų, teikiant Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti taikų susitarimą;
  • Teisingumo ministerijai ir Užsienio reikalų ministerijai pritarus dėl Lietuvos Respublikos dalyvavimo Europos Žmogaus Teisių Teismo procesuose trečiosios šalies teisėmis, padeda atstovui rengiant ir teikiant Europos Žmogaus Teisių Teismui rašytines pastabas ir dalyvaujant jo posėdžiuose;
  • vykdo kitus atstovo pavedimus bei kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir ministro, viceministro, ministerijos valstybės sekretoriaus ir ministerijos sekretorių pavedimus.

   

 • Europos Sąjungos teisės grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Karolis Dieninis
  312
  318
  Mykolas Šavelskis
  401
  Vytautė Kazlauskaitė- Švenčionienė
  317
  Ieva Visockienė
  401
  Eglė Kurelaitytė
  306
  Petras Butrimas
  412
  Indrė Gaisrytė
  314b
  Simas Grigonis
  412
  Vaida Čepaitė-Vegė
  314 b
 • Turto valdymo ir aprūpinimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vesta Santarovič
  113
  Egidijus Trakšelis
  226
  Paulius Jarašius
  226
  Gytis Minkevičius
  005
  Julija Sadovnikova
  114
  Alina Petkova
  005
  Ieva Emilija Stepulytė
  114
  Andrej Rynkevič
  010

  Svarbiausi Grupės uždaviniai:

  • dalyvauti formuojant valstybės politiką teisinių paslaugų (advokatūros), teismo ekspertizės, civilinės būklės aktų registravimo, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, pramoninės nuosavybės apsaugos, vartotojų teisių apsaugos, asmens duomenų apsaugos veiklos srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti šios valstybės politikos ¡gyvendinimą;
  • įstatymų nustatytais atvejais - įgyvendina valstybės politiką 6.1 punktu nustatytose teisingumo ministrai pavestose valdymo srityse.

  Grupė, atlikdama jai pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  • dalyvauja rengiant ministro valdymo sričių strateginį veiklos planą bei Ministerijos metinį veiklos planą;
  • analizuoja teisės aktus, reglamentuojančius advokatūros veiklą, valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, teismo ekspertizę, civilinės būklės aktų registravimą, pramoninės nuosavybės apsaugą, vartotojų teisių apsaugą, asmens duomenų apsaugą, teikia pasiūlymus ministrui, viceministrams, Ministerijos kancleriui, Ministerijos administracijos padaliniams dėl teisinio reguliavimo tobulinimo šiose srityse;
  • rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus, priskirtinus Grupės kompetencijai;
  • rengia teisines išvadas dėl įstatymų koncepcijų, įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų, priskirtinų Grupės kompetencijai;
  • užtikrina efektyvių atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo grupėse bei kituose susitikimuose;
  • perkelia į nacionalinę teisę Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire), ją įgyvendina ir vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus;
  • teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą, taip pat nagrinėja ir vertina kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtas Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymo priimti Europos Sąjungos teisės aktą ar dėl kito Europos Sąjungos dokumento, priskirtino Grupės kompetencijai, ir teikia dėl jų teisines išvadas;
  • koordinuoja Valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos, Valstybinio patentų biuro, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, Lietuvos teismo ekspertizės centro, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos veiklą ir teikia pasiūlymus dėl priemonių, siekiant užtikrinti veiksmingą minėtų institucijų darbą;
  • organizuoja teisinių žinių egzaminą asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, sudaro ir tvarko Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą;
  • teikia pasiūlymus ir duoda leidimus pakeisti vardą, pavardę, teikia metodinę pagalbą civilinės metrikacijos įstaigoms;
  • rengia metines civilinės būklės aktų registravimo statistines ataskaitas;
  • organizuoja civilinės metrikacijos įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų  mokymą;
  • pagal Grupės kompetenciją įgyvendina priemones, užtikrinančias valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą;
  • teikia pasiūlymus dėl pramoninės nuosavybės apsaugos organizavimo;
  • dalyvauja organizuojant ir koordinuojant vartotojų teisių apsaugą;
  • analizuoja teismo ekspertizės, civilinės būklės aktų registravimo, pramoninės nuosavybės apsaugos, vartotojų teisių apsaugos, asmens duomenų apsaugos įgyvendinimo praktiką, teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo;
  • teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, imasi priemonių, kad butų atsakyta į juose keliamus klausinius;
  • analizuoja ir teikia pasiūlymus, kaip galima sumažinti Grupei priskirtų teisės aktų sukeliamą administracinę naštą;
  • dalyvauja darbo grupėse, komisijose, kuriose svarstomi Grupės kompetencijai priskirtini klausimai;
  • pagal Grupės kompetenciją bendradarbiauja su kitais Ministerijos padaliniais, kitų ministerijų, valstybės ir kitų institucijų padaliniais;
  • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir teisingumo ministro, teisingumo viceministrų, Ministerijos kanclerio pavedimus.
 • Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Agnė Goborovienė
  116
  Šarūnė Jatulytė
  116
  Dovilė Baroli
  116

  Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra:

  • vykdyti nepriklausomą, objektyvią Teisingumo ministerijos ir teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų (toliau – teisingumo ministro valdymo sričių įstaigos, Perkančiosios organizacijos) vykdomų viešųjų pirkimų kontrolę, stebėseną, vertinimą ir konsultavimą, siekiant užtikrinti teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų veiklos viešųjų pirkimų srityje gerinimą ir korupcijos prevenciją;
  • kontrolės, stebėsenos, rekomendacijų pagalba, prevencinėmis priemonėmis, konsultacijomis siekti, kad teisingumo ministro valdymo sričių įstaigos, vykdydamos viešuosius pirkimus laikytųsi Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų, siekiant laiku pastebėti vykdomus pažeidimus, klaidų sumažinimą viešuosiuose pirkimuose;
  • teikti rekomendacijas ir pastabas dėl prižiūrimos viešųjų pirkimų veiklos, galimos arba nustatytos rizikos teisingumo ministro valdymo sričių įstaigose;
  • administruoti Teisingumo ministerijos vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus, nagrinėti jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą, kaip tai numato Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatos;
  • užtikrinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų taikymą Teisingumo ministerijoje.

  Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • atsižvelgdamas į Teisingumo  ministerijos strateginius tikslus ir uždavinius pagal savo kompetenciją atlieka teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų Viešųjų pirkimų įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų taikymo stebėseną bei teikia rekomendacijas  kaip perkančiosiose organizacijose sumažinti korupciją vykdant viešuosius pirkimus, pažeidimus  viešųjų pirkimų srityje, o taip pat teikia pastabas kaip reikia teisingai laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų
  • renka, kaupia, analizuoja informaciją apie Perkančiosiose organizacijose vykdomus viešuosius pirkimus ir sudarytas viešųjų pirkimų sutartis, tokių sutarčių vykdymo rezultatus bei  efektyvumą;
  • pagal savo kompetenciją teikia teisingumo ministrui siūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo tobulinimo, atsižvelgdamas į teisės aktuose Teisingumo ministerijai nustatytus uždavinius;
  • skyriaus kompetencijos ribose vertina ir teikia pastabas Perkančiųjų organizacijų vykdomų/vykdytų viešųjų pirkimų dokumentus ir procedūras (toliau – Vertinimas);
  • skyriaus kompetencijos ribose tikrina ir vertina Perkančiųjų organizacijų, esant reikalui jų buveinės vietose, organizacinių dokumentų (verčių skaičiavimą, planavimą, viešinimą ir pan.) teisėtumą, viešųjų pirkimų dokumentus ir procedūras, vertina ir tikrina kaip Perkančiosios organizacijos atlieka pirkimų sutarčių vykdymo priežiūrą ir kontrolę (toliau – Tikrinimas);
  • rengia ir teikia Vertinimų  rekomendacijas (toliau – Rekomendacija) ir Tikrinimų ataskaitas;
  • įtarus ar nustačius Viešųjų pirkimų įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, skyriaus darbuotojai gali rekomenduoti Perkančiajai organizacijai sustabdyti ar nutraukti viešojo pirkimo procedūras, panaikinti arba pakeisti Viešųjų pirkimų įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų reikalavimų neatitinkančius sprendimus ar veiksmus, rekomenduoti nutraukti pirkimo sutartį;
  • atliekant Vertinimą ir Tikrinimą bei gavus pagrįstos informacijos ar nustačius, kad pirkimų organizatoriai, viešųjų pirkimų komisijų nariai, ekspertai, stebėtojai, dalyvaujantys pirkimo procedūroje ar kiti darbuotojai galintys daryti įtaką pirkimo rezultatams, turi tiesioginį ar netiesioginį finansinį, ekonominį ar kitokio pobūdžio asmeninį suinteresuotumą, galinti pakenkti jų nešališkumui ir nepriklausomumui, gali būti patekę į interesų konflikto situaciją ir nenusišalino nuo su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo proceso teikia siūlymus Perkančiųjų organizacijų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims sustabdyti nurodyto asmens dalyvavimą su atitinkamu pirkimu susijusių sprendimų priėmimo procese ir, gavus teisingumo ministro  įgaliojimus, atlieka to asmens su pirkimu susijusios veiklos patikrinimą, pateikiant išvadą teisingumo ministrui;
  • analizuoja gautus pranešimus (prašymus, skundus, pareiškimus, žiniasklaidoje pateiktą ir iš  teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų gautą informaciją) apie galimai pirkimų vykdytojų padarytus teisės aktų pažeidimus vykdant pirkimų procedūras, sudarant ar vykdant sutartis, gautos informacijos pagrindu atlieka rizikos vertinimą, nustato rizikingiausias pirkimų sritis ir teikia siūlymus teisingumo ministrui dėl prevencinių priemonių taikymo;
  • konsultuoja Perkančiąsias organizacijas Viešųjų pirkimų įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų taikymo klausimais;
  • nustačius teisės aktų pažeidimus, turinčius nusikalstamos veikos požymių, ar įtarus Konkurencijos įstatymo pažeidimus, korupcijos apraiškas ar dokumentų klastojimą, medžiagą tolesniam tyrimui perduoda teisingumo ministrui, o, jo pavedimu, ir teisėsaugos institucijoms ar kitoms valstybės institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją;   
  • pagal teisingumo ministro pavedimą ir skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, su užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;
  • analizuoja ir tiria vidiniu kanalu gautą informaciją apie pažeidimus;
  • renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis apie gautų pranešimų skaičių ir jų nagrinėjimo rezultatus, formuoja bylas;
  • užtikrina vidiniu kanalu informaciją apie pažeidimą pateikusio asmens konfidencialumą;
  • bendradarbiauja su ministerijos darbuotojais, padaliniais, kompetentingomis institucijomis teikdamas ir (ar) gaudamas reikalingą informaciją;
  • stebi Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Bendrojo duomenų apsaugos reglamento bei vidinės asmens duomenų apsaugos politikos laikymąsi Teisingumo ministerijoje;
  • informuoja ir konsultuoja Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, asmens duomenų apsaugos klausimais, organizuoja susijusius mokymus;
  • nustato rizikas asmens duomenų apsaugos srityje, teikia teisingumo ministrui ir Teisingumo ministerijos kancleriui siūlymus dėl šių rizikų valdymo;
  • koordinuoja Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų taikymą Teisingumo ministerijoje ir padeda užtikrinti tinkamą asmens duomenų apsaugą;
  • pavedus teisingumo ministrui, atstovauja Teisingumo ministerijai, valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ar įmonėse, ES institucijose bei kitose tarptautinėse organizacijose skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
  • pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja Teisingumo ministerijos komisijų, darbo grupių veikloje;
  • pagal skyriaus kompetenciją vykdo kitas teisės aktais nustatytas funkcijas ir teisingumo ministro ar jo įgalioto asmens pavedimus.

  Skyrius įgyvendina savo uždavinius ir funkcijas bendradarbiaudamas su kitais Teisingumo ministerijos ir jai pavaldžių institucijų administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, kurių reikia funkcijoms atlikti.

   

 • Komunikacijos ir teisinio švietimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Simona Delekaitė
  406
  Birutė Tebėrienė
  107
  Dalia Milkevičienė
  108
  Aušra Bartninkienė
  203
  Jolanta Vižinienė
  510
  Lina Pranskevičienė
  107
  Rūta Bakševičienė
  007
  Jurgita Gricė
  105
  Evaldas Račys
  107
 • Veiklos valdymo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Kristina Liutkienė
  102
  Raimonda Martynovienė
  206
  Inesa Sakalauskienė
  104
  Ronalda Turauskienė
  104
  223
  Rita Kamarauskienė
  103
  Marina Zukienė
  206
  Jolanta Aleknavičienė
  105
  Laura Juchnienė
  105
  Vilmantė Sinkevičienė
  306
  Akvilė Grinevičienė
  208
  Artūras Rutkauskas
  222b
  Jūratė Černiauskienė
  317

  Departamento funkcijos:

  • įgyvendindamas šių nuostatų 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį, vykdo šias funkcijas:
  • teikia Lietuvos Respublikos teisingumo ministrui, Lietuvos Respublikos teisingumo viceministrams, Ministerijos kancleriui siūlymus dėl Ministerijos žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
  • atlieka Ministerijos žmogiškųjų išteklių sudėties analizę ir dalyvauja formuojant Ministerijos personalą;
  • organizuoja Ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro valdymo sričiai priskirtų įstaigų vadovų priėmimą į pareigas, tarnybinės veiklos vertinimą, atleidimą iš pareigų, atostogų suteikimą, leidimo dirbti kitą darbą išdavimą, atskiro darbo grafiko nustatymą, priedų ir priemokų nustatymą, materialinių pašalpų išmokėjimą, nuobaudų, skatinimų skyrimą, siuntimą į tarnybines komandiruotes;
  • organizuoja valstybės tarnautojų prašymų leisti dirbti kitą darbą nagrinėjimą Ministerijos nuolatinėje komisijoje ir rengia šios komisijos sprendimų projektus;
  • pagal kompetenciją dalyvauja atliekant arba atlieka tarnybinius tyrimus ir teikia išvadas dėl tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo;
  • dalyvauja kontroliuojant, kaip asmenys, dirbantys valstybės tarnyboje Ministerijoje, vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatas;
  • įgyvendindamas šių nuostatų 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį, vykdo šias funkcijas:
  • rengia kiekvienų metų Ministerijos prekių, paslaugų, darbų viešųjų pirkimų planą;
  • nustatyta tvarka organizuoja ir vykdo Ministerijos viešuosius pirkimus;
  • organizuoja ir atlieka Ministerijos patikėjimo teise valdomo valstybės turto administravimą;
  • organizuoja Ministerijos administracinio pastato patalpų priežiūrą;
  • atlieka Ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kompiuterinių darbo vietų paruošimą, kompiuterinio ir telekomunikacinio tinklo, telekomunikacinės stoties, serverių priežiūrą;
  • įgyvendindamas šių nuostatų 4.3 papunktyje nurodytą uždavinį, vykdo šias funkcijas:
  • rengia ir derina Ministerijos dokumentų registrų sąrašus, dokumentacijos planus, jų papildymų sąrašus, nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus, dokumentų naikinimo aktus ir kitus apskaitos dokumentus;
  • organizuoja ir koordinuoja Ministerijos dokumentų valdymą;
  • administruoja dokumentų valdymo sistemą „Avilys“;
  • užtikrina įslaptintos informacijos apsaugą ir administravimą;
  • užtikrina tinkamą Ministerijos archyvo fondo priežiūrą, dokumentų laikymą ir naudojimą;
  • organizuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą Ministerijos veiklos klausimais taikant vieno langelio principą;
  • užtikrina įstatymų ir kitų teisės aktų projektų kalbos atitiktį bendrinės lietuvių kalbos normoms ir dokumentų rengimo taisyklių reikalavimams.
  • įgyvendindamas šių nuostatų 4.4 papunktyje nurodytą uždavinį, vykdo šias funkcijas:
  • rengia Ministerijos apskaitos politiką, dalyvauja derinant Ministerijos kontroliuojamų viešojo subjektų apskaitos politiką;
  • teisės aktų nustatyta tvarko vykdo finansų kontrolę;
  • rengia mokėjimo paraiškas pagal patvirtintas sąmatas ir teikia valstybės iždui;
  • apskaičiuoja mokesčius, socialinio draudimo įmokas, sveikatos draudimo įmokas ir kitus privalomus mokėjimus;
  • įgyvendindamas šių nuostatų 4.5 papunktyje nurodytą uždavinį, vykdo šias funkcijas:
  • atstovauja Ministerijai civilinėse ir administracinėse bylose;
  • nagrinėja prašymus kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą pagal Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymą  ir rengia sprendimus dėl žalos kompensavimo;
  • nagrinėja prašymus dėl žalos atlyginimo ne teismo tvarka pagal Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymą ir rengia taikos sutartis.
  • Departamentas vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro, Lietuvos Respublikos teisingumo viceministrų, Ministerijos kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Ministerijos strateginiai tikslai.

  Departamento tikslai:

  • dalyvauti formuojant Ministerijos personalo valdymo politiką ir  valdant Ministerijos personalą;
  • organizuoti Ministerijos viešųjų pirkimų atlikimą ir užtikrinti tinkamą valstybei nuosavybės teise priklausančio ir/ar Ministerijos patikėjimo teise priklausančio turto valdymą, naudojamą ir disponavimą;
  • organizuoti ir koordinuoti Ministerijos dokumentų valdymą bei asmenų priėmimą ir aptarnavimą Ministerijos veiklos klausimais taikant vieno langelio principą;
  • dalyvauti formuojant Ministerijos ir jos kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų apskaitos politiką, tvarkyti Ministerijos buhalterinę apskaitą ir vykdyti Ministerijos vidaus kontrolę;
  • užtikrinti tinkamą Ministerijos atstovavimą teismuose ir pagal  kompetenciją – valstybės valdžios institucijų neteisėtais veiksmais (aktais) padarytos žalos atlyginimą ir smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimą.

   

 • Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Renata Morkūnaitė
  401
  Jurgita Kupinaitė-Beperšč
  401
  Rasa Serapinienė
  402
 • Transporto avarijų ir incidentų tyrimo skyrius
  Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra:
  • atlikti orlaivių avarijų ir incidentų saugos tyrimus;
  • atlikti jūrų laivų avarijų ir incidentų saugos tyrimus;
  • atlikti geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ir riktų saugos tyrimus.
  Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  • atlieka orlaivių avarijų ir incidentų saugos tyrimus;
  • atlieka jūrų laivų avarijų ir incidentų saugos tyrimus;
  • atlieka geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ir riktų saugos tyrimus;
  • rengia ir skelbia orlaivių, jūrų laivų ir geležinkelių transporto avarijų ir incidentų saugos tyrimų ataskaitas ir esant reikalui, pateikia saugos rekomendacijas;
  • rengia ir skelbia metines orlaivių, jūrų laivų ir geležinkelių transporto avarijų ir incidentų saugos tyrimų ataskaitas;
  • tvarko Lietuvos Respublikoje registruotų orlaivių, jūrų laivų ir geležinkelių transporto priemonių avarijų ir incidentų apskaitą;
  • bendradarbiauja su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, kurios atlieka orlaivių, jūrų laivų ir geležinkelių transporto avarijų ir incidentų tyrimus;
  • informuoja atitinkamas Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių institucijas ir tarptautines organizacijas apie orlaivių, jūrų laivų ir geležinkelių transporto avarijas ir incidentus ir jų saugos tyrimų ataskaitas;
  • teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų projektų, siekiant, kad būtų įgyvendinti Tarptautinių organizacijų ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimai avarijų ir incidentų tyrimų srityje;
  • pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, susijusius orlaivių, jūrų laivų ir geležinkelių transporto avarijų ir incidentų srityje;
  • pagal kompetenciją atlieka teisės aktų projektų susijusių su orlaivių, jūrų laivų ir geležinkelių transporto avarijų ir incidentų tyrimais rengimą ir analizę ir teikia savo išvadas ir pasiūlymus.

   

 • Pareigybės, nepriklausiančios struktūriniam padaliniui ir tiesiogiai pavaldžios ministerijos kancleriui
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Judita Aleksiejūnė
  Simona Delekaitė
  308
Paskutinė atnaujinimo data: 2021-12-01