BDAR
Close

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Politinių organizacijų (politinių partijų ir politinių komitetų) steigimas ir registravimas

Teisingumo ministerija nagrinėja politinių partijų ir politinių komitetų steigimo, reorganizavimo, pertvarkymo ir likvidavimo dokumentus, tvirtina surašytų duomenų tikrumą, steigimo dokumentų, programų, pakeistų steigimo dokumentų ir duomenų atitiktį įstatymų reikalavimams ir teikia išvadas Juridinių asmenų registrui dėl jų registravimo ar išregistravimo galimybės.
 

Politinių partijų steigimas:

1.  Politinės partijos steigėjais ir nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip 6 mėnesius gyvenantys Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, kurie yra sulaukę 18 metų ir nėra kitų valstybių politinių partijų ar politinių organizacijų nariai, išskyrus jų narystę Europos politinėse partijose, kurių steigimą ir veiklą reglamentuoja Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014.
2. Politinės partijos steigėjai nuo politinės partijos įregistravimo Juridinių asmenų registre tampa šios politinės partijos nariais. Tuo pačiu metu Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvos Respublikoje gyvenantis Europos Sąjungos valstybės narės pilietis gali būti tik vienos Lietuvos Respublikoje įregistruotos politinės organizacijos (politinės partijos arba politinio komiteto) nariu.
3. Politinei partijai įsteigti būtina, kad ji Lietuvos Respublikoje turėtų ne mažiau kaip 2 000 steigėjų. Politinės partijos steigėjai ir (arba) jų atstovai sušauktame politinės partijos steigiamajame suvažiavime (susirinkime, konferencijoje) turi priimti politinės partijos įstatus, programą ir išrinkti valdymo organus, taip pat priimti sprendimą dėl buveinės. Politinės partijos steigėjas gali Civilinio kodekso nustatyta tvarka įgalioti kitą politinės partijos steigėją atstovauti jam politinės partijos steigiamajame suvažiavime. Vienas politinės partijos steigėjas gali pagal įgaliojimus atstovauti ne daugiau kaip 10 kitų politinės partijos steigėjų.

Pastaba: įgaliojimų tvirtinti notarine tvarka nereikia.

Politinės partijos įstatų rengimo pavyzdys

Įgaliojimo dėl politinės partijos steigimo pavyzdys

 

Politinių partijų registravimas ir išregistravimas:

1. Politinės partijos registruojamos Juridinių asmenų registre.
2. Politinių partijų registravimo, išregistravimo, politinių partijų duomenų ir įstatų pakeitimų registravimo tvarką nustato Juridinių asmenų registro nuostatai.
3. Politinės partijos steigimo dokumentai, steigėjų sąrašas ir kiti būtini dokumentai pateikiami Teisingumo ministerijai. Teisingumo ministerija per 30 dienų nuo visų Juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytų dokumentų ir duomenų gavimo dienos patvirtina politinių partijų Juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumą, įstatų, programos ar jų pakeitimų atitikimą įstatymų reikalavimams ir Juridinių asmenų registrui surašo išvadą.
4. Teisingumo ministerija atsisako patvirtinti pateiktų duomenų tikrumą ir įstatų, programos, jų pakeitimų ir įstatymų reikalavimų atitikimą, jeigu politinės partijos įstatuose, programoje ar jų pakeitimuose nurodyti politinės partijos tikslai ir uždaviniai, veiklos būdai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui, įstatymams bei pateikti duomenys neatitinka tikrovės.
5. Teisingumo ministerijos atsisakymas patvirtinti politinės partijos pateikiamų duomenų tikrumą, įstatų, programos, jų pakeitimų ir įstatymų reikalavimų atitikimą gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.
6. Politinės partijos steigimo dokumentai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti Juridinių asmenų registrui per šešis mėnesius nuo jų sudarymo.
7. Jeigu politinė partija vienus metus nepateikia savo narių sąrašų, Teisingumo ministerija apie tai praneša Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir šis inicijuoja politinės partijos likvidavimą Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
8. Politinę partiją išregistruoti iš Juridinių asmenų registro galima tik ją likvidavus. Politinė partija likviduojama teismo, Juridinių asmenų registro tvarkytojo arba politinės partijų narių sprendimu.
 

Dokumentų teikimo atmintinė

VĮ Registrų centro prašymai ir formos

Politinių organizacijų narių sąrašai
 

Politnių komitetų steigimas:

1. Politinio komiteto steigėjais ir nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip 6 mėnesius gyvenantys Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, kurie yra sulaukę 18 metų ir nėra kitų valstybių politinių partijų ar politinių organizacijų nariai, išskyrus jų narystę Europos politinėse partijose, kurių steigimą ir veiklą reglamentuoja Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1141/2014.
2. Politinio komiteto steigėjai nuo politinio komiteto įregistravimo Juridinių asmenų registre tampa jo nariais. Tuo pačiu metu Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvos Respublikoje gyvenantis Europos Sąjungos valstybės narės pilietis gali būti tik vieno politinio komiteto ar vienos politinės partijos nariu.
3. Politinis komitetas yra steigiamas dalyvauti tik rinkimuose į Europos Parlamentą arba tik konkrečios savivaldybės tarybos ir (arba) savivaldybės mero rinkimuose.
4. Politiniam komitetui, kuris ketina dalyvauti rinkimuose į Europos Parlamentą, įsteigti būtina, kad jis Lietuvos Respublikoje turėtų ne mažiau kaip 1 000 steigėjų.
5. Politiniam komitetui, kuris ketina dalyvauti savivaldybės tarybos ir (arba) savivaldybės mero rinkimuose, įsteigti būtina, kad jį steigtų ne mažiau kaip 0,1 procento toje savivaldybėje ne trumpiau negu pusę metų gyvenamąją vietą deklaravusių gyventojų, kurių turi būti ne mažiau negu dvigubas tos savivaldybės tarybos narių skaičius. Politinio komiteto steigėjai ir (arba) jų atstovai sušauktame politinio komiteto steigiamajame suvažiavime (susirinkime) turi priimti politinio komiteto įstatus, programą ir išrinkti valdymo organus, taip pat priimti sprendimą dėl buveinės. Politinio komiteto steigėjas gali Civilinio kodekso nustatyta tvarka įgalioti kitą politinio komiteto steigėją atstovauti jam politinio komiteto steigiamajame suvažiavime. Vienas politinio komiteto steigėjas gali pagal įgaliojimus atstovauti ne daugiau kaip 10 kitų politinio komiteto steigėjų.

Pastaba: įgaliojimų tvirtinti notarine tvarka nereikia.

Pagrindiniai 3 žingsniai steigiant politinį komitetą, ketinantį dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose. 

Steigiant politinį komitetą, Teisingumo ministerijai reikia pateikti šių dokumentų originalus: 

1. laisvos formos prašymą;
2. Juridinių asmenų registro (toliau – Registras) tvarkytojo nustatytos formos prašymą - JAR-1 formą (pildymo pavyzdysir kitas susijusias formas: JAR-VO-V, JAR-VO-BV1, JAR-VO-BV2 (visais atvejais pildoma ir valdymo organo pirmininkui kaip valdymo organo nariui), JAR-KO, JAR-T, KD-1, JAR-POK (formos skelbiamos Registrų centro interneto svetainėje);
3. steigimo dokumentus (statutas, įstatai) (2 egzemplioriai);
4. pasirašytą programą (1 egzempliorius);
5. steigiamojo suvažiavimo protokolą (turi būti nurodyti suvažiavimo laikas ir vieta, steigėjų, dalyvavusių suvažiavime ir balsavusių už politinės organizacijos įsteigimą, skaičius, sprendimai dėl valdymo ir kitų organų išrinkimo, buveinės nustatymo tvarka). Prie protokolo turi būti pridėtas steigėjų, dalyvavusių suvažiavime ir balsavusių už komiteto įsteigimą, sąrašas (pavyzdys) su nurodytais kiekvieno steigėjo pavarde, vardu, asmens kodu, pilietybe, gyvenamosios vietos adresu, žyma apie nepriklausymą kitoms politinėms organizacijoms. Šie duomenys turi būti patvirtini kiekvieno steigėjo parašu. Jei suvažiavime steigėjams atstovauja kitas asmuo, pateikiami rašytinės formos įgaliojimai. Tokiu atveju steigėjų, dalyvavusių suvažiavime, sąraše reikia nurodyti kiekvieno atstovo turimų įgaliojimų skaičių;
6. bendrą steigėjų sąrašą kompiuterinėje laikmenoje Microsoft Office Excel (.xlsx) formatu (pavyzdys);
7. simbolikos pavyzdžius arba jų eskizus, jeigu yra numatyti steigimo dokumente;
8. Registro tvarkytojo patvirtinimą, kad juridinio asmens pavadinimas laikinai įtrauktas į Juridinių asmenų registrą;
9. savininko laisvos formos sutikimą suteikti patalpas buveinei įregistruoti;
10. asmens, kuris įgaliotas pasirašyti JAR-1 formą ir kitus dokumentus, dokumento kopiją;
11. pažymą apie gyvenamosios vietos deklaravimą, patvirtinančią, kad steigiamo politinio komiteto nariai ne trumpiau negu pusę metų gyvena konkrečioje savivaldybėje (rekomenduojama, kad pažyma būtų išduota ne anksčiau kaip prieš 1 mėnesį).

Pastaba: pažyma privaloma tik politiniams komitetams, kurie dalyvaus 2023 metų savivaldybių tarybų ir merų rinkimuose.


Politinių komitetų steigimui mažiausias reikalaujamas steigėjų skaičius 2023 m. Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų, merų rinkimuose

Politinio komiteto įstatų rengimo pavyzdys

Įgaliojimo dėl politinio komiteto steigimo pavyzdys
 

Politinių komitetų registravimas ir išregistravimas:

1. Politinis komitetas registruojamas Juridinių asmenų registre.
2. Politinio komiteto registravimo, išregistravimo, politinio komiteto duomenų ir įstatų pakeitimų registravimo tvarką nustato Juridinių asmenų registro nuostatai.
3. Politinio komiteto steigimo dokumentai, steigėjų sąrašas ir kiti būtini dokumentai pateikiami Teisingumo ministerijai. Teisingumo ministerija per 30 dienų nuo visų Juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytų dokumentų ir duomenų gavimo dienos patvirtina politinio komiteto Juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumą, įstatų, programos ar jų pakeitimų atitikimą įstatymų reikalavimams ir Juridinių asmenų registrui surašo išvadą.
4. Teisingumo ministerija atsisako patvirtinti pateiktų duomenų tikrumą ir įstatų, programos, jų pakeitimų ir įstatymų reikalavimų atitikimą, jeigu politinio komiteto įstatuose, programoje ar jų pakeitimuose nurodyti politinio komiteto tikslai ir uždaviniai, veiklos būdai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui, įstatymams bei pateikti duomenys neatitinka tikrovės.
5. Teisingumo ministerijos atsisakymas patvirtinti politinio komiteto pateikiamų duomenų tikrumą, įstatų, programos, jų pakeitimų ir įstatymų reikalavimų atitikimą gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.
6. Politinio komiteto steigimo dokumentai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti Juridinių asmenų registrui per šešis mėnesius nuo jų sudarymo.
7. Jeigu politinis komitetas vienus metus nepateikia savo narių sąrašų, Teisingumo ministerija apie tai praneša Juridinių asmenų registro tvarkytojui ir šis inicijuoja politinio komiteto likvidavimą Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
8. Politinį komitetą išregistruoti iš Juridinių asmenų registro galima tik jį likvidavus. Politinis komitetas likviduojamas teismo, Juridinių asmenų registro tvarkytojo arba politinio komiteto narių sprendimu.

 

Dokumentų teikimo atmintinė

VĮ Registrų centro prašymai ir formos

Politinių organizacijų narių sąrašai

Veikiančių politinių komitetų sąrašas (informacija atnaujinta 2022 m. gruodžio 8 d.)

Vadovaujantis Politinių organizacijų įstatymu, visos politinės organizacijos (politinės partijos ir politiniai komitetai) kiekvienais metais, ne vėliau kaip iki kovo 1 d. ir ne vėliau kaip iki spalio 1 dienos, Teisingumo ministerijai privalo pateikti savo narių sąrašus.
Tuo pačiu metu Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvos Respublikoje gyvenantis Europos Sąjungos valstybės narės pilietis gali būti tik vieno politinio komiteto ar vienos politinės partijos nariu.
Politinių organizacijų narių sąrašai teikiami ir tikrinami tik elektroniniu būdu per Politinių partijų narių sąrašų informacinę sistemą. Elektroniniu parašu pasirašytą sąrašą gali pateikti politinės organizacijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo prisijungęs prie informacinės sistemos per www.epaslaugos.lt portalą. Pateikto sąrašo duomenys automatiniu būdu sutikrinami su kitų politinių organizacijų narių sąrašais ir Gyventojų registro ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro duomenimis.
Politinės organizacijos narių sąrašą pagal poreikį peržiūrėti ir tikslinti galima visus metus.

Į ką kreiptis?

Atsakymus į klausimus, susijusius su politinių partijų, politinių komitetų steigimu, registravimu, likvidavimu, narių sąrašų teikimu, galite gauti telefonu +370 (671) 86 335 arba el. p. [email protected].

Atviri duomenys:
Lietuvos Respublikos politinių partijų duomenys
Duomenys apie politinių partijų narių skaičių
Politinių partijų narių duomenys apie lytį, amžių, pilietybę, geografinę padėtį ir narystę

Veikiančių politinių partijų sąrašas (informacija atnaujinta 2023-07-24)

Veikiančių politinių komitetų sąrašas (informacija atnaujinta 2023-03-02)

Visų Lietuvos Respublikoje įregistruotų politinių partijų sąrašas (su archyvu)

Politinių organizacijų narių sąrašų teikimas elektroniniu būdu (instrukcija)

Galimybė politinės organizacijos vadovui arba jo įgaliotam asmeniui elektroniniu būdu tvarkyti ir teikti politinių partijų ir politinių komitetų narių sąrašus

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-08-03