Papildoma informacija

Politinių partijų steigimas ir registravimas

 

Politinių partijų steigimas:

1. Politinės partijos steigėjais ir nariais gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai, sulaukę 18 metų ir nesantys kitų valstybių partijų ar politinių organizacijų nariai. Lietuvos Respublikoje ne mažiau kaip 6 mėnesius gyvenantys Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, sulaukę 18 metų ir nesantys kitų valstybių partijų ar politinių organizacijų nariai, gali būti tik politinės partijos nariais.

2. Politinės partijos steigėjai nuo politinės partijos įregistravimo Juridinių asmenų registre tampa jos nariais. Tuo pačiu metu Lietuvos Respublikos pilietis gali būti tik vienos politinės partijos steigėju ar nariu. Tuo pačiu metu Lietuvos Respublikoje gyvenantis Europos Sąjungos valstybės narės pilietis gali būti tik vienos politinės partijos nariu. 

3. Politinei partijai įsteigti būtina, kad ji Lietuvos Respublikoje turėtų ne mažiau kaip du tūkstančius steigėjų. Šie savo ar savo atstovų suvažiavime (susirinkime) turi priimti politinės partijos įstatus, programą ir išrinkti valdymo organus. Steigėjas gali Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka įgalioti kitą asmenį atstovauti jam politinės partijos steigiamajame suvažiavime (susirinkime). Vienas steigėjas gali pagal įgaliojimą atstovauti ne daugiau kaip dešimčiai kitų steigėjų.

Pastaba: įgaliojimų tvirtinti notarine tvarka nereikia.

Politinės partijos įstatų rengimo pavyzdys

Įgaliojimo dėl politinės partijos steigimo pavyzdys

Politinių partijų registravimas:

1.Politinės partijos registruojamos Juridinių asmenų registre.

2. Politinių partijų registravimo, išregistravimo, politinių partijų duomenų ir įstatų pakeitimų registravimo tvarką nustato Juridinių asmenų registro nuostatai.

3. Partijos steigimo dokumentai, steigėjų sąrašas ir kt. būtini dokumentai pateikiami Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai. Ministerija per 30 dienų nuo visų Juridinių asmenų registro nuostatuose nurodytų dokumentų ir duomenų gavimo dienos patvirtina politinių partijų juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumą, įstatų, programos ar jų pakeitimų atitikimą įstatymų reikalavimams ir surašo išvadą Juridinių asmenų registrui.

4. Teisingumo ministerija atsisako patvirtinti pateiktų duomenų tikrumą ir įstatų, programos, jų pakeitimų ir įstatymų reikalavimų atitikimą, jeigu politinės partijos įstatuose, programoje ar jų pakeitimuose nurodyti politinės partijos tikslai ir uždaviniai, veiklos būdai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos civiliniam kodeksui, įstatymams bei pateikti duomenys neatitinka tikrovės.

5. Teisingumo ministerijos atsisakymas patvirtinti politinės partijos pateikiamų duomenų tikrumą, įstatų, programos, jų pakeitimų ir įstatymų reikalavimų atitikimą gali būti skundžiamas teismui įstatymų nustatyta tvarka.

6. Politinės partijos steigimo dokumentai netenka galios, jeigu jie nebuvo pateikti juridinių asmenų registrui per šešis mėnesius nuo jų sudarymo.

7. Politinę partiją išregistruoti iš Juridinių asmenų registro galima tik ją likvidavus. Politinę partiją likviduojama teismo arba politinės partijų narių sprendimu.

 

Dokumentų teikimo atmintinė

VĮ Registrų centro prašymai ir formos

Paskutinė atnaujinimo data: 2021-09-14