Baudžiamoji justicija

Teisingumo ministerija atlieka teisės aktų, susijusių su baudžiamąja teise, baudžiamojo proceso teise, taikymo efektyvumo bei tobulinimo perspektyvų analizę. Teikia teisines išvadas bei pasiūlymus dėl  teisinio reguliavimo baudžiamojo proceso srityje tobulinimo, atsižvelgiant į žmogaus ir piliečio teisių bei laisvių, visuomenės ir valstybės interesų apsaugos būtinumą; dalyvauja įvertinant teisės aktus baudžiamosios teisės, baudžiamojo proceso teisės srityse, organizuoja pasiūlymų dėl šių teisės aktų pakeitimo (tobulinimo) ar pripažinimo netekusiais galios.

Susiję teisės aktai

Teisingumo ministerija teikia pasiūlymus dėl ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų kovos su korupcija programų projektų, korupcijos prevencijos ir kontrolės ministerijos veiklos srityje, analizuoja ir apibendrina ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą.
Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos kovos su korupcija priemones, Teisingumo ministerija dalyvauja Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos nuostatų bei priemonių derinime, pagal kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos priemones bei teikia kovos su korupcija apibendrinimus ir ataskaitas, kontroliuoja atitinkamų priemonių įgyvendinimą Teisingumo ministerijos pavaldžiose įstaigose.
 
Pagrindiniai Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti (toliau – Komisija) uždaviniai:
  • koordinuoti Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos (toliau – Programa) rengimą ir įgyvendinimą, kontroliuoti Programos priemonių plano įgyvendinimą, taip pat kitą valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą korupcijos prevencijos ir korupcinių teisės pažeidimų išaiškinimo srityse;
  • svarstyti strateginius kovos su korupcija klausimus;
  • tobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą korupcijos prevencijos ir korupcinių teisės pažeidimų išaiškinimo srityse.
Komisija, vykdydama savo uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  • svarsto strateginius kovos su korupcija klausimus ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl antikorupcinės veiklos prioritetinių krypčių ir teisinio reguliavimo tobulinimo;
  • vertina valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą korupcijos prevencijos ir korupcinių teisės pažeidimų išaiškinimo srityse, teikia joms pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo;
  • svarsto organizacinius ir finansinius klausimus, susijusius su Programos ir kitų antikorupcinių priemonių įgyvendinimu, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms atitinkamus pasiūlymus;
  • išklauso ir svarsto valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų atstovų pranešimus apie tai, kaip įgyvendinama Programa, kitos priemonės korupcijos prevencijos ir korupcinių teisės pažeidimų išaiškinimo srityse;
  • užtikrina suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų keitimąsi informacija apie Programos ir kitų antikorupcinių priemonių įgyvendinimą.

Susiję teisės aktai
Papildoma informacija

Teisingumo ministerija pagal kompetenciją dalyvauja Europos Sąjungos bei tarptautinių sutarčių, sudaromų baudžiamosios proceso srityje, rengimo darbo grupėse bei užtikrina šių nuostatų perkėlimą į nacionalinę teisės sistemą.

Susiję teisės aktai

Siekdama sukurti nacionalinę teisinę sistemą, atitinkančią teisinės valstybės sampratą ir Europos Sąjungos teisinę patirtį. Teisingumo ministerija, atsižvelgdama į valstybės vykdomas nusikalstamumo kontrolės formas, baudžiamosios politikos kryptis, tarptautinius įsipareigojimus bei tarptautinio bendradarbiavimo vystymosi tendencijas, rengia arba padeda kartu su kitomis valstybės institucijomis rengti Lietuvos Respublikos baudžiamojo įstatymo teisės normų priėmimo, keitimo ar panaikinimo teisės aktų projektus, susijusius su nusikalstamų veikų kriminalizavimu, nusikalstamos veikos sudėties požymių keitimu, nusikalstamų veikų dekriminalizavimu, taip pat Lietuvos Respublikos baudžiamajame įstatyme numatytų teisinių padarinių, kylančių įvykdžius nusikalstamą veiką, keitimu.


Susiję teisės aktai

Teisingumo ministerija atlieka teisės aktų, susijusių su bausmių vykdymo teise ir suėmimo vykdymu, taip pat Kalėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos veiklos klausimais ir jų taikymo, teisės normų būklės bei jų efektyvumo, taip pat jų vystymosi perspektyvų analizę. Ministerija padeda organizuoti ir koordinuoti bausmių ir suėmimo vykdymą, nuteistųjų integravimą į visuomenę; analizuoja Kalėjimo departamento ir jam pavaldžių įstaigų ir valstybės įmonių veiklą, taip pat rengia teisės aktų projektus bausmių vykdymo teisės ir suėmimo vykdymo srityse, teikia pasiūlymus dėl teisės aktų pakeitimo (tobulinimo) ar pripažinimo netekusiais galios, atlieka teisės aktų, susijusių su bausmių ir suėmimo vykdymu, analizę bei teikia išvadas ir kt.


Susiję teisės aktai
Papildoma informacija

Teisingumo ministerija analizuoja teisės aktų, reguliuojančių probaciją, efektyvumą, vertina ir apibendrina užsienio valstybių probacijos vykdymo praktiką, koordinuoja probacijos teisinės ir institucinės sistemos kūrimą, padeda organizuoti nuteistųjų, kuriems paskirta probacija, integravimą į visuomenę.

Susiję teisės aktai
Papildoma informacija

Teisingumo ministerija rengia teisės aktų, reguliuojančių tarnybą Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose, taip pat šių įstaigų pareigūnų teisinę padėtį ir socialines garantijas, projektus.

Susiję teisės aktai

Teisingumo ministerija koordinuoja nepilnamečių justicijos įgyvendinimą, orientuodamasi į diferencijuotus teisę pažeidusių nepilnamečių, su jais dirbančių institucijų, darbuotojų ir visos visuomenės poreikius.

Susiję teisės aktai

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-08-30