BDAR
Close

Najczęsciej zadawane pytania

  Zawarcie związku małżeńskiego
Wymogi dotyczące rejestracji małżeństwa są złagodzone 

Na Litwie, kiedy system kwarantanny zostaje zmieniony na ekstremalną sytuację, zmieniają się również wymagania dotyczące rejestracji małżeństwa. Uczestnicy ceremonii rejestracji małżeństwa mają większą swobodę. 

Od 1 lipca liczba uczestników ceremonii rejestracji małżeństwa nie jest ograniczona. Ponadto, przy rejestrowaniu ślubu na otwartej przestrzeni, uczestnicy nie muszą nosić masek ochronnych. 

Natomiast w przypadku zawarcia małżeństwa w zamkniętych przestrzeniach publicznych noszenie masek ochronnych jest obowiązkowe dla wszystkich uczestników ceremonii, z wyjątkiem dzieci poniżej 6 roku życia oraz osób niepełnosprawnych, które ze względu na stan zdrowia nie mogą nosić masek lub ich noszenie może uszkodzić zdrowie osoby. A przy zawieraniu małżeństwa w zamkniętych przestrzeniach prywatnych ochrona twarzy jest konieczna tylko dla pracowników urzędu stanu cywilnego. 

Tak jak poprzednio, przy organizacji ceremonii ślubu ważne jest przestrzeganie warunków zarządzania przepływem osób, niezbędnych warunków bezpieczeństwa zdrowia publicznego, higieny oraz zapewnienia osobom niezbędnego wyposażenia ochrony osobistej, ustanowionych przez kierownika operacji ekstremalnych. 

   
Jaka jest obecna procedura  wjazdu obywateli państw trzecich  na Litwę w celu zawarcia  małżeństwa?

Od 1 czerwca obywatelom krajów trzecich może być łatwiej przyjechać na Litwę w celu zawarcia małżeństwa. Cudzoziemcy, którzy zostali zaszczepieni szczepionkami zarejestrowanymi w UE, w ramach programu szczepień kraju, w którym przeprowadzono szczepienie, nie potrzebują zezwolenia Ministra Sprawiedliwości na wjazd na Litwę.

Osoby chcące przyjechać muszą posiadać osobisty dokument opieki zdrowotnej, zaświadczenie o szczepieniu w danym kraju lub zaświadczenie międzynarodowe o szczepieniu stwierdzające, że szczepienie jedną ze szczepionek COVID-19 (,,COVID-19 Vaccine Janssen”, ,,Comirnaty”, ,,COVID-19 Vaccine Moderna” lub ,,Vaxzevria”) zostało zakończone.

Dokumentacja szczepień musi być w jednym z języków urzędowych UE.

Przed przyjazdem na Litwę, nie wcześniej niż 48 godzin. przed rozpoczęciem podróży obowiązkowe jest przedstawienie przewoźnikowi wypełnionego kwestionariusza i otrzymanego potwierdzenia (kod QR) przed wejściem do pojazdu lub, w przypadku podróży prywatnym transportem, specjalistom POZP lub innym urzędnikom w punkcie kontroli granicznej lub kontroli pasażerów.  

Nieszczepieni obywatele państw trzecich, którzy chcą wjechać do naszego kraju w celu zawarcia małżeństwa, muszą, tak jak poprzednio, uzyskać zgodę Ministra Sprawiedliwości. 

W celu uzyskania zezwolenia Ministra Sprawiedliwości należy złożyć do Ministerstwa Sprawiedliwości wniosek osoby zapraszającej cudzoziemca (samego) lub samego cudzoziemca kopię ważnego dokumentu tożsamości cudzoziemca zamierzającego wjechać na Litwę oraz dokumenty z urzędu stanu cywilnego potwierdzające datę rejestrowania małżeństwa.

   
Jaka jest obecna procedura  wjazdu obywateli Europejskiego  Obszaru Gospodarczego na Litwę  w celu zawarcia małżeństwa?   Cudzoziemcy pragnący wjechać na Litwę z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Księstwa Andory, Księstwa Monako, Republiki San Marino i Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego) nie podlegają zakazowi wjazdu.  
   
  Odwiedzanie więźniów
Jakie są oczekiwane innowacje w  wizytach osądzonych?

Od 1 lipca po zniesieniu reżymu kwarantanny w Republice Litewskiej, ale pozostając ekstremalnej sytuacji, pozostają ograniczenia dotyczące krótkoterminowych i długoterminowych wizyt kontaktowych skazanych i zatrzymanych, wizytować ich mogą tylko osoby z ważnym paszportem Możliwości lub spełniające jego kryteria i po przedstawieniu dokumentów to potwierdzających w czasie wizyty. 

Długoterminowe i krótkoterminowe wizyty kontaktowe w zakładach karnych i aresztach śledczych są otwarte dla osób, które spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów: 

1. zostały zaszczepione przeciwko COVID-19 wakcyną zarejestrowaną w  unijnym rejestrze produktów leczniczych: 

- 1 tydzień po drugiej dawce szczepionki Comirnaty lub COVID-19 Vaccine Moderna zgodnie z harmonogramem szczepień; - 4 tygodnie po podaniu szczepionki COVID-19 Vaccine Janssen; - 4 tygodnie po pierwszej dawce szczepionki Vaxzevria, ale nie dłużej niż po 12 tygodniach; - po drugiej dawce szczepionki Vaxzevria zgodnie z harmonogramem szczepień. 

2. Przechorowały COVID-19, a diagnoza została potwierdzona pozytywnym wynikiem testu SARS-CoV-2 PCR lub testu antygenowego, a od pozytywnego testu minęło nie więcej niż 180 dni (ale nie raniej niż skończy się okres izolacji). 

3. Przeszły test na COVID-19 (test SARS-CoV-2 PCR lub test antygenowy) co najmniej 24 godziny przed pobraniem próbki i wynik ujemny. 

Maksymalnie dwie osoby dorosłe lub jedna osoba dorosła i dwoje nieletnich mogą uczestniczyć w randce z więźniem. Dzieci poniżej 16 roku życia nie potrzebują paszportu Możliwości. 

Maski należy nosić podczas krótkoterminowych spotkań kontaktowych oraz w pomieszczeniach ogólnodostępnych instytucji. Wolno nie nosić masek osobom niepełnosprawnym, które ze względu na stan zdrowia nie mogą nosić masek lub ich noszenie może szkodzić zdrowiu osoby (zaleca się noszenie osłony na twarz), dzieciom poniżej 6 roku życia. 

 

   
  Relacje rodzinne
Czy osoby rozwiedzione i nie  żyjące razem ale mające  wspólnych małoletnich dzieci są  uważane za jedno gospodarstwo  domowe?

 

Nie, nie są. 

   
Kto jest uważany za członka  rodziny? Członkowie rodziny to osoby, które zarejestrowały związek małżeński lub związek partnerski, dzieci lub dzieci adoptowane, a także małoletnie dzieci, rodzice lub rodzice adopcyjni i opiekunowie małżonka lub partnera.
   
Czy rozwiedziony rodzic i jego  dzieci są uważani za rodzinę? Tak. Pomimo tego, że dana osoba i jej dzieci mieszkają osobno, są uważani za rodzinę, a dzieci, nawet po rozwodzie, są uważane za członków rodziny każdego z rozwiedzionych rodziców.
   
Czy rozwiedziony ojciec lub matka  może spotkać się małoletnim  dzieckiem, które nie mieszka  razem podczas kwarantanny? Może. W takim przypadku zakaz bliskich kontaktów przyjęty uchwałą Rządu nie ma zastosowania, a małoletnie dziecko może spotykać się zarówno z rozwiedzionym ojcem, jak i z matką.
   
Czy rozwiedziony rodzic może  odwiedzić swoje małoletnie  dziecko mieszkające w innej  gminie? Może. Komunikacja między rozdzielnie mieszkającymi rodzicami a małoletnim dzieckiem jest ich prawem i obowiązkiem, a komunikacja z obojgiem rodziców jest prawem, które leży w najlepszym interesie małoletniego dziecka.
   
Jakie dokumenty musi posiadać  rozwiedziony ojciec lub matka,  aby odwiedzić małoletnie dziecko  w innym mieście? Rozwiedziony ojciec lub matka, podróżujący do małoletniego dziecka do innej gminy, ze sobą musi pobrać akt urodzenia dziecka (kopię), orzeczenie sądu lub umowę (lub kopie), gdzie miałby być przewiedziany tryb komunikacji z dzieckiem oraz dokumenty potwierdzające adresy miejsc zamieszkania.
   
Jak złożyć wniosek o rejestrację  narodzin dziecka?

Zgłoszenia o świadczenie usług meldunkowych przyjmowane są listem poleconym, kurierem lub drogą elektroniczną.

Dokumenty wysyłane są do osób fizycznych listem poleconym, kurierem (gdy osoby fizyczne płacą za tę usługę z góry), a dokumenty elektroniczne - pocztą elektroniczną. 

   
W jakich przypadkach osoba sama  nie musi zwracać się do urzędu  stanu cywilnego?

Urzędy stanu cywilnego rejestrują z własnej inicjatywy, i mieszkańcom nie trzeba składać wniosku o uznanie rodzicielskie, po uprzednim przeprowadzeniu procedury u notariusza, o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa (macierzyństwa); adopcji; rejestracji małżeństw zawartych w trybie ustalonym przez kościół (wyznania); rozwodu; osoby, która zmarła na Litwie; prawomocnego orzeczenia sądu dotyczącego rejestracji aktów stanu cywilnego innych niż rozwód. 

Rozprawy sądowe i praca sądów w celu zapewnienia ciągłości sądownictwa nie zostaną zawieszone, dzięki czemu mieszkańcy będą mieli możliwość zwrócenia się do sądu i organów ścigania. 

   
  Działalność sądowa
Jak zorganizowana jest praca  sądowa podczas  kwarantanny?

Podczas kwarantanny wszystkie czynności sądowe wykonywane są zdalnie. Wyjątki mają zastosowanie, gdy obywatele są zobowiązani do korzystania z praw procesowych podczas wykonywania swoich obowiązków obywatelskich, takich jak dostęp do akt sprawy, a ich udział w rozprawach sądowych jest konieczny. Możliwość przeprowadzenia rozprawy sądowej jest fizycznie oceniana indywidualnie w świetle okoliczności każdej sprawy.

Praca sędziów, pracowników sądu oraz obsługa odwiedzających muszą być organizowane zdalnie, z wyjątkiem sytuacji, gdy odpowiednie funkcje muszą być wykonywane w miejscu pracy.

   
Czy można udać się do sądu w  innej gminie? Można. Gdy osoby udają się do sądu lub organów ścigania, nie stosuje się ograniczenia do opuszczenia miejsca zamieszkania lub wyjazdu na teren innej gminy, gdyż jest to wyjazd z uzasadnionych powodów.
   
Jakich zasad należy  przestrzegać idąc do sądu?

Podczas rozprawy wszyscy uczestnicy muszą odpowiednio nosić środki ochrony osobistej zakrywające nos i usta, zachować odległość co najmniej 2 metrów od innych osób, należy zapewnić dezynfekcję rąk na sali rozpraw, a także wentylować pomieszczenia w czasie przerw i po zakończeniu rozprawy, powierzchnie mające kontakt po spotkaniach muszą być zdezynfekowane.

Na obsługę gości sądowych należy zapewnić co najmniej 2 m. dystans. Pomieszczenia sądowe, pomieszczenia ogólnodostępne i miejsca pracy, takie jak biura z więcej niż jednym pracownikiem, muszą być wyposażone w sprzęt ochronny zakrywający nos i usta.

   
  Działalność notariuszy
Jak obecnie zorganizowana  jest działalność notariuszy?

Działalność notariuszy dokonuje się w kancelarii notarialnej, zapewniając nie mniej niż 2 m. odległość, zdrowie i higienę oraz zapewnieniąc niezbędnego sprzętu ochrony osobistej.

Notariusze muszą akceptować tylko wstępnie zarejestrowanych klientów.

Praca w kancelarii notarialnej, gdy czynność wykonywana jest przez więcej niż jednego notariusza, w miarę możliwości zorganizowana jest częściowo zdalnie, na zasadzie rotacji.

   
Czy można udać się na usługi  notarialne do innej gminy? Jest to możliwe tylko wtedy, gdy nie można odroczyć aktu notarialnego z obiektywnie uzasadnionych przyczyn. Notariusz musi wówczas, na żądanie klienta, udzielić drogą mailową informacji o miejscu, dacie i godzinie dokonania aktu notarialnego.
   
Jakie są zasady udania się do notariusza w gminie zamieszkania?

Klienci muszą uzgodnić usługi notarialne na odległość (telefonicznie lub e-mailem) z wyprzedzeniem.

Tylko strony aktu notarialnego bez osób towarzyszących muszą przybyć do kancelarii notarialnej w uzgodnionym terminie. Osoby towarzyszące mogą uczestniczyć tylko w obiektywnych okolicznościach.

Wymogi dotyczące odpowiedniego obszaru świadczenia usług lub liczby jednocześnie obsługiwanych osób (rodzin / gospodarstw domowych) nie dotyczą świadczenia usług notarialnych, należy jednak przestrzegać ustalonych wymagań dotyczących zarządzania ruchem, bezpiecznej odległości i innych wymagań. 

Do kancelarii notarialnej są wpuszczani tylko klienci noszący sprzęt ochronny zakrywający nos i usta a osoby z ostrymi objawami infekcji górnych dróg oddechowych nie są przyjmowani.

   
Jak komornicy świadczą  usługi podczas kwarantanny?    

Działalność komorników

Zdalnie.

 

Ostatnia aktualizacja: %2023-%08-%03