Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka nowa inicjatywa Ministerstwa rozpoczęto wręczenie Nagród w dziedzinie Praw Człowieka

Data

2021 12 21

Ocena
0
ŽT.png

Nagrody zostały wręczone osobom nominowanym przez 10 instytucji działających w obszarze wymiaru sprawiedliwości, które podczas uroczystej uroczystości wręczyła Minister Sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska. Zdaniem Ministra Sprawiedliwości ta organizowana po raz pierwszy inicjatywa ma na celu ukazanie wkładu osób pracujących w obszarze wymiaru sprawiedliwości w ochronę, wzmocnienie i promocję praw człowieka, promowanie upowszechniania dobrych praktyk, zwiększenie świadomości społecznej i poszanowanie praw człowieka.

„Sprawiedliwość można osiągnąć jedynie poprzez zachowanie równowagi między interesami wszystkich ludzi, opartej na poszanowaniu praw i wolności człowieka. Prawo musi służyć człowiekowi, a nie człowiek prawu, dlatego bardzo ważne jest, aby zwracać należytą uwagę i czcić na ludzi, których codzienna praca ma służyć człowiekowi, przy jednoczesnym wzmacnianiu podstaw państwowości. Musimy zwracać większą uwagę na poszanowanie praw człowieka i edukację publiczną, ponieważ tylko w ten sposób wzmocnimy państwo obywatelskie i szanujące prawa człowieka ”- powiedziała E. Dobrowolska w swoim przemówieniu gratulacyjnym.

Arvydas Naina, starszy doradca w Wydziale Planowania Nadzoru Rynku i Oceny Ryzyka Państwowej Służby Ochrony Praw Konsumentów, odebrał dziś nagrodę za wiele lat pracy i wkładu osobistego, zapewniając każdemu prawo do zakupu bezpiecznych produktów, który od wielu lat głęboko zagłębia się w nadzór rynku, organizował kontrole, aby w jak najmniejszym stopniu do rąk konsumentów popadały niebezpieczne towary.

Nagrodzona została także Fausta Palaimaite, specjalistka Wydziału Resocjalizacji Śledczego Wydziału Więziennictwa w Kownie, której opieka duszpasterska ze skazanymi młodocianymi pozwoliła nie tylko dokonać pozytywnego przełomu, ale także ujawnić, że każdy jest godny ludzkiej godności, ma swoje atuty, talenty, pomogła utrzymać i podnieść ich samoocenę.

Stela Ivanova, doradca Wydziału Znaków Towarowych i Wzornictwa Państwowego Biura Patentowego, została również uhonorowana za swoje inicjatywy w zakresie ulepszania i tworzenia przyjaznych dla użytkownika usług w zakresie własności intelektualnej.

Główny Ekspert Wydziału Badań Dokumentów Litewskiego Centrum Kryminalistyki dr. Gintare Herasimenkiene otrzymała nagrodę za liczne badania językoznawcze w przypadkach podżegania do niezgody, gróźb, zniesławienia, badań i działań edukacyjnych.

Daiva Tamulioniene, Naczelnik Wydziału Nadzoru Państwowej Inspekcji Ochrony Danych została nagrodzona za wkład w ochronę praw człowieka w zakresie ochrony danych osobowych i rozwoju biznesu, nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje państwowe, podnoszenie świadomości o danych administratorów w zakresie ochrony danych osobowych.
Sandra Smulaite, doradca Państwowej Służby Gwarantowanej Pomocy Prawnej, została wyróżniona za aktywną pracę na rzecz ochrony i reprezentowania praw jednostki w międzynarodowych sprawach dotyczących windykacji alimentów oraz świadczenie pomocy prawnej, a także za zwiększanie dostępności gwarantowanych państwowych usług pomocy prawnej.

Eimantas Sriupsa, prawnik świadczący gwarantowaną przez państwo pomoc prawną, został nagrodzony za wkład i wysiłki w reprezentowanie interesów instytucji litewskich, zagranicznych i obcokrajowców w międzynarodowych postępowaniach sądowych, rozstrzyganie szczególnie drażliwych kwestii dotyczących spraw rodzinnych i powrotu małoletnich dzieci do ich kraju zamieszkania.

Mediator prof. dr. Agne Tvaronaviciene, która jest jedną z pionierek mediacji na Litwie, a także przewodniczącą komisji egzaminacyjnej z zakresu mediacji, kompilatorką i autorką wielu podręczników mediacji i innych narzędzi metodycznych.

Komornik Virginija Meskauskiene, nominowana przez litewską Izbę Komorniczą, została nagrodzona za wieloletnią działalność w obronie interesów najsłabszych i najbardziej narażonych członków społeczeństwa. Istotny wkład komornika w postępowania egzekucyjne dotyczące dochodzenia alimentów zasądzonych na rzecz dzieci oraz w postępowaniach niepieniężnych, w sprawach o ustalenie nakazu ustalonego przez rodziców w kontaktach z dziećmi oraz o przekazanie dzieci reprezentujących interesy samotnych matek.

Nominowany przez Litewską Izbę Notarialną w Wilnie Prane Jaskovikaite, notariusz w 33 Kancelarii Notarialnej, została uhonorowana za wieloletnią działalność zawodową, odpowiedzialny i bezstronny stosunek do klienta oraz szacunek, jaki zdobyła.

Według minister Eweliny Dobrowolskiej, inicjatywa ta będzie corocznym tradycyjnym wydarzeniem ku czci osób zasłużonych w dziedzinie praw człowieka. W przyszłym roku nagrody te będą znacznie większe, z większą liczbą nominacji oraz zaangażowaniem opinii publicznej i partnerów społecznych. Litwa zatrudnia wielu ludzi oddanych swojej działalności, co nie tylko zmienia ludzkie życie, ale także wzmacnia całe społeczeństwo, dlatego musimy szerzyć te dobre doświadczenia i nagłaśniać piękne historie.

Imprezę uświetniły kompozycje w wykonaniu studentów orkiestry dętej, wydziałów jazzu i popu Szkoły Muzycznej Balys Dvarionas w Wilnie, prowadzonej przez Albinasa Kucinskasa.

10 grudnia 1948 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Był to pierwszy międzynarodowy dokument w historii, który powszechnie uznawał, że wszyscy ludzie mają równe prawa i wolności od urodzenia. Aby zaznaczyć to szczególne wydarzenie w historii praw człowieka, Organizacja Narodów Zjednoczonych ogłosiła 10 grudnia Dniem Praw Człowieka.