Vartotojų teisių apsauga

Teisingumo ministerija formuoja valstybės politiką vartotojų apsaugos srityje ir organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoti jos įgyvendinimą.

 

Vartojimo ginčų neteisminis sprendimas (taip pat vadinama alternatyviu ginčų sprendimu) yra ginčų, kilusių dėl vartotojų ir pardavėjų ar paslaugų teikėjų sudarytų sutarčių vykdymo, sprendimas ne teisme. Visuotinai pripažįstama, kad vartojimo ginčų neteisminis sprendimas sudaro sąlygas išspręsti vartotojų ir verslo subjektų (pardavėjų, paslaugų teikėjų) ginčus paprasčiau, greičiau ir pigiau nei teisme.

Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo tvarką ir subjektus nustato Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas. Vartojimo ginčų sprendimas vartotojams yra nemokamas. Svarbu pažymėti, kad vartotojas, prieš kreipiantis dėl vartojimo ginčo sprendimo, pirmiausia privalo raštu kreiptis į pardavėją ar paslaugų teikėją ir nurodyti savo reikalavimus.

Pagal šį įstatymą vartojimo ginčus ne teismo tvarka sprendžia šios institucijos:

 

Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje vartojimo ginčas gali būti sprendžiamas vartojimo ginčų komisijoje, jeigu ginčo suma yra ne mažesnė negu 200 eurų ir ginčas nagrinėjamas žodinės procedūros tvarka.

Vartojimo ginčų komisiją sudaro trys nariai:

  1. komisijos pirmininkas – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos valstybės tarnautojas, turintis aukštąjį teisinį išsilavinimą;
  2. vartotojų asociacijos paskirtas atstovas;
  3. verslininkus vienijančios asociacijos paskirtas atstovas.


Teisingumo ministerijos veiklą vartotojų teisių apsaugos srityje reglamentuojančių teisės aktų sąrašas

 

Eil. Nr. Teisės aktas

1.

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

 

2.

Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas

 

3.

Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas

 

4.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. birželio 25 d. nutarimas Nr. 623 „Dėl Sporto, kultūros ir pramogų paslaugų teikimo ir vartotojų informavimo, teikiant šias paslaugas, taisyklių patvirtinimo“

5.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 15 d. nutarimas Nr. 615 „Dėl Vartotojų teisių informacinės sistemos naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo|“

6.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. gruodžio 23 d. nutarimas Nr.1333 „Dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos nuostatų patvirtinimo“

7.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 10 d. nutarimas Nr. 728 „Dėl Valstybinės vartotojų apsaugos plėtros 2019–2027 metų programos patvirtinimo“

8.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2019 m. rugsėjo 18 d. nutarimas Nr. 970 „Dėl Įspėjimų ir baudų už Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo pažeidimus skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

9.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 11 d. nutarimas Nr. 90 „Dėl 2017 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/2394 dėl nacionalinių institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymo užtikrinimą, bendradarbiavimo, kuriuo panaikinamas reglamentas (EB) Nr. 2006/2004, nuostatų įgyvendinimo“

10.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2007 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. 1R-90 „Dėl Vartotojų teisių apsaugos tarybos nuostatų patvirtinimo“

11.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. lapkričio 12 d. įsakymas Nr. 1R-342 „Dėl Vartotojų teisių apsaugos tarybos narių sąrašo patvirtinimo“

12.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1R-382 „Dėl Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo procedūros taisyklių patvirtinimo“

13.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1R-384 „Dėl Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų sąrašo sudarymo ir tvarkymo taisyklių patvirtinimo“

14.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. 1R-276 „Dėl Pirkėjui pateikiamos informacijos apie pakaitinio naudojimosi patalpomis, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių sąlygas ir sutarties atsisakymo formų patvirtinimo

15.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 1R-25 „Dėl Vartojimo ginčų komisijų nuostatų patvirtinimo“

16.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. kovo 15 d. įsakymas Nr. 1R-94 „Dėl Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų sąrašo patvirtinimo“

17.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2014 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 1R-154 „Dėl Pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo“

18.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1R-440 „Dėl Įgaliotųjų vartotojų asociacijų išlaidų apmokėjimo ir įgyvendinamų vartotojų apsaugos projektų atrankos bei finansavimo taisyklių patvirtinimo“

19.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. kovo 17 d. įsakymas Nr. 1R-82 „Dėl Veiklos vartotojų teisių apsaugos srityje koordinavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

20.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2020 m. balandžio 30 d. įsakymas Nr. 1R-123 „Dėl Įgaliotųjų vartotojų asociacijų sąrašo sudarymo ir tvarkymo aprašo patvirtinimo“

21.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 1R-23 „Dėl Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų ir institucijų, atsakingų už vartotojų apsaugos teisės aktų vykdymą, keitimosi informacija ir bendradarbiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

22.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1R-383 „Dėl Vartojimo ginčų neteisminio sprendimo subjektų veiklos, susijusios su vartojimo ginčų neteisminiu sprendimu, ataskaitų pateikimo taisyklių patvirtinimo“

 

 

 

Vartotojų teisių apsaugos taryba yra kolegiali patariamoji institucija, sudaroma siekiant užtikrinti Teisingumo ministerijai pavestų funkcijų vartotojų teisių apsaugos srityje įgyvendinimą.

Vartotojų teisių apsaugos tarybos funkcijos:

1. teikia pasiūlymus Teisingumo ministerijai, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai ir kitoms vartotojų teisių apsaugą užtikrinančioms institucijoms dėl vartotojų teisių apsaugos politikos įgyvendinimo ir tobulinimo;

2. analizuoja vartotojų teisių apsaugą užtikrinančių institucijų informaciją apie jų veiklą ir teikia pasiūlymus dėl jų veiklos;

3. teikia pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugą reguliuojančių teisės aktų priėmimo ir keitimo;

4. teikia pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugos organizavimo;

5. teikia pasiūlymus dėl vartotojų teisių apsaugos perspektyvų ir jos prioritetų nustatymo;

6. teikia pasiūlymus dėl priemonių, būtinų Valstybinei vartotojų teisių apsaugos strategijai įgyvendinti.

Vartotojų teisių apsaugos tarybos sudėtis

Posėdžiai:

2021 m. gegužės 28 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2021 m. vasario 5 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2020 m. spalio 2 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2020 m. liepos 17 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2020 m. vasario 17 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2019 m. spalio 29 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2019 m. rugsėjo 27 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2019 m. balandžio 11 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2018 m. lapkričio 15 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2018 m. liepos 10 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2018 m. vasario 8 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2017 m. lapkričio 13 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

2017 m. kovo 23 d. Vartotojų teisių apsaugos tarybos posėdžio protokolas

Paskutinė atnaujinimo data: 2019-12-11