Vartotojų teisių apsauga

Teisingumo ministerija formuoja valstybės politiką vartotojų apsaugos srityje ir organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.

 

Vartojimo ginčų neteisminis sprendimas (taip pat vadinama alternatyviu ginčų sprendimu) yra ginčų, kilusių dėl vartotojų ir pardavėjų ar paslaugų teikėjų sudarytų sutarčių vykdymo, sprendimas ne teisme. Visuotinai pripažįstama, kad vartojimo ginčų neteisminis sprendimas sudaro sąlygas išspręsti vartotojų ir verslo subjektų (pardavėjų, paslaugų teikėjų) ginčus paprasčiau, greičiau ir pigiau nei teisme.

Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo tvarką ir subjektus nustato Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas. Vartojimo ginčų sprendimas vartotojams yra nemokamas. Svarbu pažymėti, kad vartotojas, prieš kreipiantis dėl vartojimo ginčo sprendimo, pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją ir nurodyti savo reikalavimus.

Pagal šį įstatymą vartojimo ginčus ne teismo tvarka sprendžia šios institucijos:

 

Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje vartojimo ginčas gali būti sprendžiamas vartojimo ginčų komisijoje, jeigu ginčo suma yra ne mažesnė negu 200 eurų ir ginčas nagrinėjamas žodinės procedūros tvarka.

Vartojimo ginčų komisiją sudaro trys nariai:

  1. komisijos pirmininkas – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojas, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą;
  2. vartotojų asociacijos paskirtas atstovas;
  3. verslininkus vienijančios asociacijos paskirtas atstovas.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas

Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas

Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimas Nr. 697 „Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimu Nr. 127 „Dėl finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo“ patvirtintos „Finansinės paramos vartotojų asociacijoms teikimo taisyklės“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimas Nr.623 „Dėl sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. liepos 22 d. nutarimas Nr.790 Dėl keitimosi informacija apie pavojingus produktus ir su jais susijusius nelaimingus atsitikimus Taisyklių patvirtinimo

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr.1333 "Dėl valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo"

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 615 Dėl vartotojų teisių informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. 1R-90 „Dėl Vartotojų teisių apsaugos tarybos nuostatų patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2008 m. vasario 5 d. įsakymu Nr.1R-68 patvirtintos Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimų nagrinėjimo taisyklės

Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. liepos 9 d. įsakymas Nr. 4-287„Dėl cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisyklių patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 1R-276 Dėl pirkėjui pateikiamos informacijos apie pakaitinio naudojimosi patalpomis, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių sąlygas ir sutarties atsisakymo formų patvirtinimo

 

Vartotojų teisių apsaugos taryba yra kolegiali patariamoji institucija, sudaroma siekiant užtikrinti Teisingumo ministerijai pavestų funkcijų vartotojų teisių apsaugos srityje įgyvendinimą.

Vartotojų teisių apsaugos tarybos funkcijos:

1. teikia pasiūlymus Teisingumo ministerijai, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai ir kitoms vartotojų teisių apsaugą užtikrinančioms institucijoms dėl vartotojų teisių apsaugos politikos įgyvendinimo ir tobulinimo;

2. analizuoja vartotojų teisių apsaugą užtikrinančių institucijų informaciją apie jų veiklą ir teikia pasiūlymus dėl jų veiklos;

3. teikia pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugą reguliuojančių teisės aktų priėmimo ir keitimo;

4. teikia pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugos organizavimo;

5. teikia pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugos perspektyvų ir jos prioritetų nustatymo;

6. teikia pasiūlymus dėl priemonių, būtinų Valstybinei vartotojų teisių apsaugos strategijai įgyvendinti.

Vartotojų teisių apsaugos tarybos sudėtis

Posėdžiai:

2020 m. spalio 2 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2020 m. liepos 17 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2020 m. vasario 17 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2019 m. spalio 29 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2019 m. rugsėjo 27 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2019 m. balandžio 11 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2018 m. lapkričio 15 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2018 m. liepos 10 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2018 m. vasario 8 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2017 m. lapkričio 13 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2017 m. kovo 23 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-11