Planowane jest wzmocnienie ochrony sygnalistów

Data

2021 06 30

Ocena
0
PL 4444.png

Rząd przyjął przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o ochronie sygnalistów, który rozszerza ustawową ochronę sygnalistów. Planuje się zapewnić ochronę państwa nie tylko samemu zgłaszającemu, ale także osobom, które mu pomogły. 

„W celu ochrony interesu publicznego ważne jest rozszerzenie mechanizmu ochrony na osoby, które udzieliły informacji o ewentualnych naruszeniach. Nowe środki nie tylko pomogą lepiej chronić sygnalistów, którzy zgłosili o nielegalnej działalności, ale będą także kolejnym krokiem we wdrażaniu jasnych standardów przejrzystości i bezpieczeństwa” – stwierdza minister sprawiedliwości Ewelina Dobrowolska.

W nowych przepisach proponuje się również włączenie do wykazu naruszeń naruszeń związanych z rynkiem wewnętrznym, takich jak naruszenia unijnych zasad konkurencji i pomocy państwa, przepisów dotyczących podatku od osób prawnych oraz inne naruszenia naruszające interesy finansowe UE.   
 
Przewiduje się, że osoba przekazująca informacje o naruszeniu będzie mogła skontaktować się bezpośrednio z właściwym organem, bez konieczności korzystania z wewnętrznego kanału zgłoszeń. 

Jednocześnie proponuje się wzmocnienie ochrony poufności osób fizycznych poprzez zastrzeżenie, że informacje o osobach nie mogą być przekazywane osobom nieuczestniczącym w dochodzeniu, a tożsamość może być ujawniana tylko wtedy, gdy jest to konieczne i proporcjonalne w prowadzeniu dochodzenia. 

Projekt proponuje zakazanie niekorzystnych skutków nie tylko dla osób, które poinformowały o naruszeniu, członków ich rodzin, ale także dla krewnych, współpracowników pracujących w instytucji lub innego podmiotu prawnego powiązanego z instytucją, gdzie członek rodziny, krewny osoby kto przekazał informacje o naruszeniu, współpracownik może zostać poszkodowany w wyniku przekazania informacji o naruszeniu. 

Po otrzymaniu informacji o naruszeniu właściwy podmiot lub organ powinien poinformować osobę, która udzieliła takiej informacji, o otrzymaniu informacji, udzielić „informacji zwrotnej” i przekazać informację w określonym krótkim czasie. 

Ponadto ma on na celu uregulowanie obowiązku instytucji i właściwego organu prowadzenia ewidencji każdego otrzymanego zgłoszenia przez 5 lat od ostatniej podjętej decyzji.  

Na wniosek zgłaszającego lub w przypadku ustalenia, że zostały celowo przekazane nieprawdziwe informacje, właściwy organ powinien mieć możliwość podjęcia decyzji o cofnięciu statusu zgłaszającego.  

Rozporządzenie to przyczyni się również do wdrożenia dyrektywy UE mającej na celu wzmocnienie systemu ochrony sygnalistów na szczeblu UE. Oczekuje się, że jej przepisy zostaną przeniesione do prawa krajowego do 17 grudnia 2021 r.