Kova su korupcija

Teisingumo ministerija teikia pasiūlymus dėl ministerijos ir jos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų kovos su korupcija programų projektų, korupcijos prevencijos ir kontrolės ministerijos veiklos srityje, analizuoja ir apibendrina ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą.
Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos kovos su korupcija priemones, Teisingumo ministerija dalyvauja Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos nuostatų bei priemonių derinime, pagal kompetenciją įgyvendina Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos priemones bei teikia kovos su korupcija apibendrinimus ir ataskaitas, kontroliuoja atitinkamų priemonių įgyvendinimą Teisingumo ministerijos pavaldžiose įstaigose.
 
Pagrindiniai Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti (toliau – Komisija) uždaviniai:
  • koordinuoti Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija programos (toliau – Programa) rengimą ir įgyvendinimą, kontroliuoti Programos priemonių plano įgyvendinimą, taip pat kitą valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą korupcijos prevencijos ir korupcinių teisės pažeidimų išaiškinimo srityse;
  • svarstyti strateginius kovos su korupcija klausimus;
  • tobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą korupcijos prevencijos ir korupcinių teisės pažeidimų išaiškinimo srityse.
Komisija, vykdydama savo uždavinius, atlieka šias funkcijas:
  • svarsto strateginius kovos su korupcija klausimus ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms pasiūlymus dėl antikorupcinės veiklos prioritetinių krypčių ir teisinio reguliavimo tobulinimo;
  • vertina valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų veiklą korupcijos prevencijos ir korupcinių teisės pažeidimų išaiškinimo srityse, teikia joms pasiūlymus dėl veiklos tobulinimo;
  • svarsto organizacinius ir finansinius klausimus, susijusius su Programos ir kitų antikorupcinių priemonių įgyvendinimu, teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei, valstybės ir savivaldybių institucijoms bei įstaigoms atitinkamus pasiūlymus;
  • išklauso ir svarsto valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų atstovų pranešimus apie tai, kaip įgyvendinama Programa, kitos priemonės korupcijos prevencijos ir korupcinių teisės pažeidimų išaiškinimo srityse;
  • užtikrina suinteresuotų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų keitimąsi informacija apie Programos ir kitų antikorupcinių priemonių įgyvendinimą.

Susiję teisės aktai
Papildoma informacija

Paskutinė atnaujinimo data: 2018-05-04