Geležinkelių transportas

Tyrimų vadovas tiria geležinkelių transporto katastrofas, kurias sukėlė geležinkelių riedmenų susidūrimas ar nuriedėjimas nuo bėgių:
• kai arba žūva vienas ar daugiau žmonių, arba sunkiai sužalojami penki ar daugiau žmonių;
• arba, padaroma ne mažesnė kaip 2 milijonų eurų žala geležinkelių infrastruktūrai, geležinkelių riedmenims, aplinkai ar asmenų turtui;
• taip pat bet kuris kitas panašių padarinių sukėlęs eismo įvykis, padaręs akivaizdų poveikį eismo saugos kontrolei ar valdymui.

Tyrimų vadovas gali tirti geležinkelių transporto eismo įvykius ir riktus (taip pat posistemių ar sąveikos sudedamųjų dalių techninius gedimus).

Jeigu geležinkelių transporto įvykis atitinka geležinkelių transporto eismo įvykio ar rikto požymius, tyrimų vadovas įvertina, ar šis geležinkelių transporto eismo įvykis ar riktas kitomis sąlygomis būtų galėjęs sukelti geležinkelių transporto katastrofą ir raštu priima sprendimą tirti arba atsisakyti tirti geležinkelių transporto eismo įvykį ar riktą.

Pranešimas apie geležinkelių transporto katastrofą, eismo įvykį ar riktą

Geležinkelio įmonės (vežėjai), įmonės, kurios naudojasi geležinkelių infrastruktūra, ir geležinkelių infrastruktūros valdytojai įvykus geležinkelių transporto katastrofai ar eismo įvykiui nedelsdami, o įvykus geležinkelių transporto riktui – ne vėliau kaip per 24 val. privalo informuoti tyrimų vadovą tel. +370 674 26509 ir kaip galima greičiau pateikti nustatytos formos pirminį pranešimą apie geležinkelių transporto katastrofą, eismo įvykį ar riktą el. p. taits@tm.lt.

Tyrimų vadovui praneštos geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykiai ir riktai pateikti čia.

2017 m. nebuvo pradėtų saugos tyrimų.
Tyrimų vadovui praneštos geležinkelių transporto katastrofos, eismo įvykiai ir riktai pateikti čia.

Paskutinė atnaujinimo data: 2020-04-06