BDAR
gdpr

Litwa dąży o dołączenie do sprawy ETPC w sprawie masowych naruszeń praw człowieka popełnianych przez działania militarne Rosji

Data

2022 09 16

Ocena
0
2.2.png

W dniu dzisiejszym (12 sierpnia) Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) otrzymał wniosek Republiki Litewskiej o zezwolenie na dołączenie do sprawy Ukrainy przeciwko Federacji Rosyjskiej jako stronie trzeciej. ETPC rozpatruje tę sprawę zgodnie z wnioskiem Ukrainy z dnia 23 czerwca 2022 r. dotyczącym rażących i systematycznych naruszeń postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności spowodowanych działaniami militarnymi Rosji. 

W petycji Ukrainy zarzuca się, że Rosja przeprowadza ukierunkowane, masowe i nieproporcjonalne ataki na ludność cywilną i ich mienie na terenie całej Ukrainy z naruszeniem prawa międzynarodowego. Odnotowuje się również, że ataki te są przeprowadzane przez rosyjskie siły zbrojne oraz kontrolowane przez separatystyczne lub inne nieregularne ugrupowania paramilitarne. Należy zauważyć, że w wyniku tych ataków dziesiątki tysięcy cywilów zostało rannych, zabitych, zatrzymanych lub zaginionych, domy lub mienie setek tysięcy ludzi zostało zniszczone, a miliony ludzi zostały przesiedlone ze swoich domów lub zmuszone do opuszczenia Ukrainy, a działalność gospodarcza i aktywa tysięcy firm zostały zniszczone.

Minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska podkreśla, że sprawa ta ma na celu ochronę praw ofiar. Przyszła decyzja w tej sprawie może stać się podstawą do podjęcia środków prawnych w celu zapewnienia odszkodowania ofiarom, które doświadczyły skutków rosyjskiej agresji militarnej. 

„Litwa musi nadal wykazywać przywództwo w dążeniu do sprawiedliwości dla Ukrainy i niezwłocznie wspierać stanowiska Ukrainy we wszystkich sądach międzynarodowych. Działania Rosji należy zakwalifikować jako bezprecedensowe masowe naruszenia praw człowieka. „Każdy przypadek odebrania niewinnego życia, wyrządzenia szkody zdrowiu ludzi, uszkodzenia lub utraty mienia, powodujący szkody, musi zostać oceniony” – mówi E. Dobrowolska.

Ukraina dąży do zakończenia rosyjskiej agresji militarnej, uznania działań Rosji za masowe naruszenia praw człowieka i pełnego odszkodowania za szkody wyrządzone ofiarom. 
W tym przypadku powstają pytania dotyczące naruszenia Artykułu 2 (prawo do życia), Artykułu 3 (zakaz tortur), Artykułu 4 części 2 (zakaz pracy przymusowej), Artykułu 5 (prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego), Artykułu 8 (prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego), Artykułu 9 (wolność myśli, sumienia i wyznania), Artykułu 10 (wolność wypowiedzi), Artykułu 11 (wolność zgromadzeń i zrzeszania się), Artykułu 13 (prawo do skutecznego środka odwoławczego), Artykułu 14 (zakaz dyskryminacji) Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Artykułów 1 i 2 pierwszego protokołu Konwencji (ochrona własności i prawa do edukacji), Artykułów 2 i 3 czwartego protokółu Konwencji (swoboda przemieszczania się i zakaz deportacji obywateli). 

Każde Państwo-Strona Konwencji może zwrócić się do ETPC o zezwolenie na przedstawienie pisemnych uwag w indywidualnych lub transgranicznych sprawach przeciwko innym Państwom-Stronom Konwencji dla celów należytego procesu.