BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


 • Vadovybė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ewelina Dobrowolska
  Ministrė
  302
  Jurga Greičienė
  310
  Gabija Grigaitė-Daugirdė
  307
  Rokas Uscila
  307
  Augustas Ručinskas
  305
  Daniel Ilkevič
  304
  Neringa Jakavičienė
  301
 • LRV atstovas EŽTT
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Karolina Bubnytė-Širmenė
  513
 • Bausmių vykdymo politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Marius Rakštelis
  411
  Tauras Rutkūnas
  412
  Rimvydas Laukis
  412
  Inga Griškevičienė
  410

  Grupės uždavinys yra dalyvauti formuojant subalansuotą ir pagarbą asmens teisėms garantuojančią politiką probacijos, suėmimo ir bausmių vykdymo srityse.

  Grupė pagal nustatytas kompetencijos sritis vykdo šias funkcijas:

  • rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

  • atlieka teisės aktų, taip pat jų taikymo efektyvumo ir plėtros perspektyvų analizę;

  • teikia teisines išvadas dėl teisės aktų projektų;

  • teikia pasiūlymus teisingumo ministrui ir teisingumo viceministrams dėl teisės aktų tobulinimo;

  • padeda kuruoti probacijos, suėmimo ir bausmių vykdymo bei valdymo procesus ir teikia siūlymus dėl jų veiksmingumo didinimo bei optimizavimo;

  • pagal grupės kompetenciją inicijuoja bausmių vykdymo sistemai aktualius mokslinius ir kitus tyrimus;

  • organizuoja ir dalyvauja tarptautiniuose projektuose (įskaitant tarptautinės finansinės paramos projektus), susijusiuose su probacijos, suėmimo ir bausmių vykdymo sritimis;

  • koordinuoja Europos komiteto prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą (CPT) vizitus Lietuvos Respublikoje;

  • koordinuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės ataskaitų ir kitos informacijos rengimą bei pateikimą CPT ir Jungtinių Tautų Komitetui prieš kankinimą (CAT);

  • atstovauja ministerijos interesams tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos Tarybos darbo grupių susitikimuose, svarstant grupės kuravimo sričių klausimus, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas, atitinkamai įgyvendina tarptautinių organizacijų rekomendacijas ir teikia informaciją rengiant ataskaitas apie jų įgyvendinimą;

  • atstovauja ministerijai darbo grupėse, komisijose ir komitetuose; 

  • bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir valdymo srities įstaigomis vykdydama savo funkcijas ir spręsdama klausimus, susijusius su grupės kompetencija;

  • ministerijos vadovybės pavedimu rengia atsakymų projektus į gautus raštus, susijusius su sritimis, kuriose grupė dalyvauja formuojant politiką;

  • pagal grupės kompetenciją dalyvauja duomenų atvėrimo procese;

  • pagal grupės kompetenciją dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus ir skundus, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;

  • pagal grupės kompetenciją dalyvauja informuojant visuomenę;

  • pagal grupės kompetenciją kartu su valstybės ir kitomis institucijomis rengia mokslines konferencijas teisės teorijos ir praktikos klausimais, kaupia, analizuoja ir apibendrina teorinę ir praktinę teisinę medžiagą;

  • pagal grupės kompetenciją dalyvauja visuomenės teisinio švietimo veikloje;

  • vykdo kitus teisingumo ministro, teisingumo viceministrų, ministerijos kanclerio pavedimus.

 • Baudžiamosios justicijos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Simona Mesonienė
  407
  Germanas Politika
  406
  Sonata Gendvilaitė
  405
  Martynas Dobrovolskis
  407
  Tomas Naruševičius
  403

  Grupės uždavinys yra dalyvauti formuojant politiką administracinės atsakomybės, baudžiamosios ir baudžiamojo proceso teisės srityse.


  Grupė pagal nustatytas kompetencijos sritis vykdo šias funkcijas:

  • teikia teisines išvadas dėl teisės aktų projektų;

  • atlieka teisės aktų, taip pat jų taikymo efektyvumo ir vystymo perspektyvų analizę;

  • rengia Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;

  • teikia pasiūlymus teisingumo ministrui ir teisingumo viceministrams dėl teisės aktų tobulinimo;

  • užtikrina Europos Sąjungos teisės aktų, susijusių su baudžiamąja ir baudžiamojo proceso teise, nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisę;

  • atstovauja tarptautinių organizacijų, Europos Sąjungos Tarybos darbo grupių veikloje, svarstant grupės kuravimo sričių klausimus, rengia Lietuvos Respublikos pozicijas, įgyvendina tarptautinių organizacijų rekomendacijas ir rengia informaciją ataskaitoms apie jų įgyvendinimą;

  • dalyvauja Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso priežiūros ir Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso priežiūros komitetų veikloje;

  • atstovauja darbo grupėse, komisijose ir komitetuose;

  • bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais ir valdymo srities įstaigomis vykdant grupės funkcijas ir sprendžiant klausimus, susijusius su grupės kompetencija;

  • Ministerijos vadovybės pavedimu rengia atsakymų projektus į gautus raštus, susijusius su sritimis, kuriose grupė dalyvauja formuojant politiką;

  • vykdo kitus teisingumo ministro, teisingumo viceministrų, Teisingumo ministerijos kanclerio pavedimus.

 • Teisėkūros politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jolita Šlikienė
  210
  202
  Andrius Miliūnas
  214
  Algis Baležentis
  216
  Jelena Kučeriavienė
  203
  Renata Abromavičiūtė
  201
  Justina Sušinskaitė
  224
  Vaida Štrafėlė
  201
  Asta Gedzevičiūtė
  203
  Eglė Betingienė
  201a
  Jūratė Burtilienė
  209
  Indrė Skersytė
  205
  Sandra Vasiulytė-Maliaukė
  201a
  Rosita Pletienė
  213
  Ieva Klimašauskė
  209
  Mėta Matuzevičienė
  205
  Samanta Delekaitė
  203
  Asta Baltrušaitytė
  208
  Brigita Kosaitė
  208
  Viltė Smalakytė
  201
  Agnė Jakulytė
  213

  Svarbiausi grupės uždaviniai yra:

  • dalyvauti kuriant teisės sistemą, atitinkančią teisinės valstybės sampratą ir užtikrinančią žmogaus teisių ir laisvių apsaugą;

  • tobulinti teisės sistemos vystymo procesą, siekiant užtikrinti teisės aktų kokybę, stabilumą ir viešumą;

  • dalyvauti formuojant valstybės politiką horizontaliaisiais teisėkūros klausimais Lietuvos Respublikos Seimo, Lietuvos Respublikos Prezidento, savivaldybių tarybų rinkimų, rinkimų į Europos Parlamentą (toliau – rinkimai) organizavimo ir vykdymo, pramoninės nuosavybės apsaugos, vartotojų teisių apsaugos, asmens duomenų apsaugos, civilinės teisės, civilinio proceso teisės, administracinio proceso teisės ir alternatyvių (neteisminių) ginčų sprendimo būdų bei teisminių (teisinių) procesų (įskaitant baudžiamąjį procesą, kiek tai susiję su horizontaliaisiais teisminio proceso reglamentavimo klausimais) srityse ir organizuoti, koordinuoti bei kontroliuoti šios valstybės politikos įgyvendinimą.
    

  Grupė, atlikdama jai pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  • dalyvauja rengiant teisingumo ministro valdymo sričių strateginį veiklos planą ir ministerijos metinį veiklos planą;

  • pagal savo kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos įstatymų koncepcijų, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo, kitų alternatyvių (neteisminių) ginčų sprendimo būdus bei teisminius (teisinius) procesus, pramoninės nuosavybės apsaugą, vartotojų teisių apsaugą, asmens duomenų apsaugą, rinkimus, teisėkūros procesą reglamentuojančių įstatymų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų projektus;

  • pagal savo kompetenciją atlieka teisės aktų stebėseną, analizuoja teisės aktų turinį, jų taikymo efektyvumą, taip pat šių teisės aktų kaitos tarptautines ir regionines tendencijas ir rengia pasiūlymus dėl šių teisės aktų tobulinimo;

  • analizuoja jos kompetencijai priskirtų teisės aktų taikymo praktiką, kaupia, sistemina, analizuoja ir apibendrina kitų institucijų, įstaigų ir organizacijų, taip pat kitų juridinių ir fizinių asmenų pasiūlymus dėl teisės aktų, priskirtų jos kompetencijai, tobulinimo, pagal savo kompetenciją analizuoja institucijų, įstaigų ir organizacijų, taip pat kitų juridinių ir fizinių asmenų pateiktas teisėkūros iniciatyvas ir rengia atsakymus jas pateikusiems asmenims;

  • Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atlieka civilinio proceso teisės, civilinės teisės, administracinio proceso teisės, komercinės teisės, įmonių, darbo teisės, valstybės tarnybos, socialinio draudimo, sveikatos apsaugos, švietimo ir mokslo, aplinkos apsaugos, teritorijų planavimo ir statybų, viešųjų pirkimų, transporto, intelektinės nuosavybės, finansų, energetikos, žemės, valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo sričių ir kitų su grupės kompetencija susijusių įstatymų koncepcijų, įstatymų, Seimo ir Vyriausybės nutarimų, kitų su grupės kompetencija susijusių teisės aktų projektų teisinį vertinimą, ar jie atitinka Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos įstatymus, Europos Sąjungos teisės aktus, Vyriausybės nutarimus ir kitus su grupės kompetencija susijusius teisės aktus, ir rengia dėl jų teisines išvadas;

  • ministerijos darbo reglamento nustatytais atvejais vertina kitų ministerijos administracijos padalinių parengtus įstatymų projektus, kuriais iš esmės keičiamas esamas teisinis reguliavimas ar įstatymai dėstomi nauja redakcija;

  • vertina kitų ministerijos administracijos padalinių parengtų teisės aktų projektų atitiktį Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1R-298 „Dėl Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų patvirtinimo“, reikalavimams; 6.8. pagal savo kompetenciją rengia Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, derina ir pristato jas Europos Sąjungos Tarybos darbo gupių, Europos Komisijos komitetų ir kitų komitetų posėdžiuose;

  • pagal savo kompetenciją nagrinėja ir vertina kitų institucijų ir įstaigų parengtas Lietuvos Respublikos pozicijas dėl pasiūlymo priimti Europos Sąjungos teisės aktą ar dėl kito Europos Sąjungos dokumento, priskirto jos kompetencijai, ir teikia dėl jų teisines išvadas;

  • pagal savo kompetenciją rengia informaciją ar Lietuvos Respublikos pozicijas Europos Tarybos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencijos, kitų tarptautinių organizacijų nagrinėjamais klausimais, prireikus pristato šią informaciją ar pozicijas tarptautinių organizacijų komitetų ar darbo grupių posėdžiuose; 

  • dalyvauja rengiant teisines išvadas dėl valstybės skolinių dokumentų pagal Lietuvos Respublikos valstybės skolos įstatymą;

  • bendradarbiauja su Valstybine duomenų apsaugos inspekcija, koordinuoja Valstybinės vartotojų teisės apsaugos tarnybos, Valstybinio patentų biuro veiklą ir teikia pasiūlymus dėl šių institucijų įgyvendinamų priemonių, siekdama užtikrinti veiksmingą minėtų institucijų darbą;

  • dalyvauja koordinuojant bendradarbiavimą teismų savivaldos, administravimo ir kitais teismų veiklos klausimais;

  • teikia pasiūlymus dėl pramoninės nuosavybės apsaugos organizavimo;

  • dalyvauja organizuojant ir koordinuojant vartotojų teisių apsaugą;

  • analizuoja ir (ar) teikia pasiūlymus, kaip galima sumažinti jos kompetencijai priskirtų teisės aktų sukeliamą administracinę naštą;

  • teikia pasiūlymus dėl alternatyvių (neteisminių) ginčų sprendimo būdų taikymo; 

  • pagal savo kompetenciją bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais, kitų ministerijų, valstybės ir kitų institucijų padaliniais;

  • pagal grupės kompetenciją dalyvauja duomenų atvėrimo procese;

  • pagal grupės kompetenciją dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus ir skundus, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;

  • pagal grupės kompetenciją dalyvauja informuojant visuomenę;

  • pagal grupės kompetenciją kartu su valstybės ir kitomis institucijomis rengia mokslines konferencijas teisės teorijos ir praktikos klausimais, kaupia, analizuoja ir apibendrina teorinę ir praktinę teisinę medžiagą;

  • pagal grupės kompetenciją dalyvauja visuomenės teisinio švietimo veikloje;

  • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir teisingumo ministro, teisingumo viceministrų, ministerijos kanclerio pavedimus.

 • Tarptautinio bendradarbiavimo ir žmogaus teisių politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aistė Mikočiūnienė
  508
  Nadia Sungailė
  314a
  Ignas Gagas
  Andrada Bavėjan
  506
  Evelina Rychter
  507
  Donatas Glodenis
  314a
  Lina Urnikienė
  502
  Aurelija Baltikauskaitė
  503
  Indrė Balčiūnienė
  510

  Svarbiausi grupės uždaviniai yra:

  • formuoti rengiamų teisės aktų atitikties tarptautinės teisės aktams ir principams politiką;

  • formuoti teisinio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis politiką ir užtikrinti efektyvų teisinį bendradarbiavimą;

  • dalyvauti formuojant ir kuriant žmogaus teisių ir laisvių apsaugos teisinio reguliavimo politiką;

  • dalyvauti formuojant Vyriausybės atstovavimo Europos Sąjungos institucijose, tarptautinėse organizacijose ir užsienio valstybėse ministerijos kompetencijai priskirtose srityse politiką;

  • dalyvauti formuojant valstybės politiką religinių bendruomenių ir bendrijų registravimo ir veiklos srityje bei organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti valstybės politikos įgyvendinimą šioje srityje.
    

  Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  • formuodama rengiamų teisės aktų atitikties tarptautinės teisės aktams ir principams politiką, grupė:
   - teisės aktų nustatyta tvarka rengia teisines išvadas ir pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų projektų atitikties Lietuvos Respublikos teisinei sistemai, tarptautinės teisės aktams ir principams;
   - nustatyta tvarka teikia teisines išvadas ir pasiūlymus dėl ministerijų ir Vyriausybės įstaigų parengtų teisės aktų, būtinų tarptautinėms sutartims pasirašyti, patvirtinti, ratifikuoti ar denonsuoti, projektų bei dėl ministerijų ir Vyriausybės įstaigų pasirašomų, tvirtinamų, ratifikuojamų ar denonsuojamų tarptautinių sutarčių, taip pat dėl ministerijų ar Vyriausybės įstaigų bei kitų valstybės institucijų vardu ir pagal jų kompetenciją sudaromų su atitinkamomis užsienio valstybėmis ar tarptautinių organizacijų institucijomis susitarimų, kurie nėra Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, bei dėl Lietuvos Respublikos ar Vyriausybės vardu sudaromų susitarimų, kurie nėra tarptautinės sutartys ir negali būti 2 priskirti sutartims, sukuriančioms civilinius teisinius santykius pagal Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės nacionalinę teisę;
   - nustatyta tvarka teikia pasiūlymus teisingumo ministrui, Lietuvos respublikos teisingumo viceministrams ir ministerijos kancleriui dėl Lietuvos Respublikos prisijungimo prie daugiašalių tarptautinių sutarčių inicijavimo ir rengia su prisijungimu susijusius teisės aktų projektus;

  • formuodama teisinio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis politiką ir užtikrindama efektyvų teisinį bendradarbiavimą, grupė:
   -  nustatyta tvarka rengia ministerijos kompetencijai priskiriamų dvišalių tarptautinių teisinio bendradarbiavimo sutarčių su užsienio valstybėmis ir tarpžinybinių susitarimų projektus bei tokioms sutartims ar susitarimams pasirašyti, tvirtinti, ratifikuoti ar denonsuoti reikalingų teisės aktų projektus;
   - rengia nacionalinių teisės aktų, reikalingų Europos Sąjungos teisės aktams teisinio bendradarbiavimo srityje įgyvendinti ir perkelti į nacionalinę teisės sistemą, projektus;
   vykdo dvišales ir daugiašales ministerijos kompetencijai priskirtas tarptautines teisinio bendradarbiavimo sutartis bei tarpžinybinius susitarimus;
   - organizuoja teismų susižinojimą su užsienio teismais ir kitomis užsienio įstaigomis, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymuose, su kitomis valstybėmis sudarytose tarptautinėse sutartyse ar Europos Sąjungos teisės aktuose nenustatyta kitaip;
   - rengia ir apibendrina informaciją, reikalingą kreipiantis dėl asmenų ekstradicijos ir priimant sprendimus dėl nuteistųjų asmenų perdavimo ir (ar) perėmimo, ir pateikia ją kompetentingoms Lietuvos ir užsienio valstybių institucijoms;
   - pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis atlieka kitas ministerijos kaip centrinės įstaigos funkcijas vykdant teisinį bendradarbiavimą civilinėse ir baudžiamosiose bylose;
   teikia metodinę pagalbą teismams ir kitoms teisingumo įstaigoms, rengia aplinkraščius ir rekomendacijas teismams teisinio bendradarbiavimo klausimais;

  • dalyvaudama formuojant ir kuriant žmogaus teisių ir laisvių apsaugos teisinio reguliavimo politiką, grupė:
   - rengia ir teikia teisingumo ministrui, teisingumo viceministrams, ministerijos kancleriui, ministerijos administracijos padaliniams, valstybės institucijoms pasiūlymus dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reguliuojančių žmogaus teises ir laisves, tobulinimo ir jų derinimo su tarptautiniais teisės aktais žmogaus teisių ir laisvių srityje;
   - teikia pasiūlymus teisingumo ministrui, teisingumo viceministrams, ministerijos kancleriui, ministerijos administracijos padaliniams dėl tarptautinių organizacijų veiklos žmogaus teisių ir laisvių srityje sklaidos;
   - dalyvauja nagrinėjant tarptautinėse organizacijose, veikiančiose žmogaus teisių ir laisvių apsaugos srityje, svarstomus su ministerijos funkcijomis susijusius klausimus, visų pirma Jungtinių Tautų, Europos Tarybos ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos svarstomus klausimus ir klausimus, susijusius su šiose organizacijose rengiamais tarptautiniais susitarimais ar kitais teisės aktais;
   - rengia Vyriausybės ataskaitas ir pastabas pagal Jungtinių tautų visuotinę periodinę peržiūrą ir pagal Tarptautinę konvenciją dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo;
   - dalyvauja rengiant Vyriausybės ataskaitas pagal kitus tarptautinius susitarimus dėl žmogaus teisių apsaugos, pirmiausia pagal Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, 1965 m. Konvenciją dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo, 1966 m. Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą, 1979 m. Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims, 2006 m. Neįgaliųjų teisių konvenciją, 1989 m. Vaiko teisių konvenciją;

  • dalyvaudama formuojant Vyriausybės atstovavimo Europos Sąjungos institucijose, tarptautinėse organizacijose ir užsienio valstybėse ministerijos kompetencijai priskirtose srityse politiką, grupė:
   - nustatyta tvarka koordinuoja Europos Sąjungos reikalus ministerijoje, išskyrus LINESIS administravimą;
   - užtikrina pasirengimą Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų ministrų tarybos posėdžiams, ministerijų atstovų pasitarimams, Vyriausybės pasitarimams ir posėdžiams, Vyriausybės 3 Europos Sąjungos Komisijos posėdžiams, kuriuose nagrinėjami su grupės kompetencija susiję Europos Sąjungos klausimai;
   - nustatyta tvarka atstovauja ministerijai vyriausybinių bei tarpžinybinių komisijų, komitetų ir darbo grupių veikloje, susijusioje su tarptautinių ar Lietuvos Respublikos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimų vykdymu;
   - bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis teisingumo klausimais, visų pirma su Hagos tarptautinės privatinės teisės konferencija, Europos Taryba ir Jungtinėmis Tautomis;

  • dalyvaudama formuojant valstybės politiką religinių bendruomenių ir bendrijų registravimo ir veiklos srityje bei organizuojant, koordinuojant ir kontroliuojant valstybės politikos įgyvendinimą šioje srityje, grupė:
   - analizuoja teisės aktus, reguliuojančius religinių bendruomenių ir bendrijų registravimą ir veiklą, teikia pasiūlymus teisingumo ministrui, teisingumo viceministrams, ministerijos kancleriui, ministerijos administracijos padaliniams dėl teisės aktų tobulinimo, jų pakeitimo ar pripažinimo netekusiais galios;
   - analizuoja religinių bendruomenių ir bendrijų veiklą, nagrinėja religinių bendruomenių ir bendrijų steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus, rengia išvadas dėl religinių bendruomenių ir bendrijų galimo registravimo Juridinių asmenų registre, tikrina duomenų tikrumą, rengia dokumentus dėl šių duomenų tikrumo bei pateiktų dokumentų atitikties įstatymų reikalavimams, taip pat rengia ministerijos išvadas Seimui dėl religinių bendrijų valstybės pripažinimo ir išvadas Vyriausybei dėl valstybės ir tradicinių bei kitų valstybės pripažintų religinių bendrijų susitarimų tikslingumo;
   - kaupia, sistemina ir analizuoja medžiagą apie naujų religinių judėjimų, dvasinių ir ezoterinių grupių plitimą Lietuvoje ir užsienyje;
   - teikia teisingumo ministrui, teisingumo viceministrams, ministerijos kancleriui informaciją apie Lietuvoje įsikūrusias naujas religines grupes, dalyvauja visuomenės švietimo religijos bei naujųjų religinių judėjimų, dvasinių ir ezoterinių grupių veiklostematika projektuose, bendradarbiauja su šioje srityje dirbančiomis nevyriausybinėmis organizacijomis;
   - nagrinėja, ar religinės bendruomenės ir bendrijos veikla nepažeidžia žmogaus teisių ir laisvių bei viešosios tvarkos;

  • pagal kompetenciją bendradarbiauja ar dalyvauja bendradarbiaujant su užsienio valstybėmis, Europos Sąjungos institucijomis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis;

  • pagal formuojamos politikos sritis nagrinėja ministerijoje gaunamus asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, konsultuoja Lietuvos ir užsienio valstybių asmenis dėl teisinio bendradarbiavimo su užsienio valstybėmis;

  • pagal kompetenciją dalyvauja analizuojant Lietuvos Respublikos teisės aktų atitiktį asmens teisėms ir laisvėms ir teikiant išvadas Vyriausybei;

  • pagal kompetenciją nustatytąja tvarka koordinuoja tarptautinių teisinių ryšių su užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis palaikymą;

  • dalyvauja ir rengia konferencijas bei seminarus teisinio bendradarbiavimo, tarptautinės teisės, žmogaus teisių ir laisvų apsaugos ir pagal kompetenciją tenkančių Europos Sąjungos teisės aktų tematika, analizuoja ir apibendrina teorinę ir praktinę teisinę medžiagą, dalyvauja visuomenės teisinio švietimo veikloje;

  • pagal grupės kompetenciją dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus ir skundus, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;

  • pagal grupės kompetenciją dalyvauja informuojant visuomenę;

  • pagal grupės kompetenciją dalyvauja duomenų atvėrimo procese;

  • vykdo kitus teisingumo ministro, teisingumo viceministrų ir ministerijos kanclerio pavedimus

 • Teisinių paslaugų politikos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Aurelija Giedraitytė
  217
  220
  Vaida Rudėnaitė
  216
  Jurgita Urbaitė
  222a
  Jolianta Pažus
  314 b
  Rugilė Matulevičienė
  216
  Artūras Remeikis
  219
  Nijolė Tomaševičienė
  218
  Božena Rus
  212
  Dalia Simutienė
  313
  Žana Jerochovienė
  315
  Virmantė Voinilko
  313
  Alina Levickienė
  216
  Audronė Varnagirė
  218
  Asta Mačionienė
  315
  Arūnas Burinskas
  212
  Arvydas Šėmys
  Kęstutis Naujokaitis
  222a
  Augustinas Zabulionis
  219

  Svarbiausi grupės uždaviniai yra dalyvauti formuojant valstybės politiką antstolių funkcionavimo, vykdymo proceso, notariato, politinių partijų ir politinių komitetų steigimo, registravimo ir veiklos, teisingumo ministro valdymo sričiai priskirtų registrų ir informacinių sistemų, teisinių paslaugų (advokatūros), valstybės garantuojamos teisinės pagalbos, teismo ekspertizės, civilinės būklės aktų registravimo veiklos srityse ir organizuoti, koordinuoti bei kontroliuoti jose valstybės politikos įgyvendinimą.

  Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  • dalyvauja rengiant teisingumo ministro valdymo sričių strateginį veiklos planą bei ministerijos metinį veiklos planą;
  • analizuoja teisės aktus, reguliuojančius antstolių funkcionavimą, vykdymo procesą, notariato, advokatūros veiklą, politinių partijų ir politinių komitetų steigimą, registravimą ir veiklą, ministro valdymo sričiai priskirtų registrų ir informacinių sistemų veiklą, valstybės garantuojamą teisinę pagalbą, teismo ekspertizę, civilinės būklės aktų registravimą, teikia pasiūlymus teisingumo ministrui, teisingumo viceministrams, ministerijos kancleriui, ministerijos administracijos padaliniams dėl teisės aktų tobulinimo šiose srityse;

  • pagal savo kompetenciją rengia įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus;
  • teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka rengia teisines išvadas dėl įstatymų koncepcijų, įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų, priskirtų jos kompetencijai;
  • užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo grupėse bei kituose susitikimuose;
  • perkelia į nacionalinę teisę Europos Sąjungos teisę (acquis communautaire), ją įgyvendina ir vykdo kitus Lietuvos narystės Europos Sąjungoje įsipareigojimus;
  • pagal savo kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir derina Lietuvos Respublikos poziciją Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais, koordinuoja priskirtų valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų Europos Sąjungos institucijose nagrinėjamais klausimais rengimą, taip pat vertina kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtas Lietuvos Respublikos pozicijas dėl siūlymų priimti Europos Sąjungos teisės aktą ar dėl kito Europos Sąjungos dokumento, teikia dėl jų teisines išvadas;
  • teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja antstolių darbą, analizuoja ir apibendrina antstolių veiklos statistiką;
  • analizuoja ir apibendrina antstolių administravimo problemas ir įgyvendina priemones sprendimų vykdymo praktikai suvienodinti;
  • teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri notariato veiklą, analizuoja ir apibendrina notarų veiklos statistiką;
  • atlieka antstolių ir notarų veiklos patikrinimus;
  • organizuoja notarų kvalifikacinių egzaminų laikymą bei viešus konkursus notaro, kandidato į notarus (asesoriaus) pareigoms eiti, rengia notaro kvalifikacinio egzamino programą, rengia teisingumo ministro įsakymų projektus dėl notarų, kandidatų į notarus (asesorių) skyrimo, atleidimo, notarų pavadavimo, atstovavimo, atostogų suteikimo, drausmės bylos notarui iškėlimo;
  • sudaro ir tvarko notarų asmens bylas, saugo notarų pateiktų tarnybinių antspaudų ir parašų pavyzdžius;
  • organizuoja viešus konkursus antstolio vietai užimti ir antstolio veiklai vykdyti bei antstolių atestavimą, rengia antstolių kvalifikacinio egzamino programą, teisingumo ministro įsakymų projektus dėl antstolių skyrimo, atleidimo, įgaliojimų sustabdymo, antstolių pavadavimo, antstolių atstovų paskyrimo ir atleidimo, drausmės bylos antstoliui ar antstolio padėjėjui iškėlimo, organizuoja antstolių atestavimą;
  • tikrina pretendentų, pageidaujančių dirbti antstolio padėjėjais, atitiktį Antstolių įstatymo reikalavimams;
  • sudaro ir tvarko antstolių, antstolių padėjėjų asmens bylas;
  • nagrinėja politinių partijų ir politinių komitetų, jų filialų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo dokumentus, tvirtina surašytų duomenų tikrumą, steigimo dokumentų, programų, pakeistų steigimo dokumentų ir duomenų atitiktį įstatymų reikalavimams ir teikia Juridinių asmenų registrui išvadas dėl jų registravimo ar išregistravimo galimybės;
  • tikrina, ar politinių partijų ir politinių komitetų, ketinančių dalyvauti rinkimuose, pateikti narių sąrašai atitinka teisės aktų reikalavimus, ir nustatyta tvarka informuoja apie tai Vyriausiąją rinkimų komisiją;
  • metodiškai vadovauja kuriant ministerijos ir teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų valdomus arba tvarkomus valstybės registrus ir informacines sistemas, koordinuoja jų funkcionavimą;
  • atlieka ministerijos ir teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų valdomų arba tvarkomų valstybės registrų ir informacinių sistemų rizikos analizę, nustato jų plėtros prioritetus ir parengia ministerijos ir ministro valdymo sričių informacinių technologijų plėtros planą;
  • dalyvauja derinant ministerijos ir teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų valdomų arba tvarkomų valstybės registrų ir informacinių sistemų projektams skiriamų išteklių poreikį, koordinuoja informacinių technologijų projektų įgyvendinimą ir atlieka jų vertinimą;
  • dalyvauja kuriant naujus ir integruojant veikiančius registrus, informacines sistemas, rengia dokumentus, susijusius su naujai steigiamų ir reorganizuojamų veikiančių registrų ir informacinių sistemų steigimu, reorganizavimu bei integravimu, nagrinėja pasiūlymus dėl registrų ir informacinių sistemų veiklos tobulinimo;
  • analizuoja antstolių funkcionavimo, vykdymo proceso, notariato, politinių partijų ir politinių komitetų steigimo, registravimo ir veiklos, ministerijos ir teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų valdomų arba tvarkomų valstybės registrų ir informacinių sistemų, advokatūros, valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo, teismo ekspertizės, civilinės būklės aktų registravimo veiklos praktiką, teikia pasiūlymus dėl jos tobulinimo;
  • koordinuoja Lietuvos teismo ekspertizės centro, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos veiklą, susijusią su valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimu, ir pagal savo kompetenciją teikia pasiūlymus dėl priemonių efektyviam minėtų institucijų darbui užtikrinti;
  • organizuoja teisinių žinių egzaminą asmenims, siekiantiems tapti teismo ekspertais, vykdo asmenų, siekiančių laikyti tokį egzaminą, atitikties Teismo ekspertizės įstatymo reikalavimams vertinimą, sudaro ir tvarko Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sąrašą bei teikia duomenis Licencijų informavimo sistemai;
  • teikia pasiūlymus ir duoda leidimą pakeisti vardą, pavardę, teikia metodinę pagalbą civilinės metrikacijos įstaigoms;
  • rengia metines civilinės būklės aktų registravimo statistines ataskaitas;
  • organizuoja civilinės metrikacijos įstaigų valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą;
  • pagal savo kompetenciją vykdo valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimo ir organizavimo stebėseną;
  • atstovauja teisingumo ministro pozicijai Advokatų, Antstolių bei Notarų garbės teismuose;
  • dalyvauja darbo grupėse, komisijose, komitetuose, koordinavimo tarybose, kuriose svarstomi jos kompetencijai priskirtini klausimai;
  • bendradarbiauja su kitais ministerijos padaliniais, kitomis ministerijomis, valstybės ir kitomis įstaigomis spręsdama klausimus, susijusius su grupės kompetencija;
  • tikrina politinių partijų ir politinių komitetų narių skaičiaus atitiktį teisės aktų reikalavimams;
  • išduoda pažymą, patvirtinančią, kad steigiama Europos politinė partija arba Europos politinis fondas ir jų statutai atitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, konsultuoja Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų instituciją, teikia pagrįstą prašymą nutraukti Europos politinės partijos ar Europos politinio fondo, kurių buveinės yra Lietuvos Respublikoje, registraciją, teikia Juridinių asmenų registrui išvadas dėl Europos politinių partijų ir Europos politinių fondų;
  • pagal grupės kompetenciją dalyvauja duomenų atvėrimo procese;
  • pagal grupės kompetenciją dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus ir skundus, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;
  • pagal grupės kompetenciją dalyvauja informuojant visuomenę;
  • pagal grupės kompetenciją kartu su valstybės ir kitomis institucijomis rengia mokslines konferencijas teisės teorijos ir praktikos klausimais, kaupia, analizuoja ir apibendrina teorinę ir praktinę teisinę medžiagą;
  • pagal grupės kompetenciją dalyvauja visuomenės teisinio švietimo veikloje;
  • vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir teisingumo ministro, teisingumo viceministrų, ministerijos kanclerio pavedimus.
 • Strateginio planavimo ir stebėsenos grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Artūras Dembskis
  110
  Lina Lukoševičiūtė
  503
  Vaiva Mačiūnė
  109
  Vera Pocienė
  111
  Lilija Chrapovickaja
  111

  Svarbiausi grupės uždaviniai yra:

  • dalyvauti teisingumo ministro valdymo sričių politikos formavime, atliekant sisteminę Teisingumo ministerijos ir jos administracijos padalinių bei teisingumo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų veiklos efektyvumo analizę bei teikiant siūlymus dėl efektyvesnės ar racionalesnės veiklos perspektyvų;

  • siekti efektyvaus strateginio planavimo įgyvendinimo, racionalaus biudžetinių asignavimų panaudojimo galimybių;

  • užtikrinti ministerijos strateginių veiklos planų rengimą ir įgyvendinimo stebėseną;

  • užtikrinti valstybės kapitalo investicijų programos projekto rengimą;

  • užtikrinti programų, atitinkančių ministerijos strateginius tikslus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos nuostatas, nustatant lėšų poreikį programoms įgyvendinti ir finansavimo šaltinius, rengimą;

  • užtikrinti ministerijos veiklos, Vyriausybės programos įgyvendinimo priemonių plano ir kitų ataskaitų rengimą;
    

  Grupė, įgyvendindama jai pavestus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

  • analizuoja Teisingumo ministerijos bei teisingumo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų funkcijas, veiklą ir teikia išvadas dėl veiklos efektyvumo bei siūlymus dėl efektyvesnės ar racionalesnės veiklos galimybių ir perspektyvų;

  • grupės kompetencijos klausimais rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus, pagal savo kompetenciją teikia išvadas bei nuomones dėl teisės aktų ar teisės aktų projektų;

  • dalyvauja teisingumo ministro valdymo sričių politikos formavime, analizuodama ir vertindama teisės aktus ir teisės aktų projektus, reglamentuojančius valdymo sričiai priskirtų įstaigų funkcijas, šių funkcijų finansavimo galimybes;

  • rengia teisingumo ministro valdymo sričių strateginį veiklos planą ir Teisingumo ministerijos metinį veiklos planą, vykdo šių planų įgyvendinimo rezultatų stebėseną, analizuoja ir vertina teisingumo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų metinius veiklos planus;

  • dalyvauja rengiant kitus teisingumo ministro valdymo sričių bei tarpinstitucinius planavimo dokumentus, kurių paskirtis – formuoti ir įgyvendinti politiką teisingumo ministrui priskirtose valdymo srityse;

  • nuolat vertina ministerijos strateginio planavimo procesų kokybę ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo poreikio bei tobulinimo būdų;

  • sistemina ir apibendrina iš Teisingumo ministerijos administracijos padalinių bei teisingumo ministro valdymo sritims priskirtų įstaigų gautą informaciją ir rengia teisingumo ministro valdymo sričių metinę veiklos ataskaitą;

  • koordinuoja Vyriausybės programos įgyvendinimo plano priemonių teisingumo ministro valdymo srityse rengimo procesą ir vykdo šių priemonių įgyvendinimo pažangos stebėseną;

  • analizuoja ir vertina ministerijos valdymo sričiai priskirtų įstaigų strateginius ir veiklos planus ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;

  • rengia teisingumo ministro valdymo sričių biudžeto bei Valstybės investicijų programos projektus, koordinuoja informacijos, būtinos šių projektų parengimui pateikimo procesą, analizuoja lėšų poreikio pagrįstumą;

  • rengia Teisingumo ministerijos vykdomų programų sąmatas, teikia jas tvirtinti teisingumo ministrui ir (ar) Teisingumo ministerijos kancleriui, teikia pasiūlymus dėl racionalesnio lėšų panaudojimo galimybių;

  • atlieka patvirtintų programų, kurių asignavimų valdytoja yra ministerija, stebėseną;

  • dalyvauja rengiant teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų struktūrinių pertvarkų, atliekamų siekiant efektyvesnio politikos formavimo ir įgyvendinimo valdymo srityse, planus, analizuoja alternatyvas ir teikia nuomonę bei ekonominį vertinimą;

  • pagal savo kompetenciją dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose ir kituose renginiuose;

  • organizuoja Teisingumo ministerijos kokybės vadybos sistemos funkcionavimą;

  • pagal kompetenciją nagrinėja ministerijų, institucijų ir asmenų prašymus, skundus pareiškimus, rengia atsakymų projektus;

  • nustatyta tvarka atlieka grupės dokumentų valdymą ir paruošia archyvui sukauptas laikino ir nuolatinio saugojimo bylas;

  • pagal kompetenciją atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas, vykdo teisingumo ministro, teisingumo viceministrų, Teisingumo ministerijos kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Teisingumo ministerijos strateginiai tikslai.

 • Teisinio atstovavimo grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Ričard Dzikovič
  505
  Lina Urbaitė
  516
  Nika Bruskina
  415
  Eglė Dervinskienė
  509
  Ramunė Narbutavičienė
  512
  Agnė Trimonienė
  512
  Laura Šiupšinskienė
  415
  Ramūnas Valatka
  504
  Aleksandras Ivanovas
  504
  Snieguolė Kriščiūnienė
  223
  Evelina Bulkaitė
  511
  Angelė Urbonavičienė
  224
  Vita Rogilevič
  222b
  Birutė Leonavičienė
  509
  Dainora Bernackienė
  504

  Grupės uždaviniai:

  • atstovauti Ministerijai ir teisingumo ministrui nacionaliniuose teismuose ir ginčų sprendimo institucijose civilinėse ir administracinėse bylose;

  • atstovauti valstybei bylose dėl žalos, atsiradusios dėl teisėjo ar teismo neteisėtų veiksmų, atlyginimo, kai pagal įstatymus žalą privalo atlyginti valstybė;

  • atstovauti valstybei bylose dėl lėšų išieškojimo regreso (atgręžtinio reikalavimo) iš asmenų, atsakingų už smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą, kai Ministerija sumokėjo kompensaciją asmenimis, nukentėjusiems nuo smurtinių nusikaltimų;

  • atstovauti valstybei teismuose kitais, teisės aktuose numatytais, atvejais;

  • atstovauti valstybei, Ministerijai ir teisingumo ministrui arbitražuose arba koordinuoti atstovavimo arbitraže procesą;

  • padėti Atstovui EŽTT įgyvendinti jo funkcijas, ginant Lietuvos Respublikos interesus Europos Žmogaus Teisių Teisme (toliau – EŽTT), atstovaujant valstybei, kai nagrinėjamos bylos prieš Lietuvos Respubliką Jungtinių Tautų komitetuose, kuriose Vyriausybės Atstovas EŽTT yra įgaliotas atstovauti, koordinuoti EŽTT ir Jungtinių Tautų komitetų sprendimų įgyvendinimą ir vykdymą, taip pat siekti, kad Lietuvos Respublikos įstatymai atitiktų Konvencijos ir jos papildomų protokolų nuostatas;

  • pagal kompetenciją vykdyti aukščiau esančiuose punktuose nurodytų teismų ir ginčų sprendimo institucijų sprendimus arba koordinuoti jų vykdymą;

  • siekti, kad būtų užtikrinta žmogaus teisių ir laisvių apsauga, užtikrinant valstybės valdžios institucijų neteisėtais veiksmais (aktais) padarytos žalos atlyginimą ir smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimą;

  • administruoti įmokų į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą procesą;

  • koordinuoti valstybės regreso teisės procesą;

  • dalyvauti kuriant nacionalinę teisės sistemą, pagal kompetenciją užtikrinančią tinkamą atstovavimą teismuose ir ginčų sprendimo institucijose, teismų sprendimų įgyvendinimo koordinavimą ir vykdymą, žalų kompensavimo administravimą.


  Grupė, vykdo šias funkcijas:

  • atstovaudama valstybei, Ministerijai ir teisingumo ministrui nacionaliniuose teismuose ir ginčų sprendimo institucijose civilinėse ir administracinėse bylose rengia procesinius dokumentus ir juos įteikia, dalyvauja posėdžiuose ir įgyvendina kitas bylos šalies atstovo procesines teises;

  • padeda Atstovui EŽTT vykdyti su atstovavimu valstybei susijusias funkcijas:
   - visokeriopai padeda Atstovui EŽTT įgyvendinti jo turimas procesines ar kitas teises EŽTT ir Jungtinių Tautų komitetuose;
   - renka iš valstybės ir savivaldybių institucijų valstybei atstovauti reikalingą informaciją, dokumentus, mokslinę informaciją ir medžiagą, specialistų išvadas;
   - padeda rengti procesinius ar kitus dokumentus ir juos įteikti teismui ar ginčą nagrinėjančiai institucijai;
   - padeda derėtis dėl taikaus susitarimo ar vienašalės deklaracijos sudarymo bei jų sąlygų, pateikia tvirtini Lietuvos Respublikos Vyriausybei;
   - padeda Atstovui EŽTT bendradarbiauti su valstybės institucijomis ir įstaigomis, kitomis organizacijomis, taip pat užsienio valstybių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis;
   - padeda koordinuoti EŽTT ir Jungtinių Tautų komitetų sprendimų įgyvendinimą;
   - padeda komunikuoti valstybės institucijoms ir įstaigoms, taip pat visuomenei EŽTT ir Jungtinių Tautų komitetų sprendimus;
   - padeda Atstovui EŽTT vykdyti su teisėkūra susijusias funkcijas;

  • nagrinėja prašymus ne teismo tvarka atlyginti valstybės neteisėtais veiksmais padarytą žalą;

  • vykdo teismo sprendimus ir taikos sutartis dėl žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo;

  • nagrinėja prašymus kompensuoti smurtiniais nusikaltimais padarytą žalą pagal Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymą ir rengia sprendimus dėl žalos kompensavimo;

  • rengia procesinius dokumentus priverstinai išieškoti teismo paskirtas įmokas į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą, prireikus kreipiasi į teisėsaugos institucijas dėl vengimo sumokėti teismo paskirtą įmoką;

  • rengia procesinius dokumentus ir atstovauja bylose, įgyvendinant regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę iš už žalą atsakingų asmenų, kompensavus smurtiniu nusikaltimu padarytą žalą, taip pat kitais teisės aktuose nustatytais atvejais;

  • pateikia vykdyti Ministerijai išduotus vykdomuosius dokumentus ir atstovauja Ministerijai vykdymo procese;

  • atlieka procesinius veiksmus bylose, kuriose atstovauja valstybei Nutarime Nr. 1054 numatytais atvejais;

  • prireikus, pagal padalinio kompetenciją atsižvelgdamas į teismų sprendimus teikia teisingumo ministrui, Lietuvos Respublikos teisingumo viceministrams, Ministerijos kancleriui ir Ministerijos administracijos padaliniams, taip pat kitoms valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų rengimo, galiojančių teisės aktų keitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios;

  • rengia Lietuvos Respublikos įstatymų koncepcijų, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektus bei dalyvauja darbo grupėse, komisijose atstovavimo valstybei bylose dėl žalos atlyginimo, valstybės valdžios institucijų neteisėtais veiksmais (aktais) padarytos žalos atlyginimo ir smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo klausimais;

  • rengia teisines išvadas dėl Lietuvos Respublikos įstatymų koncepcijų, įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų projektų, susijusių su padalinio kompetencija atstovavimo teismuose srityje;

  • kartu su kitais Ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant Ministerijos strateginį veiklos planą;

  • vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, teisingumo ministro, Lietuvos Respublikos teisingumo viceministrų, Ministerijos kanclerio, Grupės vadovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Ministerijos strateginiai tikslai.

 • Europos Sąjungos teisės grupė
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Karolis Dieninis
  312
  Vytautė Kazlauskaitė- Švenčionienė
  317
  318
  Simas Grigonis
  412
  Petras Butrimas
  412
  Ieva Visockienė
  401
  Eglė Kurelaitytė
  317
  Urtė Stančiukaitė
  410
  Livija Gedrimaitė
  314b
  Austėja Mikutytė
  314b

  Grupės uždaviniai:
  4.1. pagal kompetenciją formuoti Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimo ir
  įgyvendinimo politiką, koordinuoti ir kontroliuoti ministerijos, valstybės institucijų ir
  įstaigų vykdomą Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimą į nacionalinę teisę ir (ar)
  įgyvendinimą nacionalinėje teisėje;
  4.2. pagal kompetenciją užtikrinti, kad rengiami nacionalinės teisės aktų
  projektai ir galiojantys teisės aktai atitiktų Europos Sąjungos teisę, Europos Sąjungos
  teismų sprendimus, Europos Sąjungos teisės bendruosius principus;
  4.3. informuoti Europos Komisiją apie Europos Sąjungos direktyvų perkėlimą į
  nacionalinę teisę ir (ar) įgyvendinimą;
  4.4. koordinuoti ministerijos, valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus, susijusius
  su Europos Komisijos pateiktais paklausimais ar pradėtomis Europos Sąjungos teisės
  pažeidimo procedūromis prieš Lietuvos Respubliką dėl įsipareigojimų nevykdymo;
  4.5. atstovauti Lietuvos Respublikos interesams ir ginti juos Europos Komisijai
  pateikus ieškinį dėl Lietuvos Respublikos įsipareigojimų nevykdymo, taip pat bylose, 
  kurias inicijavo Lietuvos Respublika, ir kitose Europos Sąjungos teismuose
  nagrinėjamose bylose;
  4.6. koordinuoti ministerijos, valstybės institucijų ir įstaigų veiksmus, susijusius
  su Europos Sąjungos teismuose nagrinėjamomis bylomis ir bylomis, kurias siekia
  inicijuoti valstybės institucijos ir įstaigos;
  4.7. koordinuoti Europos Sąjungos teisės aktų ar kitų dokumentų (Europos
  Sąjungos institucijų, įstaigų ar organų teisės aktų ar kitų priimtų dokumentų, Europos
  Sąjungos teismų sprendimų ar kitų procesinių dokumentų) klaidų taisymą lietuvių kalba.

  Grupė, įgyvendindama Nuostatų 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka
  šias funkcijas:

  5.1. teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja Lietuvos narystės Europos Sąjungos
  informacinėje sistemoje (toliau – LINESIS) registruotų Europos Sąjungos teisės aktų
  paskirstymą ministerijos administracijos padaliniams, valstybės institucijoms ir įstaigoms
  pagal kompetenciją, sprendžia problemas, susijusias su nesutarimais dėl atsakomybės už
  Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimą ir įgyvendinimą;
  5.2. pagal kompetenciją koordinuoja ir prižiūri ministerijos, valstybės institucijų
  ir įstaigų planavimą perkelti ir įgyvendinti Europos Sąjungos teisės aktus bei ir
  įgyvendinti parengtus planus, sprendžia problemas, susijusias su nesutarimais dėl planų
  rengimo ir jų įgyvendinimo;
  5.3. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją rengia ataskaitas, kitą
  informaciją, susijusią su Europos Sąjungos teisės aktų perkėlimu ir įgyvendinimu,
  valstybės institucijoms ir įstaigoms, Vyriausybės Europos Sąjungos komisijai,
  Vyriausybės pasitarimui, Seimo Europos reikalų komitetui, Europos Komisijai ir (ar)
  kitoms Europos Sąjungos institucijoms;
  5.4. vertina ministerijos, kitų valstybės institucijų ir įstaigų parengtas
  notifikavimo atitikties lenteles ir teikia pastabas dėl jų; konsultuoja su šių lentelių
  rengimu susijusiais klausimais; rengia rekomendacijas dėl jų pildymo.
  6. Grupė, įgyvendindama Nuostatų 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka
  šias funkcijas:

  6.1. teikia išvadas dėl įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų
  projektų atitikties Europos Sąjungos teisei;
  6.2. teikia išvadas dėl tarptautinių sutarčių, tarpžinybinių susitarimų ir
  susitarimų, kurie nėra tarptautinės sutartys ir negali būti priskirti sutartims, sukuriančioms
  civilinius teisinius santykius pagal Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės nacionalinę
  teisę, taip pat dėl jų projektų nuostatų atitikties Europos Sąjungos teisei;
  6.3. teisės aktų nustatyta tvarka teikia išvadas dėl ministrų, Vyriausybės įstaigų,
  kitų valstybės institucijų vadovų priimamų norminių teisės aktų ar Lietuvos banko
  valdybos nutarimų, skirtų Europos Sąjungos teisės aktams įgyvendinti, taip pat dėl
  projektų atitikties Europos Sąjungos teisei;
  6.4. vertina ir teikia pastabas dėl nederintų su ministerija ministrų, Vyriausybės
  įstaigų, kitų valstybės institucijų vadovų priimamų norminių teisės aktų ar Lietuvos banko
  valdybos nutarimų, skirtų Europos Sąjungos teisės aktams įgyvendinti, atitikties lentelių;
  6.5. prireikus pagal kompetenciją savo iniciatyva arba atsižvelgdama į privačių
  asmenų ir jiems atstovaujančių organizacijų raštus bei pasiūlymus Europos Sąjungos
  teisės įgyvendinimo ar praktinio taikymo klausimais teikia ministerijai, valstybės
  institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
  nutarimų ir kitų teisės aktų rengimo, galiojančių teisės aktų pakeitimo, papildymo ar
  pripažinimo netekusiais galios;
  6.6. teisės aktų nustatyta tvarka ministerijos administracijos padaliniams,
  valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms teikia pagalbą rengiant teisės aktus,
  susijusius su Europos Sąjungos teisės įgyvendinimu;
  6.7. teikia metodinę pagalbą ministerijos administracijos padaliniams, valstybės
  institucijoms ir įstaigoms nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės derinimo klausimais.
  7. Grupė, įgyvendindama Nuostatų 4.3 papunktyje nurodytą uždavinį:
  7.1. perduoda ministerijos informaciją apie Europos Sąjungos direktyvų
  perkėlimą į Nacionalinio įgyvendinimo priemonių elektroninio notifikavimo informacinę
  sistemą;
  7.2. remdamasi valstybės institucijų ir įstaigų informacija, perduota į
  Nacionalinio įgyvendinimo priemonių elektroninio notifikavimo informacinę sistemą,
  teisės aktų nustatyta tvarka notifikuoja Europos Komisijai apie direktyvų perkėlimą ir
  įgyvendinimą nacionalinėje teisėje.
  8. Grupė, įgyvendindama Nuostatų 4.4 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka
  šias funkcijas:

  8.1. paskirsto gautus Europos Komisijos paklausimus, išskyrus tuos, kuriuos Europos
  Komisija teikia tiesiogiai valstybės institucijoms ir įstaigoms ar per Lietuvos nuolatinę atstovybę
  Europos Sąjungoje, ir oficialius pranešimus bei pagrįstas nuomones dėl Lietuvos Respublikos
  įsipareigojimų neįvykdymo už Europos Sąjungos teisės akto perkėlimą ir (ar) įgyvendinimą
  atsakingai valstybės institucijai ar įstaigai, organizuoja problemų, susijusių su Europos Komisijos
  paklausimų ir Europos Sąjungos teisės pažeidimo procedūrų problemų sprendimu;
  8.2. teisės aktų nustatyta tvarka teikia konsultacijas ir reikalingą informaciją ministerijos
  administracijos padaliniams, valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms rengiant atsakymus
  į Europos Komisijos paklausimus, oficialius pranešimus bei pagrįstą nuomonę, vertina ir teikia
  pastabas bei pasiūlymus dėl ministerijos, valstybės institucijų ir įstaigų rengiamų atsakymų į Europos
  Komisijos paklausimus, oficialius pranešimus bei pagrįstą nuomonę;
  8.3. teikia Europos Komisijai atsakymus dėl Europos Komisijos paklausimų, išskyrus tuos,
  kuriuos Europos Komisija teikia tiesiogiai valstybės institucijoms ir įstaigoms ar per Lietuvos
  nuolatinę atstovybę Europos Sąjungoje, ir valstybės institucijos ar įstaigos į Europos Komisijos
  administruojamą Europos Sąjungos teisės pažeidimų procedūrų informacinę sistemą įkeltus
  atsakymus dėl oficialaus pranešimo ar pagrįstos nuomonės, taip pat į Europos Komisijos
  administruojamą Europos Sąjungos teisės pažeidimų procedūrų informacinę sistemą įkelia
  ministerijos atsakymus.
  9. Grupė, įgyvendindama Nuostatų 4.5 ir 4.6 papunkčiuose nurodytus uždavinius, atlieka
  šias funkcijas:

  9.1. teisės aktų nustatyta tvarka koordinuoja LINESIS registruojamų iš Europos Sąjungos
  teismų gautų procesinių dokumentų ar Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbiamos
  informacijos apie šiuose teismuose nagrinėjamas bylas persiuntimą ministerijos administracijos
  padaliniams, valstybės institucijoms ir įstaigoms pagal kompetenciją;
  9.2. organizuoja Europos Sąjungos teismų darbo grupės veiklą bei ministerijos
  administracijos padalinių, valstybės institucijų ir įstaigų pozicijų dėl Europos Sąjungos teismuose
  nagrinėjamų bylų ar bylų, kurias inicijuoja Lietuvos Respublika, derinimą;
  9.3. teisės aktų nustatyta tvarka kartu su ministerijos administracijos padaliniais bei kitomis
  valstybės institucijomis ir įstaigomis rengia Lietuvos Respublikos pozicijas dėl Europos Sąjungos
  teismuose nagrinėjamų bylų;
  9.4. teisės aktų nustatyta tvarka rengia procesinius dokumentus ir atstovauja Lietuvos
  Respublikai Europos Sąjungos teismuose nagrinėjamose bylose;
  9.5. analizuoja naujausią Europos Sąjungos teismų jurisprudenciją ir informuoja ministerijos
  administracijos padalinius, valstybės institucijas ir įstaigas apie priimtus sprendimus, koordinuoja
  priimtų Europos Sąjungos teismų sprendimų įgyvendinimą.
  10. Grupė, įgyvendindama Nuostatų 4.7 papunktyje nurodytą uždavinį, atlieka šias
  funkcijas:

  10.1. teisės aktų nustatyta tvarka ministerijos administracijos padalinio, atsakingos valstybės
  institucijos ar įstaigos prašymu pateikia pasiūlymą dėl klaidų ištaisymo Europos Sąjungos
  institucijoms, įstaigoms ar organams, priėmusiems Europos Sąjungos teisės aktą ar kitą dokumentą,
  ar atsakingam Europos Sąjungos teismo kanceliarijos padaliniui;
  10.2. tiesiogiai gavęs informaciją apie tam tikrų Europos Sąjungos institucijų, įstaigų, organų
  ar atsakingo Europos Sąjungos teismo kanceliarijos padalinio sprendimą dėl pasiūlymo, susijusio su
  klaidų ištaisymu, šią informaciją pateikia atsakingai institucijai ir kitoms suinteresuotoms valstybės
  institucijoms ir įstaigoms.
  11. Grupė, įgyvendindama nurodytus uždavinius, taip pat atlieka šias funkcijas:
  11.1. paskirsto gaunamas derinti Lietuvos Respublikos pozicijas ir prašymus parengti
  pozicijas ministerijos administracijos padaliniams, teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją
  derina Lietuvos Respublikos pozicijas ir suinteresuotoms valstybės institucijoms ir įstaigoms teikia
  išvadas dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų ir kitais Europos Sąjungos institucijose ir jų darbo
  organuose nagrinėjamais klausimais dėl Europos Sąjungos teisės aktų projektų teisinių pagrindų, taip
  pat dėl jų atitikties subsidiarumo ir proporcingumo principams bei koordinuoja pozicijų rengimą ir
  derinimą pagal ministerijos kompetenciją;
  11.2. pagal kompetenciją užtikrina efektyvų atstovavimą Lietuvos interesams Europos
  Sąjungos institucijose ir jų darbo organuose, palaiko ir plėtoja ryšius su kitų valstybių institucijomis
  Europos Sąjungos teisės perkėlimo ir įgyvendinimo, Europos Sąjungos teisės pažeidimo procedūrų
  koordinavimo klausimais;
  11.3. atlieka LINESIS administratoriaus ministerijoje funkciją ir pagal kompetenciją
  dalyvauja užtikrinant tinkamą LINESIS veikimą;
  11.4. pagal kompetenciją rengia mokymus ir (ar) metodinę medžiagą apie Europos Sąjungos
  teisės perkėlimą ir įgyvendinimą ministerijos ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų darbuotojams;
  11.5. pagal grupės kompetenciją dalyvauja duomenų atvėrimo procese;
  11.6. pagal grupės kompetenciją dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus ir skundus, imasi
  priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;
  11.7. pagal grupės kompetenciją dalyvauja informuojant visuomenę;
  11.8. pagal grupės kompetenciją kartu su valstybės ir kitomis institucijomis rengia mokslines
  konferencijas teisės teorijos ir praktikos klausimais, kaupia, analizuoja ir apibendrina teorinę ir
  praktinę teisinę medžiagą;
  11.9. pagal grupės kompetenciją dalyvauja visuomenės teisinio švietimo veikloje;
  11.10. atlieka kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytas funkcijas.

 • Turto valdymo ir aprūpinimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Vesta Santarovič
  113
  Egidijus Trakšelis
  226
  Gytis Minkevičius
  005
  Julija Sadovnikova
  114
  Alina Petkova
  005
  Alonas Krasilovas
  010

  Svarbiausi skyriaus uždaviniai:

  • užtikrinti kasmetinio ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų plano parengimą, informacijos apie atliktus viešuosius pirkimus įgaliotosioms institucijoms ir asmenims, turintiems teisę gauti tokią informaciją, pateikimą, viešųjų pirkimų ataskaitų parengimą ir pateikimą teisės aktų nustatyta tvarka;

  • užtikrinti ministerijos prekių, paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

  • užtikrinti tinkamą teisės aktų dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir ministerijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto perdavimo ir priėmimo projektų parengimą laiku;

  • koordinuoti įstaigų prie ministerijos ir teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų teisės aktų projektų turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo klausimais rengimą;

  • organizuoti ir koordinuoti ministerijos ūkinę veiklą, sudaryti tinkamas darbo sąlygas ministerijos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai);

  • užtikrinti ministerijos informacinių technologijų infrastruktūros priežiūrą;

  • užtikrinti ministerijos patikėjimo teise valdomo valstybės turto administravimą;

  • organizuoti civilinės ir gaisrinės saugos reikalavimų vykdymą ministerijoje;

  • įgyvendinti darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus ministerijoje.


  Skyrius, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

  • pagal kompetenciją analizuoja ministerijos poreikius, susijusius su viešaisiais pirkimais;

  • rengia kiekvienų metų ministerijos prekių, paslaugų, darbų viešųjų pirkimų planą;

  • organizuoja ir vykdo ministerijos prekių, paslaugų ir darbų pirkimus pagal teisės aktuose nustatytas procedūras;

  • padeda organizuoti Lietuvos Respublikos teisingumo ministro sudarytų viešųjų pirkimų komisijų veiklą;

  • teikia Viešųjų pirkimų tarnybai informaciją, privalomą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, apie ministerijoje vykdomus ir įvykdytus viešuosius pirkimus;

  • kontroliuoja ministerijos sudarytų skyriaus kompetencijai priskirtų viešųjų pirkimų sutarčių vykdymą, užtikrina jų stebėseną; prireikus koordinuoja teisės aktų projektų, sutarčių ir kitų su turto valdymo klausimais susijusių dokumentų rengimą. Taip pat rengia bei derina kitų padalinių rengiamų sutarčių, sudaromų dėl viešojo pirkimo (išskyrus teisinių paslaugų pirkimų sutarčių, nestandartinių sutarčių), projektus;

  • administruoja ministerijos patikėjimo teise valdomą valstybės turtą;

  • organizuoja teisingumo ministerijos vidaus administravimo informacinių sistemų kibernetinio saugumo užtikrinimą;

  • dalyvauja rengiant ministerijos mobilizacijos planą ir su juo susijusius dokumentus;

  • organizuoja ministerijos administracinio pastato patalpų priežiūrą ir aplinkos tvarkymą;

  • yra atsakingas už ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų kompiuterinių darbo vietų paruošimą, kompiuterinio ir telekomunikacinio tinklo, telekomunikacinės stoties, serverių priežiūrą, skyriui prižiūrėti priskirtų technologinių įrenginių būklės analizės atlikimą;

  • organizuoja ministerijos kondicionavimo sistemų, šildymo ir vėdinimo sistemų, liftų techninę priežiūrą, užtikrina tinkamą jų eksploataciją;

  • aptarnauja ministerijoje vykstančius seminarus, posėdžius, pasitarimus, susitikimus, konferencijas ir kitus renginius bei juos koordinuoja;

  • eikia šilumos, vandens ir elektros energijos apskaitos duomenis;

  • teikia pasiūlymus dėl pastatų ir patalpų, priklausančių ministerijai, įstaigoms prie ministerijos ir teisingumo ministro valdymo sričių įstaigoms, statybos, rekonstrukcijos ir panaudojimo;

  • rengia ir teikia derinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, teisingumo ministro įsakymų dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir ministerijos patikėjimo teise valdomo, naudojamo ir disponuojamo turto perdavimo ir priėmimo projektus;

  • pagal kompetenciją įstaigoms prie ministerijos ir teisingumo ministro valdymo sričių įstaigoms teikia pasiūlymus ir išvadas dėl valstybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo;

  • dalyvauja rengiant ir teikiant išvadas dėl įstaigų prie ministerijos ir teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų parengtų teisės aktų projektų, susijusių su turto valdymu, naudojimu ir disponavimu juo;

  • nustatyta tvarka saugo skyriaus dokumentus, pagal reikalavimus sutvarko bylas ir perduoda saugoti į archyvą;

  • organizuoja ir vykdo ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų instruktavimą civilinės ir priešgaisrinės saugos klausimais;

  • užtikrina ir sudaro darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas pagal teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą;

  • pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus ir skundus, imasi priemonių, kad būtų atsakyta į juose keliamus klausimus;

  • organizuoja ministerijos vadovybės ir darbuotojų vežimą ir ministerijos automobilių priežiūrą bei aptarnavimą;

  • atlieka spausdinimo, kopijavimo, įgarsinimo, vertimo ir konferencinės įrangos priežiūrą;

  • vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, teisingumo ministro, Lietuvos Respublikos teisingumo viceministrų, ministerijos kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

 • Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Jolanta Bernotaitė
  204
  Ilona Tamelė
  102
  Jolanta Zubienė
  116
  Eglė Dirgėlienė
  Samanta Staneikaitė
  116

  Skyriaus pagrindiniai uždaviniai:
  5.1. užtikrinti valstybės politikos formavimą kuriant korupcijai atsparią aplinką, organizuoti,
  koordinuoti ir kontroliuoti šios valstybės politikos įgyvendinimą;
  5.2. vykdyti ir koordinuoti tarptautinį, tarpinstitucinį bendradarbiavimą korupcijos
  prevencijos srityje;
  5.3. kurti antikorupcinę aplinką ministerijoje;
  5.4. įgyvendinti korupcijos prevencijos priemones bei vykdyti jų įgyvendinimo stebėseną;
  5.5. stiprinti ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį,
  (toliau – darbuotojai) antikorupcinį sąmoningumą;
  5.6. pagal skyriaus kompetenciją vykdyti teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio)
  tyrimus.

  Skyrius atlieka šias funkcijas:
  6.1. Įgyvendindamas Nuostatų 5.1 papunktyje nurodytą uždavinį:
  6.1.1. dalyvauja rengiant nacionalines antikorupcines priemones, koordinuoja jų
  įgyvendinimą ar pagal kompetenciją įgyvendina ir (ar) kontroliuoja valstybės politikos įgyvendinimą
  antikorupcinės aplinkos kūrimo srityje;
  2
  6.1.2. rengia ir dalyvauja rengiant įstatymų ir kitų teisės aktų projektus skaidrumo, pranešėjų
  apsaugos užtikrinimo srityse;
  6.1.3. pagal skyriaus kompetenciją kartu su kitomis institucijomis rengia mokslines
  konferencijas teisės teorijos ir praktikos klausimais, įgyvendina visuomenės švietimo ir informavimo
  priemones; kaupia, analizuoja ir apibendrina teorinę ir praktinę teisinę medžiagą;
  6.1.4. pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja duomenų atvėrimo procese
  6.2. Įgyvendindamas Nuostatų 5.2 papunktyje nurodytą uždavinį vykdo ir koordinuoja
  tarptautinį, tarpinstitucinį bendradarbiavimą korupcijos prevencijos srityje, rengia tarptautinėms
  organizacijoms informaciją, susijusią su korupcijos prevencijos ir kovos su korupcija sritimi,
  įgyvendina ir (ar) koordinuoja šios srities tarptautinių organizacijų rekomendacijų įgyvendinimą,
  rengia informaciją ataskaitoms apie jų įgyvendinimą;
  6.3. Įgyvendindamas Nuostatų 5.3 papunktyje nurodytą uždavinį:
  6.3.1. atlieka veiksmus, kurių reikia Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo
  įgyvendinimui ministerijoje užtikrinti;
  6.3.2. pagal kompetenciją kartu su ministerijos personalo funkcijas vykdančiu padaliniu ir
  (ar) kitu ministerijos administraciniu padaliniu dalyvauja renkant informaciją apie asmenis,
  siekiančius eiti arba einančius pareigas ministerijoje, teisingumo ministro valdymo sričių įstaigose,
  Korupcijos prevencijos įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka; teikia nuomonę personalo
  formavimo procedūrose vertinant Korupcijos prevencijos įstatymo nustatyta tvarka gautą informaciją
  apie asmenį;
  6.3.3. atlieka ministerijos darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei viešųjų ir
  privačių interesų derinimo praktikos kontrolę ir stebėseną; teikia rekomendacijas ir konsultuoja
  ministerijos darbuotojus viešųjų ir privačių interesų derinimo klausimais;
  6.3.4. atlieka veiksmus, kurių reikia Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo
  įgyvendinimui ministerijoje užtikrinti;
  6.3.5. atlieka ministerijos viešųjų pirkimų stebėsenos ir kontrolės funkcijas;
  6.3.6. skatina, koordinuoja ir kontroliuoja korupcijai atsparios aplinkos kūrimą teisingumo
  ministro valdymo sričių įstaigose, teikia joms pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo
  priemonių diegimo ir įgyvendinimo;
  6.3.7. bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijai atsparios aplinkos
  kūrimui užtikrinti, su ministerijos administracijos padaliniais, teisingumo ministro valdymo sričių
  įstaigomis ir kitomis valstybės ar savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, jų padaliniais ar jose
  dirbančiais asmenimis atsakingais už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą;
  6.3.8. antikorupciniu atžvilgiu stebi ministerijos, teisingumo ministro valdymo sričių įstaigų
  veiklą, analizuoja informaciją apie nustatytus teisės pažeidimus (įskaitant korupcinio pobūdžio);
  6.3.9. pagal poreikį atlieka kitas teisingumo ministro pavestas funkcijas, gerinančias
  korupcijai atsparią aplinką; atlieka kitą su korupcijos prevencija ir kontrole susijusią veiklą.
  6.4. Įgyvendindamas Nuostatų 5.4 papunktyje nurodytą uždavinį:
  6.4.1. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka korupcijos pasireiškimo tikimybės
  nustatymą; nustato ministerijos veiklos sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo
  tikimybė, organizuoja ir koordinuoja tokių veiklos sričių nustatymą teisingumo ministro valdymo
  sričių įstaigose; organizuoja nustatytų ministerijos, ministro valdymo sričių įstaigų, kuriose
  egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, analizę ir vertinimą, rengia ir apibendrina
  pasiūlymus dėl analizės metu nustatytų korupcijos rizikos veiksnių neigiamos įtakos sumažinimo ar
  panaikinimo;
  6.4.2. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka organizuoja ir atlieka atsparumo korupcijai
  lygio nustatymą ministerijoje; imasi veiksmų užtikrinti, kad teisingumo ministro valdymo sričių
  įstaigose būtų nustatomas atsparumo korupcijai lygis; teikia ministerijai pavaldžioms įstaigoms
  pasiūlymus dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių ir jų diegimo;
  3
  6.4.3. kontroliuoja, kaip ministerijos darbuotojai laikosi antikorupcinio elgesio standartų,
  konsultuoja juos antikorupcinio elgesio klausimais, prireikus taiko korupcijai atsparios aplinkos
  kūrimo ir kitas teisės aktuose numatytas prevencines ir (ar) poveikio priemones;
  6.4.4. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka rengia ministerijos korupcijos prevencijos
  veiksmų planą ir atlieka jo įgyvendinimo stebėseną; koordinuoja nacionaliniuose korupcijos
  prevencijos planavimo dokumentuose priemonių, už kurių įgyvendinimą atsakinga ministerija,
  įgyvendinimą ministerijoje;
  6.4.5. teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka atlieka ministerijos parengtų norminių teisės
  aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
  6.5. įgyvendindamas Nuostatų 5.5 papunktyje nurodytą uždavinį, skyrius rengia mokymus,
  orientuotus į ministerijos darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo stiprinimą; konsultuoja
  ministerijos darbuotojus, kaip elgtis susidūrus su korupcinio pobūdžio nusižengimais,
  nusikalstamomis veikomis ar interesų konfliktais jų veikloje ir kaip jų išvengti.
  6.6. įgyvendindamas Nuostatų 5.6 papunktyje nurodytą uždavinį, skyrius tikrina informaciją
  dėl galimų ministerijos darbuotojų teisės pažeidimų (įskaitant korupcinio pobūdžio) ir teikia išvadas
  teisingumo ministrui ar ministerijos kancleriui; pagal kompetenciją vykdo teisės pažeidimų (įskaitant
  korupcinio pobūdžio) tyrimus, teikia teisingumo ministrui ar ministerijos kancleriui tyrimų išvadas;
  6.7. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pasiūlymus;
  6.8. dalyvauja ministerijos ar kitų institucijų ar įstaigų sudarytų komisijų, komitetų, darbo
  grupių veikloje, posėdžiuose, pasitarimuose korupcijai atsparios aplinkos kūrimo klausimais, pagal
  kompetenciją rengia ir inicijuoja posėdžius ir pasitarimus; atlieka kitas teisės aktais numatytas
  funkcijas.

 • Komunikacijos ir teisinio švietimo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Simona Delekaitė
  406
  Birutė Tebėrienė
  104
  Dalia Milkevičienė
  108
  Aušra Bartninkienė
  104
  Jolanta Vižinienė
  510
  Rūta Bakševičienė
  007
  Evaldas Račys
  108
  Justina Ščerbaitė
  503
  Aliona Popova
  503

  Skyriaus uždaviniai:

  • organizuoti ir koordinuoti asmenų priėmimą ir aptarnavimą ministerijos veiklos klausimais taikant vieno langelio principą;
  • užtikrinti tinkamą valstybinio ir diplomatinio protokolo laikymąsi ministerijoje, organizuoti priesaikas, vizitus bei komandiruotes į užsienį, taip pat užsienio delegacijų vizitus į Lietuvą ir tarptautinius renginius ministerijoje;
  • informuoti visuomenę, žiniasklaidą, valstybės ir savivaldybės institucijas, įstaigas, įmones ir kitas organizacijas apie ministerijos veiklą formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką teisingumo ministrui pavestose valdymo srityse;
  • užtikrinti ryšius su visuomene reglamentuojančių įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų laikymąsi ministerijoje;
  • kurti ir įgyvendinti ministerijos komunikacijos ir įvaizdžio strategiją, rengti ministerijos veiklos viešinimo planus bei koordinuoti jų įgyvendinimą, stiprinti visuomenės pasitikėjimą ministerija ir jos vykdoma politika, didinti ministerijos veiklos skaidrumą ir atvirumą, kurti teigiamą ministerijos įvaizdį;
  • dalyvauti rengiant ir įgyvendinant su visuomenės teisinio švietimo politikos formavimu susijusias programas, planus bei priemones, inicijuoti ir įgyvendinti į visuomenės teisinį švietimą orientuotas programas ir projektus.


  Skyrius, vykdydamas jam pavestas užduotis, atlieka šias funkcijas:

  • organizuoja asmenų priėmimą ir aptarnavimą ministerijos veiklos klausimais taikant vieno langelio principą;

  • teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, imasi priemonių atsakyti į juose keliamus klausimus;

  • jei asmenų skundų, prašymų nagrinėjimas nepriskirtas ministerijos kompetencijai, persiunčia juos kitoms institucijoms;

  • remdamasis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, organizuoja kompetentingų Lietuvos Respublikos institucijų prašymų, susijusių su civilinės būklės aktais, persiuntimą užsienio valstybėms ir iš užsienio valstybių gautų tokių prašymų persiuntimą kompetentingoms Lietuvos Respublikos institucijoms;

  • nustatyta tvarka teikia informaciją apie Lietuvos Respublikos teisinę sistemą, rengiamus bei galiojančius teisės aktus ir jų praktinio įgyvendinimo ypatumus suinteresuotoms užsienio valstybių institucijoms bei tarptautinėms organizacijoms;

  • užtikrina valstybinio ir diplomatinio protokolo laikymąsi ministerijoje, organizuoja teisingumo ministro, teisingumo viceministrų, ministerijos kanclerio ir kitų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), keliones į užsienį bei užsienio valstybių delegacijų priėmimą, taip pat tarptautinius renginius, seminarus ir priesaikas ministerijoje;

  • dalyvauja nustatant visuomenės teisinio švietimo kryptis, tikslus, principus ir parenkant tinkamas priemones, kuriant visuomenės teisinio švietimo sistemą, rengia rekomendacijas kitoms institucijoms ir organizacijoms;

  • nuolat atlieka visuomenės teisinio švietimo priemonių stebėseną ir teikia rekomendacijas dėl jų tobulinimo;

  • organizuoja konferencijas, seminarus, pasitarimus, diskusijas, posėdžius, pristatymus, kitus renginius ir susitikimus su visuomene ministerijos veiklos klausimais;

  • koordinuoja informacinių leidinių leidybą, derina televizijos, radijo laidų (siužetų) apie ministerijos veiklą kūrimą ir atlieka kitus su viešosios informacijos apie ministeriją teikimu susijusius darbus;

  • inicijuoja, organizuoja ir vykdo ministerijos reprezentacinių priemonių kūrimą, atranką ir įsigijimą;

  • vykdo Teisingumo ministerijos interneto ir intraneto svetainių, socialinių tinklų priežiūrą, juos atnaujina, atlieka informacijos patikimumo ir aktualumo analizę;

  • yra atsakingas už vidinę komunikaciją: informuoja darbuotojus apie ministerijos veiklą ir kitais klausimais, inicijuoja ir organizuoja renginius darbuotojams, rengia pranešimus spaudai, publikacijas ir kitus tekstus, susijusius su teisiniu švietimu;

  • formuoja teisingumo ministerijos įvaizdį. Ministerijos vadovybei teikia pasiūlymus sprendimų viešinimo bei veiklos tobulinimo klausimais;

  • dalyvauja rengiant strateginius veiklos planus, įgyvendina jų priemones viešinimo srityje;

  • rūpinasi švietėjiška veikla – informacijos parengimu bei sklaida visuomenės informavimo priemonėse: teikia pranešimus spaudai, atsako į žiniasklaidos užklausas, straipsnius, organizuoja interviu su ministerijos vadovais bei specialistais, taip pat organizuoja spaudos konferencijas, trumpąsias spaudos konferencijas, įvairius renginius;

  • koordinuoja viešųjų konsultacijų teikimą;

  • konsultuoja už viešuosius ryšius atsakingų pavaldžių įstaigų padalinių darbuotojus, teikia jiems metodinę pagalbą; rengia atsakymus į įstaigų ar asmenų paklausimus su viešinimu susijusiais klausimais;

  • pateikia naujienų agentūrų spaudos pranešimus ministerijos darbuotojams;

  • inicijuoja visuomenės nuomonės tyrimus, apklausas;

  • kuria sveikinimo kalbas, padėkas, proginius tekstus.

 • Veiklos valdymo skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Inesa Sakalauskienė
  104
  Raimonda Martynovienė
  206
  Ronalda Turauskienė
  104
  223
  Rita Kamarauskienė
  103
  Marina Zukienė
  206
  Jolanta Aleknavičienė
  105
  Laura Juchnienė
  105
  Akvilė Grinevičienė
  208
  Artūras Rutkauskas
  222b
  Laisva Palaimaitė
  109a
  Jūratė Černiauskienė
  317

  Svarbiausi skyriaus uždaviniai:
  4.1. dalyvauti formuojant ir tobulinant ministerijos personalo valdymo politiką ir
  kryptingą veiklą personalo politikos srityje;
  4.2. organizuoti ir koordinuoti ministerijos dokumentų valdymą, administruoti
  ministerijos dokumentų valdymo sistemą (toliau – DVS), užtikrinti ministerijos ir įstaigų prie
  ministerijos, kurioms nesuteiktas paslapčių subjekto statusas, įslaptintos informacijos apsaugą,
  užtikrinti ministerijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, (toliau
  kartu – darbuotojai) rengiamų dokumentų kalbos atitiktį bendrinės lietuvių kalbos normoms ir
  dokumentų rengimo taisyklių reikalavimams;
  4.3. dalyvauti formuojant ministerijos finansų valdymo politiką, kontroliuoti, kad
  finansiniai resursai būtų naudojami efektyviai, racionaliai ir taupiai, koordinuoti informacijos ir
  dokumentų, reikalingų buhalterinei apskaitai tvarkyti centralizuotai, pateikimą centralizuotos
  apskaitos įstaigai (išskyrus vykdant teismų sprendimus ir taikos sutartis dėl žalos, atsiradusios dėl
  ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teisėjo ar teismo arba kitų valstybės institucijų neteisėtų
  veiksmų (aktų), atlyginimo, Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimus dėl žalos atlyginimo ir 
  2
  kitus dokumentus įstatymų nustatytais atvejais, taip pat Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų
  fondo programos lėšas), pagal kompetenciją vykdyti ministerijos finansų kontrolę.
  Skyrius:
  5.1. įgyvendindamas šių nuostatų 4.1 papunktyje nurodytą uždavinį, vykdo šias funkcijas:
  5.1.1. teikia teisingumo ministrui, Lietuvos Respublikos teisingumo viceministrams,
  ministerijos kancleriui (toliau – Vadovybė) siūlymus dėl ministerijos žmogiškųjų išteklių poreikio
  ir jų panaudojimo;
  5.1.2. atlieka ministerijos žmogiškųjų išteklių sudėties analizę ir dalyvauja formuojant
  ministerijos personalą, rengia personalo valdymo strategiją ir politiką;
  5.1.3. organizuoja Lietuvos administracinių ginčų komisijos ir jos teritorinių padalinių
  sudarymą, taip pat pagal kompetenciją dalyvauja dėl Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos
  Respublikos Vyriausybės sudarymo;
  5.1.4. organizuoja ir koordinuoja ministerijos darbuotojų ir teisingumo ministro valdymo
  sričiai priskirtų įstaigų vadovų ir kitų darbuotojų, kuriuos į pareigas skiria teisingumo ministras,
  priėmimą į pareigas, tarnybinės veiklos vertinimą, atleidimą iš pareigų, perkėlimą, atostogų
  suteikimą, atskiro darbo grafiko nustatymą, priedų ir priemokų nustatymą, materialinių pašalpų
  išmokėjimą, nuobaudų, skatinimų ir apdovanojimų skyrimą, siuntimą į komandiruotes, pažymų
  pagal kompetenciją rengimą;
  5.1.5. organizuoja ministerijos darbuotojų adaptacijos ir mentorystės įgyvendinimo
  procesus;
  5.1.6. rengia teisingumo ministro teikimus valstybės apdovanojimui gauti ir ministro
  įsakymų projektus dėl apdovanojimų I ir II laipsnio garbės ženklais „Už nuopelnus teisingumui“;
  5.1.7. rengia teisės aktų projektus dėl ministerijos administracijos struktūros ir pareigybių
  sąrašo patvirtinimo, koordinuoja ministerijos struktūrinių padalinių nuostatų ir pareigybių
  aprašymų rengimą;
  5.1.8. pagal kompetenciją dalyvauja komisijos darbe atliekant tarnybinių nusižengimų ar
  darbo pareigų pažeidimų tyrimus;
  5.1.9. organizuoja Teisinio darbo stažo pripažinimo komisijos darbą, rengia komisijos
  sprendimų projektus;
  5.1.10. rengia bendradarbiavimo susitarimų projektus tarp ministerijos ir Lietuvos
  Respublikos aukštųjų mokyklų dėl studentų praktikos atlikimo, organizuoja studentų praktikos ir
  savanoriškos praktikos atlikimą ministerijoje;
  5.1.11.organizuoja kandidatūrų, teisės aktų nustatyta tvarka teiktinų teisingumo ministro
  vardu atitinkamoms institucijoms, atrankas ir dalyvauja šių kandidatų atrankų komisijų darbe;
  5.1.12. organizuoja ministerijos darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo procesą,
  organizuoja ir koordinuoja ministerijos darbuotojų dalyvavimą mokymuose;
  5.1.13. organizuoja ministerijos darbuotojų profilaktinį sveikatos patikrinimą ir
  darbuotojo sveikatos būklę patvirtinančių dokumentų apskaitą;
  5.1.14. rengia ir tobulina teisės aktus, reglamentuojančius ministerijos personalo valdymo
  klausimus ir teikia siūlymus dėl jų tobulinimo. Analizuoja ir teikia pastabas kitų institucijų
  pateiktiems derinti su valstybės tarnybos ir darbo santykiais susijusiems teisės aktų projektams;
  5.1.15. teikia informaciją ir dokumentus Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui
  (toliau – NBFC) pagal personalo valdymo sritį, koordinuoja ir organizuoja su tuo susijusius
  procesus; 
  3
  5.1.16. formuoja ir tvarko ministerijos darbuotojų ir teisingumo ministro valdymo sričiai
  priskirtų įstaigų vadovų ir kitų darbuotojų, kuriuos į pareigas skiria teisingumo ministras, asmens
  bylas, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda jas saugojimui į archyvą;
  5.1.17. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą teisingumo ministro valdymo sričiai
  priskirtoms įstaigoms ir ministerijos struktūriniams padaliniams Lietuvos Respublikos valstybės
  tarnybos įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir su jais susijusių teisės aktų taikymo
  klausimais;
  5.1.18. organizuoja ministerijos lygių galimybių politikos įgyvendinimą;
  5.1.19. rengia raštus dėl nuolatinių leidimų gavimo į Lietuvos Respublikos Seimo ir
  Lietuvos Respublikos Vyriausybės patalpas;
  5.1.20. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose
  personalo valdymo klausimais;
  5.2. įgyvendindamas šių nuostatų 4.2 papunktyje nurodytą uždavinį, vykdo šias funkcijas:
  5.2.1. rengia teisės aktų projektus dokumentų valdymo, tvarkymo, apskaitos ir
  archyvavimo klausimais, derina sutarčių projektus DVS įteisinimo ar modernizavimo klausimais;
  5.2.2. rengia teisės aktų ir įslaptintų sandorių projektus įslaptintos informacijos ir
  kriptografinių priemonių kontrolės, apsaugos ir pažeidimų nustatymo klausimais, taip pat
  disponavimo minėta informacija ir priemonėmis klausimais;
  5.2.3. rengia ir derina su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu ministerijos
  dokumentacijos planus, jų papildymų sąrašus ir dokumentacijos planų suvestines, nuolat ir ilgai
  saugomų bylų apyrašų projektus, bylų apyrašų sąrašus, pažymas apie ministerijos veiklos istoriją
  ir dokumentų tvarkymą;
  5.2.4. priima korespondenciją, atitinkančią teisės aktų reikalavimus, sprendžia kilusius
  nesklandumus dėl korespondencijos gavimo iš pašto ir kurjerių tarnybų, registruotų siuntų
  paėmimo;
  5.2.5. DVS registruoja dokumentus pagal ministerijos dokumentacijos planą,
  suskaitmenina popierinius dokumentus, formuoja bylas bei konsultuoja ministerijos darbuotojų
  dokumentų įforminimo klausimais DVS;
  5.2.6. pagal kompetenciją teikia Vadovybei gautus dokumentus užduotims suformuoti
  arba teisės aktų nustatyta tvarka DVS paskirsto juos ministerijos struktūriniams padaliniams;
  5.2.7. patikrina, įformina ir išsiunčia dokumentus adresatams laikydamasis teisės aktų
  reikalavimų bei tvirtina ministerijos dokumentų kopijas, nuorašus ir išrašus;
  5.2.8. tvarko teisės aktų projektus, išvadas per Lietuvos Respublikos Seimo teisės aktų
  informacinę sistemą ir procesinius dokumentus per Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portalą;
  5.2.9. tvarko Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtus Europos Sąjungos
  teisės aktus, taip pat iš Lietuvos nuolatinės atstovybės Europos Sąjungoje gautus Europos
  Sąjungos teisės aktus, kuriuos skelbti pagal Europos Sąjungos teisę neprivaloma, ir paskirsto
  valstybės institucijoms ir įstaigoms pagal jų kompetenciją;
  5.2.10. konsultuoja suinteresuotas institucijas ar įstaigas dėl klaidų Europos Sąjungos
  institucijų priimtuose teisės aktuose ar Europos Sąjungos teismų sprendimuose ištaisymo tvarkos,
  suderinus pagal kompetenciją su atsakingu ministerijos padaliniu, suinteresuotų institucijų ar
  įstaigų prašymus dėl klaidų ištaisymo teikia Europos Sąjungos institucijoms, įstaigoms ar
  organams, priėmusiems atitinkamą Europos Sąjungos teisės aktą ar kitą dokumentą, ar atsakingam
  Europos Sąjungos teismo kanceliarijos padaliniui;
  5.2.11. skirsto iš Europos Sąjungos teismų gaunamus dokumentus, atrenka ir persiunčia
  su Europos Sąjungos teismuose nagrinėjamomis bylomis susijusius dokumentus suinteresuotoms 
  4
  valstybės institucijoms ir įstaigoms per LINESIS, tvarko ministerijos ir kitų valstybės institucijų
  ir įstaigų raštus, susijusius su pozicijų dėl Europos Sąjungos teismuose nagrinėjamų bylų rengimu
  ir teikimu Lietuvos Respublikos Vyriausybės svarstymui, bei Europos Sąjungos teismams
  teikiamus procesinius dokumentus;
  5.2.12. tvarko Europos Komisijos paklausimus, oficialius pranešimus bei pagrįstas
  nuomones dėl Lietuvos Respublikos įsipareigojimų nevykdymo, ministerijos valstybės
  institucijoms ir įstaigoms teikiamus raštus dėl Lietuvos Respublikos įsipareigojimų nevykdymo
  bei valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų pateiktus atsakymus į Europos Komisijos
  paklausimus, oficialius pranešimus bei pagrįstas nuomones;
  5.2.13. nustatyta tvarka perima užbaigtas bylas iš ministerijos administracijos padalinių,
  rengia trumpai saugomų bylų sąrašus ir archyvuoja ministerijos archyve;
  5.2.14. sutvarko, įformina nuolat ir ilgai saugomas bylas teisės aktų nustatyta tvarka bei
  suarchyvuoja ministerijos archyve;
  5.2.15. atlieka saugomų dokumentų vertės ekspertizę, nustato įvertintų dokumentų
  tolesnius saugojimo terminus arba paruošia juos naikinti, rengia ministerijos bylų, kurių saugojimo
  terminas pratęstas atlikus vertės ekspertizę, sąrašus;
  5.2.16. organizuoja ministerijos veiklos dokumentų, nuolat ir ilgai saugomų elektroninių
  dokumentų perdavimą saugoti valstybės archyvui;
  5.2.17. nustatyta tvarka išduoda ministerijos archyve saugomas bylas ir suarchyvuotus
  dokumentus ministerijos darbuotojams bei teikia juridiniams ir fiziniams asmenims informaciją
  apie ministerijos archyve saugomų dokumentų sudėtį ir turinį;
  5.2.18. matuoja ministerijos archyve mikroklimatą, pildo Ilgai saugomų dokumentų
  saugyklų mikroklimato parametrų apskaitos žurnalą bei užtikrina tinkamą ministerijos archyvo
  fondų priežiūrą, dokumentų saugojimą;
  5.2.19. rengia ir derina su Lietuvos valstybės naujuoju archyvu dokumentų naikinimo,
  prarastų dokumentų (bylų), dokumentų (bylų) būklės ir kiekio patikrinimo aktų projektus bei teisės
  aktų nustatyta tvarka organizuoja dokumentų, kurių saugojimo terminas yra pasibaigęs, naikinimą;
  5.2.20. koordinuoja ir prižiūri ministerijos ir teisingumo ministro valdymo srityse
  veikiančių įstaigų tvarkomų duomenų atvėrimo procesą, sudaro ministerijos atvertinų duomenų
  rinkinių sąrašus, tvarko ministerijos paskyrą Lietuvos atvirų duomenų portale;
  5.2.21. derina teisingumo ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų dokumentacijos
  planų, ilgai saugomų bylų apyrašų, naikinti atrinktų bylų aktų, bylų apyrašų sąrašų projektus,
  konsultuoja dokumentų archyvavimo klausimais bei vykdo dokumentų valdymo ir archyvavimo
  reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą;
  5.2.22. perima panaikintų ar reorganizuotų teisingumo ministro valdymo srityse
  veikiančių įstaigų dokumentus ir archyvuoja ministerijos archyve bei teisės aktų nustatyta tvarka
  užtikrina dokumentų priežiūrą, naikinimą;
  5.2.23. teikia pasiūlymus dėl DVS tobulinimo, plėtojimo, modulių diegimo ir rengia DVS
  vartotojams skirtus dokumentų įforminimo, registravimo ir kitus vadovus bei instrukcijas;
  5.2.24. konsultuoja ministerijos darbuotojus DVS naudojimo klausimais, pagal
  kompetenciją šalina sistemoje atsiradusias klaidas;
  5.2.25. vadovaudamasis dokumentacijos planu, DVS kontroliuoja dokumentų šablonų,
  registrų ir bylų valdymą, nustato reikiamus parametrus ir esant būtinybei suteikia vartotojams
  naujas teises;
  5
  5.2.26. rengia DVS ataskaitas apie ministerijoje gautų, siunčiamų ir vidaus dokumentų
  apyvartą, atlieka DVS nuolat ir ilgai saugomų elektroninių dokumentų parašų patikrą ir patvirtina
  kopijos tikrumą bei archyvuoja dokumentus DVS;
  5.2.27. organizuoja leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimą
  ministerijos ir įstaigų prie ministerijos, kurių steigėjo teises įgyvendina ministerija, darbuotojams,
  tvarko šių leidimų apskaitą ir vykdo funkcijas personalo patikimumo užtikrinimo srityje;
  5.2.28. užtikrina ministerijos įslaptintų dokumentų ir kriptografinių priemonių
  administravimą, apsaugą ir kontrolę bei vykdo funkcijas įslaptintos informacijos apsaugos srityje;
  5.2.29. konsultuoja ministerijos darbuotojus įslaptintos informacijos rengimo ir
  disponavimo ja klausimais;
  5.2.30. atlieka įslaptintos informacijos vertės ekspertizę, nustato tolesnius įvertintų
  dokumentų saugojimo terminus, rengia ministerijos įslaptintų dokumentų, kurių saugojimo
  terminas pratęstas atlikus vertės ekspertizę, sąrašus;
  5.2.31. kontroliuoja prieigą prie ministerijos Vyriausybinio plačiajuosčio šifruoto
  duomenų ir balso perdavimo tinklo, administruoja jo naudotojus ir supažindina su teisės aktais;
  5.2.32. kontroliuoja įeigą į ministerijos II klasės saugumo zoną, vykdo funkcijas
  įslaptintos informacijos fizinės apsaugos srityje ir užtikrina identifikavimo kodų saugojimą;
  5.2.33. atlieka įstaigų prie ministerijos, kurioms nesuteiktas paslapčių subjekto statusas,
  patikrinimus, patikrinimo rezultatus įformina išvada, atlieka trūkumų šalinimo kontrolę ir teikia
  metodinę pagalbą;
  5.2.34. tikrina ministerijos darbuotojų rengiamų dokumentų atitiktį lietuvių kalbos
  taisyklių reikalavimams, prireikus teikia pastabas;
  5.2.35. parengia galutinę Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje priimtų
  Vyriausybės teisės aktų redakciją ir įkelia juos į specialų šabloną;
  5.2.36. teikia metodinę pagalbą ir konsultuoja ministerijos darbuotojus lietuvių kalbos
  vartojimo klausimais;
  5.2.37. teikia parengtus naujų sąvokų straipsnius į Lietuvos Respublikos terminų banko
  sistemą, derina aprobuotų terminų keitimus su Valstybine lietuvių kalbos komisija, prireikus
  dalyvauja Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės posėdžiuose svarstant
  terminus;
  5.2.38. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose dokumentų valdymo
  klausimais;
  5.3. įgyvendindamas šių nuostatų 4.3 papunktyje nurodytą uždavinį, vykdo šias funkcijas:
  5.3.1. pagal kompetenciją ir pavestas funkcijas vykdo ministerijos finansų kontrolę;
  5.3.2. analizuoja informaciją apie valstybės biudžeto lėšų naudojimą, prireikus teikia
  siūlymus ministerijos Vadovybei dėl jų perskirstymo ir programų sąmatų tikslinimo;
  5.3.3. bendradarbiauja su NBFC, teikia NBFC informaciją ir dokumentus, nurodant
  detaliuosius požymius, reikalingus buhalterinei apskaitai tvarkyti centralizuotai;
  5.3.4. dalyvauja rengiant turto perdavimo–priėmimo, ilgalaikio turto perdavimo naudoti
  veikloje, ilgalaikio turto naudojimo veikloje nutraukimo, turto nurašymo, atsargų nurašymo,
  pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti, trumpalaikio turto nurašymo ir
  likvidavimo, turto atidavimo naudoti, ūkinio inventoriaus nurašymo ir kitus aktus ir juos nustatyta
  tvarka teikia NBFC;
  5.3.5. parengia ir pateikia NBFC biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinio (toliau – BVAR)
  aiškinamajam raštui ir finansinių ataskaitų rinkinio (toliau – FAR) aiškinamajam raštui parengti
  reikalingą informaciją, teikia pasiūlymus NBFC dėl apskaitos politikos, sąskaitų plano, apskaitos 
  6
  procedūrų keitimo, informacijos ataskaitose pateikimo ir pagal kompetenciją atlieka NBFC
  pateiktų BVAR duomenų analizę, FAR duomenų analizę, taip pat konsoliduotų BVAR,
  konsoliduotų FAR duomenų analizę;
  5.3.6. kontroliuoja lėšų, skirtų reprezentacijai, komandiruočių išlaidoms, panaudojimą,
  parengia ir pateikia NBFC išlaidų avanso apyskaitas pagal išlaidas pagrindžiančius dokumentus,
  nurodant apskaitos detaliuosius požymius;
  5.3.7. kontroliuoja ministerijos prisiimtų finansinių įsipareigojimų (pagal pasirašytas
  sutartis) vykdymą, esant poreikiui, teikia pasiūlymus dėl sąmatos keitimo;
  5.3.8. atlieka Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimų sistemos (toliau – VBAMS)
  administratoriaus funkcijas, užtikrina operatyvų ir kokybišką gautų VBAMS pakeitimų diegimą,
  teikia pasiūlymus užtikrinant duomenų bazių saugumą;
  5.3.9. parengia VBAMS biudžeto sąmatos projektą, preliminarią kontrolinę sąmatą ir
  tikrąją kontrolinę sąmatą ministerijai ir jai pavaldžioms biudžetinėms įstaigoms;
  5.3.10. VBAMS rengia ir atlieka biudžeto programų pakeitimų pasiūlymus susijusius su
  lėšų paskirstymo tikslinimu atitinkamais biudžetiniais metais;
  5.3.11. vykdo iš savivaldybių gautų pažymų apie finansavimo sumas, biudžeto vykdymo
  ataskaitų duomenų tikrinimą, sisteminimą ir pateikimą centralizuotos apskaitos įstaigai;
  5.3.12. teikia prašymus Lietuvos Respublikos finansų ministerijai dėl Lietuvos
  Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo struktūrų susitikimus išlaidų
  kompensavimo;
  5.3.13. užtikrina informacinėje sistemoje „E. sąskaita“ ministerijos gaunamų apskaitos
  dokumentų administravimą bei jų pateikimą registruoti DVS;
  5.3.14. organizuoja metinės turto ir finansinių įsipareigojimų inventorizacijos atlikimą;
  5.3.15. pagal kompetenciją rengia teisės aktų ir kitų dokumentų finansų valdymo ir
  kontrolės klausimais projektus;
  5.3.16. rengia informacinę, analitinę medžiagą ministerijos finansų valdymo klausimais
  Vadovybei, kitoms institucijoms;
  5.3.17. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje, pasitarimuose finansų valdymo
  klausimais;
  5.3.18. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą teisingumo ministro valdymo sričiai
  priskirtoms įstaigoms ir ministerijos padaliniams buhalterinės apskaitos ir finansų valdymo
  klausimais.
  6. Skyrius vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas, Vadovybės nenuolatinio
  pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti ministerijos strateginiai tikslai.

 • Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Violeta Pamerneckienė
  404
  Jolita Sankauskaitė-Treigienė
  402
  Jurgita Kupinaitė-Beperšč
  401
  Rasa Serapinienė
  402

  CVA skyriaus veiklos uždavinys – atlikti Ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų bei kitų audituojamų viešųjų juridinių asmenų vidaus auditą, kurio pagrindiniai uždaviniai yra:

  • tirti ir vertinti viešojo juridinio asmens valdymą, rizikos valdymą ir vidaus kontrolę;

  • tirti ir vertinti viešojo juridinio asmens gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą;

  • teikti viešojo juridinio asmens vadovui rekomendacijas dėl viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

  • konsultuoti teisingumo ministrą, Ministerijos administracijos padalinių ir (ar) Ministerijai pavaldžių ir (arba) atskaitingų bei kitų audituojamų viešųjų juridinių asmenų vadovus viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais.


  Skyrius, siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo, atlieka šias funkcijas:

  • vertina, kaip Ministerija, jai pavaldūs ir (arba) atskaitingi bei kitų audituojami viešieji juridiniai asmenys:
   - laikosi veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų;
   - įgyvendina strateginius planavimo dokumentus;
   - vykdo veiklą ekonomiškumo, efektyvumo ir rezultatyvumo požiūriu;
   - valdo riziką: nustato, analizuoja rizikos veiksnius ir parenka priemones, kurios sumažintų arba pašalintų neigiamą poveikį viešojo juridinio asmens veiklai
   - valdo, naudoja turtą ir disponuoja juo, saugo jį nuo neteisėtų veikų, atlieka turto apskaitą;
   - užtikrina teikiamos informacijos apie finansinę ir kitą veiklą patikimumą, aktualumą, išsamumą ir teisingumą;
   - užtikrina informacinių sistemų valdymą ir saugumą;

  • vertina Ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų bei kitų audituojamų viešųjų juridinių asmenų gautų Europos Sąjungos ir (arba) tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimo administravimą, teikia išvadas ir rekomendacijas dėl jo tobulinimo;

  • atlieka korupcijos rizikos valdymo vertinimą;

  • rengia vidaus audito ataskaitas, kuriose teikia išvadas ir rekomendacijas dėl Ministerijos, jai pavaldžių ir (arba) atskaitingų bei kitų audituojamų viešųjų juridinių asmenų valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės tobulinimo;

  • atlieka pažangos stebėjimą: stebi ir vertina, kaip įgyvendinamos vidaus audito ataskaitoje pateiktos rekomendacijos;

  • rengia ir teikia konsultacijas viešojo juridinio asmens valdymo, rizikos valdymo ir vidaus kontrolės klausimais teisingumo ministrui, Ministerijos administracijos padalinių ir (ar) Ministerijai pavaldžių ir (arba) atskaitingų bei kitų audituojamų viešųjų juridinių asmenų vadovams;

  • rengia CVA skyriaus veiklos planus ir metinę CVA skyriaus veiklos ataskaitą;

  • atlieka kitas teisės aktuose nurodytas funkcijas, susijusias su CVA skyriaus veiklos tikslo įgyvendinimu.

 • Transporto avarijų ir incidentų tyrimo skyrius
  Svarbiausi skyriaus uždaviniai yra:
  • atlikti orlaivių avarijų ir incidentų saugos tyrimus;
  • atlikti jūrų laivų avarijų ir incidentų saugos tyrimus;
  • atlikti geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ir riktų saugos tyrimus.
  Skyrius, įgyvendindamas jam nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  • atlieka orlaivių avarijų ir incidentų saugos tyrimus;
  • atlieka jūrų laivų avarijų ir incidentų saugos tyrimus;
  • atlieka geležinkelių transporto katastrofų, eismo įvykių ir riktų saugos tyrimus;
  • rengia ir skelbia orlaivių, jūrų laivų ir geležinkelių transporto avarijų ir incidentų saugos tyrimų ataskaitas ir esant reikalui, pateikia saugos rekomendacijas;
  • rengia ir skelbia metines orlaivių, jūrų laivų ir geležinkelių transporto avarijų ir incidentų saugos tyrimų ataskaitas;
  • tvarko Lietuvos Respublikoje registruotų orlaivių, jūrų laivų ir geležinkelių transporto priemonių avarijų ir incidentų apskaitą;
  • bendradarbiauja su atitinkamomis užsienio valstybių institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis, kurios atlieka orlaivių, jūrų laivų ir geležinkelių transporto avarijų ir incidentų tyrimus;
  • informuoja atitinkamas Lietuvos Respublikos, užsienio valstybių institucijas ir tarptautines organizacijas apie orlaivių, jūrų laivų ir geležinkelių transporto avarijas ir incidentus ir jų saugos tyrimų ataskaitas;
  • teikia pasiūlymus dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų projektų, siekiant, kad būtų įgyvendinti Tarptautinių organizacijų ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimai avarijų ir incidentų tyrimų srityje;
  • pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, susijusius orlaivių, jūrų laivų ir geležinkelių transporto avarijų ir incidentų srityje;
  • pagal kompetenciją atlieka teisės aktų projektų susijusių su orlaivių, jūrų laivų ir geležinkelių transporto avarijų ir incidentų tyrimais rengimą ir analizę ir teikia savo išvadas ir pasiūlymus.

   

 • Mokslo inovacijų patarėjas
  Vardas pavardė
  Pareigos
  Tel.
  Kabineto nr.
  Dovilė Pūraitė-Andrikienė
  114
Paskutinė atnaujinimo data: 2023-11-28