Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

•  Koordinuoja ir kontroliuoja Teisingumo ministerijos (toliau – Ministerija) administracijos padalinių veiklą. Užtikrina, kad įgyvendinant teisingumo ministro valdymo sričių strateginius veiklos planus optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai. 

•  Kontroliuoja Ministerijos administracinę ūkinę veiklą. Saugo Ministerijos antspaudą ir atsako už antspaudo naudojimą (jeigu teisingumo ministras nėra įgaliojęs kito Ministerijos valstybės tarnautojo saugoti Ministerijos antspaudo). 

•  Organizuoja Ministerijos nuostatų, Ministerijos administracijos padalinių nuostatų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto lėšų ir valstybės pinigų fondų, pareigybių sąrašo, pareigybių aprašymų ir teisingumo ministro įsakymų projektų rengimą. 

• Teisingumo ministro pavedimu įstatymų nustatyta tvarka, pagal Ministerijos kanclerio administravimo sritis, priima į pareigas ir atleidžia iš jų Ministerijos valstybės tarnautojus ir  darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis ir gaunančius darbo užmokestį iš valstybės biudžeto lėšų ir valstybės pinigų fondų, taip pat juos skatina, skiria jiems tarnybines ar drausmines nuobaudas ar pašalpas. 

• Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento nustatyta tvarka dalyvauja tarpinstituciniuose pasitarimuose ir pagal savo kompetenciją pasirašo potvarkius. Dalyvauja   organizuojant ir kontroliuojant Ministro Pirmininko ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pavedimų vykdymą, teisės aktų projektų rengimą ir derinimą. 

• Užtikrina, vadovaudamasis strateginiu veiklos planu ir kitais strateginio planavimo dokumentais, Ministerijos rengiamų teisės aktų projektų ir kitų sprendimų suderinamumą. Teisingumo ministro pavedimu koordinuoja ir kontroliuoja įstaigų prie Ministerijos veiklą. 

•  Organizuoja ir koordinuoja Ministerijos strateginio veiklos ir metinio veiklos planų rengimą ir jų įgyvendinimą. 

•  Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.