BDAR
gdpr

JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ VALDYMAS

Siekdami užtikrinti geriausią Jūsų naršymo patirtį, šioje svetainėje naudojame slapukus (ang. cookies). Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.


Notariatas

 
Teisingumo ministerija prižiūri notariato veiklą, įgyvendina priemones notarinei praktikai suvienodinti.

Notarų rūmai

Notarų atstovavimas ir pavadavimas

 

Notarai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

 1. tvirtina sandorius;
 2. išduoda paveldėjimo teisės liudijimus;
 3. išduoda nuosavybės teisės į dalį sutuoktinių bendro turto liudijimus;
 4. liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 5. liudija parašo dokumentuose tikrumą;
 6. tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
 7. priima saugoti oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus ir asmeninius testamentus;
 8. tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
 9. perduoda vienų fizinių ir juridinių asmenų pareiškimus kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims;
 10. priima į depozitinę sąskaitą pinigines sumas;
 11. priima jūrinius protestus;
 12. protestuoja vekselius ir čekius;
 13. atlieka vykdomuosius įrašus pagal notarine forma patvirtintus sandorius, iš kurių atsiranda piniginės prievolės, taip pat užprotestuotuose arba neprotestuotinuose vekseliuose ir čekiuose;
 14. atlieka vykdomuosius įrašus dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą;
 15. surašo ar tvirtina dokumentus dėl juridinių asmenų registrui pateikiamų duomenų tikrumo ir tvirtina, kad juridinį asmenį registruoti galima, nes įstatymuose ar steigimo sandoryje nustatytos prievolės yra įvykdytos ir atsirado įstatymuose ar steigimo dokumentuose numatytos aplinkybės;
 16. tvirtina juridinių asmenų steigimo dokumentų atitiktį įstatymų reikalavimams;
 17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka tvirtina dokumentus pažyma (Apostille);
 18. atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.
   

Nuotoliniu būdu notarų atliekami notariniai veiksmai

Notarai nuotoliniu būdu gali atlikti aukščiau minėtus notarinius veiksmus, išskyrus:

 • testamentų tvirtinimą;
 • fakto, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje, tvirtinimą;
 • oficialiesiems testamentams prilyginamų testamentų ir asmeninių testamentų priėmimą saugoti.
   

Notarų tvirtinami sandoriai, kuriems įstatymai nustato privalomą notarinę formą ir kiti privalomai atliekami notariniai veiksmai:

 1. daiktinių teisių į nekilnojamąjį daiktą perleidimo ir daiktinių teisių bei nekilnojamojo daikto suvaržymo sandoriai, išskyrus bankroto proceso metu sudaromus nekilnojamojo daikto perleidimo sandorius, jeigu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nenustatyta kitaip;
 2. įmonės pirkimo–pardavimo sutartys;
 3. paskolos sutartys, kai paskolos suma viršija tris tūkstančius eurų ir šis sandoris yra vykdomas grynaisiais pinigais;
 4. rentos sutartys;
 5. rentos mokėtojas gali perleisti, įkeisti ar kitokiu būdu suvaržyti teisę į perduotą jam mainais už išlaikymą iki gyvos galvos nekilnojamąjį daiktą tik turėdamas išankstinį rašytinį rentos gavėjo sutikimą. Toks rašytinis sutikimas turi būti patvirtintas notaro;
 6. dovanojimo sutartys, kai tokios sutarties suma didesnė kaip keturiolika tūkstančių penki šimtai eurų;
 7. vedybų sutartys (ikivedybinė ir povedybinė);
 8. sutartys dėl santuokos nutraukimo pasekmių (jeigu toks santuokos nutraukimas atitinka Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytas sąlygas, taip pat jeigu sutuoktinių pateikta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių neprieštarauja viešajai tvarkai ar iš esmės nepažeidžia vieno iš sutuoktinių teisių ir (ar) teisėtų interesų);
 9. sutartys dėl sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių sąlygų pakeitimo;
 10. sutartys dėl gyvenimo skyrium pasekmių (jeigu yra Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytos sąlygos);
 11. jungtinės veiklos sutartys, kai sudarius sutartį įvyko daiktinių teisių į įnašu esantį nekilnojamąjį daiktą perleidimo, daiktinių teisių ar nekilnojamojo daikto suvaržymo sandoris arba kitoks sandoris, kuriam notarinę formą nustato konkreti Lietuvos Respublikos civilinio kodekso norma;
 12. hipotekos sandoriai;
 13. vykdomųjų (-ojo) įrašų (-o) atlikimas kai išieškoma pagal maksimaliąją hipoteką;
 14. jeigu gyvenimas skyrium buvo patvirtintas notarine tvarka, jis baigiasi, kai notaras patvirtina sutartį dėl gyvenimo skyrium pasekmių sutarties nutraukimo;
 15. uždarųjų akcinių bendrovių akcijų pirkimo–pardavimo sutartys, kai parduodama 25 procentai ar daugiau uždarosios akcinės bendrovės akcijų arba akcijų pardavimo kaina yra didesnė kaip keturiolika tūkstančių penki šimtai eurų (išskyrus atvejus, kai uždarosios akcinės bendrovės akcininkų asmeninės vertybinių popierių sąskaitos perduotos tvarkyti juridiniam asmeniui, turinčiam teisę atidaryti ir tvarkyti finansinių priemonių asmenines sąskaitas, arba uždarosios akcinės bendrovės akcijos parduodamos sudarius valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančių akcijų privatizavimo sandorį);
 16. ūkinių bendrijų steigimo sandoriai;
 17. įgaliojimai:
  17.1.  sudaryti sandorius, kuriems būtina notarinė forma;
  17.2. fizinio asmens vardu atlikti veiksmus, susijusius su juridiniais asmenimis (šio įgaliojimo patvirtinti nereikia, jeigu jį informacinių technologijų priemonėmis sudarė fizinis asmuo ir davė jį įregistruodamas Įgaliojimų registre, taip pat kitais įstatymų nustatytais atvejais);
  17.3.  kuriuos (kurį) fizinis asmuo duoda nekilnojamajam turtui valdyti, juo naudotis ar disponuoti;
 18. išankstiniai nurodymai turi būti notarinės formos;
 19. išankstinio nurodymo panaikinimas pas notarą, kuris patvirtino šį išankstinį nurodymą;
 20. sutartys dėl pagalbos priimant sprendimus;
 21. pareiškimai (-as) dėl sutarties dėl pagalbos priimant sprendimus;
 22. įkeičiant bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančio daikto dalį, įkeičiama daikto dalis turi būti tiksliai nustatyta bendraturčių sudarytoje ir notaro patvirtintoje naudojimosi daiktu tvarkos nustatymo sutartyje;
 23. vienų fizinių ir juridinių asmenų pranešimų apie parduodamą dalį nekilnojamojo daikto, į kurį turima bendrosios nuosavybės teisė, perdavimas kitiems nekilnojamojo daikto bendraturčiams;
 24. kai hipotekos kreditoriaus, perleidžiančio savo eilės pirmumą, reikalavimo suma yra mažesnė už perėmėjo reikalavimo sumą, būtinas tolesnės negu perleidėjo ir pirmesnės nei perėmėjo eilės kreditorių notarine tvarka patvirtintas sutikimas;
 25. iki varžytynių pradžios skolininko (įkaito davėjo) ir hipotekos kreditoriaus susitarimu hipotekos objektas gali būti hipotekos kreditoriaus ir skolininko (įkaito davėjo) notarine forma sudarytu sandoriu perleidžiamas hipotekos kreditoriaus nuosavybėn arba trečiajam asmeniui Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 704 straipsnyje nustatyta tvarka;
 26. pardavus įkeistą daiktą gautų lėšų suma, reikalinga hipotekos kreditoriaus reikalavimui patenkinti, turi būti pervesta į notaro, tvirtinančio perleidimo sandorį, depozitinę sąskaitą;
 27. jeigu iki vykdomojo įrašo pateikimo antstoliui vykdyti skolininkas prievolę įvykdo sumokėdamas pinigus į notaro depozitinę sąskaitą, skolininko ar kreditoriaus prašymu notaras vykdomąjį įrašą panaikina ir apie tai praneša kreditoriui ir viešam registrui;
 28. kai įkeitimo objektas perduodamas trečiajam asmeniui arba paliekamas įkaito davėjui, įkeitimo sandorį ir įkeitimo objekto savininko vienašalį pareiškimą įkeisti daiktus ar turtines teises tvirtina notaras, išskyrus, kai įkeitimo objektas perduodamas trečiajam asmeniui arba paliekamas įkaito davėjui, o kreditorius, skolininkas ir įkaito davėjas (kai skolininkas ir įkaito davėjas yra ne tas pats asmuo) yra juridiniai asmenys, įkeitimo sandoris, įkeitimo objekto savininko vienašalis pareiškimas įkeisti daiktus ar turtines teises taip pat gali būti sudaromi informacinių technologijų priemonėmis, įregistruojant įkeitimą viešame registre šio registro nuostatų nustatyta tvarka;
 29. jeigu testamentinė išskirtinė yra susijusi su teise į nekilnojamąjį daiktą, prašymą apie testamentinės išskirtinės priėmimą jos gavėjas paduoda notarui;
 30. oficialiesiems testamentams prilyginamų testamentų saugojimas;
 31. notarai, konsuliniai pareigūnai per tris darbo dienas privalo pranešti testamentų registro tvarkytojui apie patvirtintus, priimtus saugoti ar panaikintus testamentus;
 32. testamentų paskelbimai;
 33. vykdomųjų pavedimų dėl turto apyrašo sudarymo ar vykdomųjų pavedimų papildyti turto apyrašą išdavimas;
 34. paveldėtų nekilnojamųjų daiktų padalijimas forminamas notarine sutartimi;
 35. jeigu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.230 straipsnyje nurodyti nekilnojamieji daiktai ar teisės į jį (1) bendrai įgytas gyvenamasis namas ar butas, kurį sugyventiniai naudoja bendrai gyvendami; 2) vieno iš sutuoktinių nuomos, uzufrukto teisė ar kitokia teisė naudotis gyvenamuoju namu ar butu, kurį sugyventiniai naudoja bendrai gyvendami; 3) bendrai įgytas nekilnojamasis daiktas, susijęs su bendram gyvenimui naudojamu gyvenamuoju namu ar butu, jeigu šis nekilnojamasis daiktas sugyventinių bendrai naudojamas; 4) baldai ir kiti namų apyvokos daiktai, kuriuos sugyventiniai bendrai įgyja ir naudoja, išskyrus daiktus, kuriuos sugyventiniai individualiai naudoja) įregistruoti vieno sugyventinio vardu, abu sugyventiniai bendru prašymu gali nurodyti atitinkamam viešam registrui įrašyti reikiamą įrašą apie tai, kad šiuos daiktus ar teises į juos abu sugyventiniai bendrai naudoja. Tokiame prašyme esančių sugyventinių parašų tikrumą turi patvirtinti notaras;
 36. vekselis, kurio suma didesnė kaip trys tūkstančiai eurų, turi būti notarinės formos, jeigu vekselio davėjas yra fizinis asmuo arba ūkio subjektas, tvarkantis apskaitą pagal supaprastintos apskaitos taisykles;
 37. dėl įstatymų pagrindu atsiradusios priverstinės hipotekos nustatymo suinteresuoti asmenys kreipiasi į notarą;
 38. juridinių asmenų steigimo sandoriai;
 39. notarui pateikiami dokumentai, kai steigiami:
  39.1. juridiniai asmenys, išskyrus politines partijas, politinius komitetus, Europos politines partijas ar Europos politinius fondus, tradicines religines bendruomenes ar bendrijas, religines bendruomenes ar bendrijas, profesines sąjungas ir jų susivienijimus, biudžetines įstaigas, valstybės įmones, viešąsias įstaigas, kurių steigėja yra valstybė ar savivaldybė, regionų plėtros tarybas, tikrąsias ūkines bendrijas ir komanditines ūkines bendrijas, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupes ir viešuosius juridinius asmenis, veikiančius pagal Civilinio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalyje nurodytą teisės aktą arba Lietuvos Respublikos Seimo priimtu teisės aktu patvirtintus įstatus;
  39.2. juridinių asmenų, išskyrus politines partijas, politinius komitetus, Europos politines partijas ar Europos politinius fondus, tradicines religines bendruomenes ar bendrijas, religines bendruomenes ar bendrijas, profesines sąjungas ir jų susivienijimus, biudžetines įstaigas, valstybės įmones, viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, tikrąsias ūkines bendrijas ir komanditines ūkines bendrijas, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupes ir viešuosius juridinius asmenis, veikiančius pagal Civilinio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalyje nurodytą teisės aktą arba Lietuvos Respublikos Seimo priimtu teisės aktu patvirtintus įstatus, filialai ir atstovybės;
  39.3. užsienio juridinių asmenų ir kitų organizacijų filialai ir atstovybės.
 40. notarui pateikiami dokumentai po reorganizavimo registruojant naujus juridinius asmenis, išskyrus politines partijas, politinius komitetus, Europos politines partijas ar Europos politinius fondus, tradicines religines bendruomenes ar bendrijas, religines bendruomenes ar bendrijas, profesines sąjungas ir jų susivienijimus, biudžetines įstaigas, valstybės įmones, viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, regionų plėtros tarybas, Europos teritorinio bendradarbiavimo grupes ir viešuosius juridinius asmenis, veikiančius pagal Civilinio kodekso 2.46 straipsnio 3 dalyje nurodytą teisės aktą arba Lietuvos Respublikos Seimo priimtu teisės aktu patvirtintus įstatus.
 41. notarui pateikiami besijungiančių Juridinių asmenų registro nuostatai, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Nuostatų) 48 punkte nurodytų juridinių asmenų dokumentai, kai po jungimosi veiksiančiam juridiniam asmeniui bus taikoma Europos Sąjungos valstybės narės ar kitos Europos ekonominės erdvės valstybės teisė, taip pat kai po jungimosi veiksiančiam juridiniam asmeniui bus taikoma Lietuvos Respublikos teisė;
 42. notarui pateikiami Nuostatų 45.1 papunktyje ir 48 punkte nurodytų juridinių asmenų steigimo dokumentai, 45.2 ir 45.3 papunkčiuose nurodytų filialų ir atstovybių nuostatai, kai jie keičiami, išskyrus tuos atvejus, kai keičiama tik atstovybės nuostatuose nurodyta buveinė. Notarui turi būti pateiktas visas pakeistas steigimo dokumento tekstas, taip pat pakeitimus patvirtinantys dokumentai;
 43. notarui pateikiami dokumentai jungimo ar valdymo (holdingo) būdu steigiant Europos bendrovę, kurios buveinė bus kitoje valstybėje, taip pat teisės aktų, reglamentuojančių Europos bendrovių veiklą, nustatyta tvarka steigiant Europos bendrovę, kurios buveinė bus Lietuvos Respublikoje;
 44. notarui pateikiami dokumentai teisės aktų nustatyta tvarka perkeliant į kitą valstybę Europos bendrovės buveinę ar Europos kooperatinės bendrovės buveinę, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka perkeliant į Lietuvos Respubliką Europos ekonominių interesų grupės, Europos bendrovės ar Europos kooperatinės bendrovės buveinę;
 45. notarui pateikiami dokumentai jungimo būdu steigiant Europos kooperatinę bendrovę, kurios buveinė bus kitoje valstybėje, taip pat teisės aktų, reglamentuojančių Europos kooperatinių bendrovių veiklą, nustatyta tvarka steigiant Europos kooperatinę bendrovę, kurios buveinė bus Lietuvos Respublikoje.

 

Lietuvos Respublikos konsuliniai pareigūnai atlieka šiuos notarinius veiksmus:

 1. tvirtina tokius sandorius: testamentus, įgaliojimus, pareiškimus dėl tėvystės pripažinimo, išankstinius nurodymus, sutartis dėl pagalbos priimant sprendimus, sutuoktinio ir bendraturčių rašytinius sutikimus sudaryti sandorius, bendraturčių pareiškimus dėl pirmenybės teisės pirkti parduodamas bendrosios nuosavybės turto dalis, pareiškimus dėl palikimo atsisakymo;
 2. liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 3. liudija parašo dokumentuose tikrumą;
 4. tvirtina faktą, kad fizinis asmuo yra gyvas ir yra tam tikroje vietovėje;
 5. priima saugoti asmeninius testamentus;
 6. tvirtina dokumentų pateikimo laiką;
 7. atlieka kitus įstatymų numatytus notarinius veiksmus.

Pastaba: Pagal Konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų atlikimo metodinių taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2006 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 1R-105/V-55 „Dėl Konsulinių pareigūnų atliekamų notarinių veiksmų atlikimo metodinių taisyklių patvirtinimo“, 8 punkto nuostatas,  Lietuvos Respublikos piliečių ir kitų asmenų prašymu Lietuvos Respublikos institucijoms perduodamų dokumentų, kurių reikia sprendžiant paso išdavimo ar keitimo, pilietybės ar leidimo gyventi Lietuvos Respublikoje klausimus, parašų ar kopijų tikrumas paliudijamas konsulinio pareigūno parašu ir herbiniu antspaudu. Tokių dokumentų parašų ar kopijų liudijimas nėra laikomas notariniu veiksmu ir konsulinis mokestis neimamas.
 

Seniūnai neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šiuos notarinius veiksmus:

 1. tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją ar viešosioms ir administracinėms paslaugoms gauti;
 2. liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
 3. liudija parašo dokumentuose tikrumą.
   

Notarų atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas dydžiai (įkainiai) ir atvejai, kuriais notarų atlyginimo dydžiai gali būti mažinami arba nuo notarų atlyginimo mokėjimo atleidžiama, nustatyti Įkainių už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. 57 „Dėl Įkainių už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas sąrašo patvirtinimo“.

 

Konsulinio mokesčio už konsulinių pareigūnų atliekamus notarinius veiksmus dydžius ir atvejus, kuriais konsulinis mokestis neimamas reglamentuoja:

 

Seniūnai neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus.

Skundo padavimas

Suinteresuotas asmuo, kuris mano, kad atliktas notarinis veiksmas arba atsisakymas atlikti notarinį veiksmą yra neteisingas, turi teisę jį apskųsti teismui pagal notaro biuro buvimo vietą.

Skundas pateikiamas notaro ar seniūno, kurio veiksmai skundžiami, darbo vietos apylinkės teismui.

Lietuvos Respublikos konsulinio pareigūno atliktas notarinis veiksmas arba atsisakymas atlikti notarinį veiksmą skundžiami teismui pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos buveinę.

 

Skundo padavimo terminas

Skundas dėl notarinių veiksmų gali būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų nuo tos dienos, kurią skundą pateikiantis asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie skundžiamo veiksmo atlikimą arba atsisakymą jį atlikti, bet ne vėliau kaip per 90 dienų nuo skundžiamo veiksmo atlikimo.

Teisingumo ministro 2023 m. vasario 22 d. įsakymas Nr. 1R-83 „Dėl teisingumo ministro 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 1R-266 „Dėl Notaro kvalifikacinio egzamino komisijos sudarymo“ pakeitimo“

Teisingumo ministro 2023 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. 1R-58 „Dėl teisingumo ministro 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 1R-267 „Dėl Kandidatų į notarus (asesorių) viešo konkurso komisijos sudarymo“ pakeitimo“

Teisingumo ministro 2023 m. vasario 10 d. įsakymas Nr. 1R-57 „Dėl teisingumo ministro 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 1R-265 „Dėl Viešo konkurso eiti notaro pareigas komisijos sudarymo“ pakeitimo“

Teisingumo ministro 2022 m. rugpjūčio 26 d. įsakymas Nr. 1R-296 „Dėl teisingumo ministro 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymo Nr. 1R-265 „Dėl Viešo konkurso eiti notaro pareigas komisijos sudarymo“ pakeitimo“

Teisingumo ministro 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. 1R-265 „Dėl Viešo konkurso eiti notaro pareigas komisijos sudarymo“

Teisingumo ministro 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. 1R-266 „Dėl Notaro kvalifikacinio egzamino komisijos sudarymo“

Teisingumo ministro 2022 m. rugpjūčio 1 d. įsakymas Nr. 1R-267 „Dėl Kandidatų į notarus (asesorių) viešo konkurso komisijos sudarymo“

Teisingumo ministro 2022 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. 1R-201 „Dėl teisingumo ministro 2020 m. spalio 8 d. įsakymo Nr. 1R-325 „Dėl Notarų garbės teismo personalinės sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“

Teisingumo ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 1R-225 „Dėl notaro kvalifikacinio egzamino nuostatų patvirtinimo“

Teisingumo ministro 2004 m. liepos 22 d. įsakymas Nr. 1R-184 „Dėl notarų garbės teismo nuostatų patvirtinimo“

Teisingumo ministro 2007 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. 1R-11 „Dėl notaro kvalifikacinio egzamino programos patvirtinimo“

Teisingumo ministro 2006 m. gruodžio 28 d. įsakymas Nr. 1R-481 "Dėl notarų gyventojams teikiamų teisinių paslaugų poreikių vertinimo metodikos patvirtinimo"

Teisingumo ministro 2004 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 1R-64 "Dėl notarinio registro, tvirtinamųjų įrašų ir notarinių liudijimų formų patvirtinimo"

Teisingumo ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymas Nr. 1R-119 „Dėl reikalavimų, keliamų notarų biurams ir notarų darbo laikui, patvirtinimo“

Teisingumo ministro 2004 m. gegužės 19 d. įsakymas Nr. 1R-124 „Dėl Kandidatų į notarus (asesorių) viešo konkurso nuostatų patvirtinimo“

Teisingumo ministro 2010 m. spalio 7 d. įsakymas Nr. 1R-224 „Dėl viešo konkurso notaro pareigoms užimti nuostatų patvirtinimo“

Sveikatos apsaugos ministro ir Teisingumo ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymas Nr. V-559/240 „Dėl notarų sveikatos tikrinimo tvarkos patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos notariato įstatymas

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Notarų atestavimo nuostatai (patvirtinta teisingumo ministro įsakymu 1999 m. gegužės 11 d. įsakymu Nr. 122)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gegužės 8 d. nutarimas Nr. 580 „Dėl notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“

Teisingumo ministro 1996 m. rugsėjo 12 d. įsakymas Nr. 57 „Dėl notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinųjų dydžių patvirtinimo

Teisingumo ministro 2004 m. lapkričio 15 d. įsakymas Nr. 1R-282 „Dėl notarų veiklos tarnybinės priežiūros taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos notarų rūmų narių susirinkimo 2015 m. balandžio 11 d. nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos notarų garbės (etikos) kodekso patvirtinimo“

1. Lietuvos Respublikos Konstitucija.

2. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.

3. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas.

4. Lietuvos Respublikos notariato įstatymas.

5. Kandidatų į notarus (asesorių) viešo konkurso nuostatai.

6. Kandidato į notarus (asesoriaus) notaro praktikos atlikimo tvarkos taisyklės.

7. Notaro kvalifikacinio egzamino nuostatai.

8. Viešo konkurso eiti notaro pareigas nuostatai.

9. Notarų gyventojams teikiamų teisinių paslaugų poreikių vertinimo metodika.

10. Lietuvos notarų rūmų statutas.

11. Notarų garbės teismo nuostatai.

12. Notarų atestavimo nuostatai.

13. Notarų sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas.

14. Notarų profesinės civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės.

15. Notarų veiklos tarnybinės priežiūros taisyklės.

16. Reikalavimai, keliami notarų biurams ir notarų darbo laikui.

17. Dėl notarinio registro, tvirtinamųjų įrašų ir notarinių liudijimų formų patvirtinimo.

18. Notarų imamo atlyginimo už notarinių veiksmų atlikimą, sandorių projektų parengimą, konsultacijas ir technines paslaugas laikinieji dydžiai.

19. Dokumentų legalizavimo ir tvirtinimo pažyma (Apostille) tvarkos aprašas.

20. Notarams ir teisę atlikti notarinius veiksmus turintiems asmenims skirti nurodymai, kuriais siekiama užkirsti kelią pinigų plovimui.

21. Oficialiesiems testamentams prilyginamų testamentų perdavimo saugoti notarams tvarka.

22. Vykdomųjų įrašų dėl priverstinio skolos išieškojimo pagal hipotekos (įkeitimo) kreditoriaus prašymą atlikimo tvarkos aprašas.

23. Vykdomųjų įrašų pagal notarine forma patvirtintus sandorius, iš kurių atsiranda piniginės prievolės, atlikimo tvarkos aprašas.

24. Notaro profesinės veiklos dokumentų tvarkymo, saugojimo ir perdavimo taisyklės.

25. Lietuvos Respublikos notarų garbės (etikos) kodeksas.

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-02-17