Rząd poparł propozycję ograniczenia obowiązkowej obecności notariusza

Data

2022 05 13

Ocena
0
maketai .png

Rząd poparł propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące rezygnacji z obowiązkowego udziału notariusza w określonych sytuacjach.

Zdaniem Minister Sprawiedliwości Eweliny Dobrowolskiej rola notariusza w zapewnieniu legalności transakcji w społeczeństwie jest bardzo ważna, ale społeczeństwo, jego potrzeby i oczekiwania zmieniają się, dlatego ważne jest, aby odmówić szybszej realizacji transakcji i uzyskać pewne usługi nie tylko poprzez zgłoszenie się do notariusza.
 
Zgodnie z propozycją Ministerstwa Sprawiedliwości udział notariusza w procesie uznania ojcostwa nie będzie już obowiązkowy – rodzice stanu wolnego będą mogli wystąpić bezpośrednio o uznanie ojcostwa do urzędów stanu cywilnego, które zarejestrują uznanie ojcostwa na prośbę rodziców. W 2020 r. zostało poświadczonych przez notariuszy i zarejestrowanych w urzędach stanu cywilnego 1009 oświadczeń o uznanie ojcostwa, w 2021 r.  - 677 oświadczeń.

Chociaż szybszy i tańszy sposób uznania ojcostwa jest oferowany dużej liczbie osób żyjących razem w stanie wolnym, proponuje się również pozostawienie możliwości zwrócenia się do notariusza o uznanie ojcostwa, jeśli np. same osoby chciałyby mieć notarialne zaświadczenie o ojcostwie lub oświadczenie o uznaniu ojcostwa byłoby wymagane do zarejestrowania ojcostwa poza Litwą.

Nowe przepisy proponują również rozszerzenie możliwości wyrejestrowania hipoteki notarialnej. Już teraz możliwe jest wyrejestrowanie hipoteki bez notariusza, za pomocą technologii informatycznej, jeśli obowiązek zostanie prawidłowo wykonany. Proponuje się przewidzieć możliwość wyrejestrowania hipoteki za pomocą technologii informatycznej na wszystkich innych podstawach wygaśnięcia hipoteki, takich jak unieważnienie hipoteki na mocy orzeczenia sądu, jeżeli nie jest to sprzeczne z interesami wierzyciela.

Na sugestię ministerstwa zrezygnowano by z udziału notariusza w przekazaniu małych samolotów. Obecnie wszystkie statki powietrzne, a także te małe, takie jak samoloty zmotoryzowane, szybowce, drony, które ze swej natury są pomocami szkoleniowymi lub sprzętem sportowym, traktowane są jako majątek nieruchomy. Teraz ich transakcje transferowe muszą być poświadczone notarialnie. Wymóg notarialny nie miałby zastosowania do statków powietrznych o maksymalnej masie startowej mniejszej niż 5670 kg. Według Departamentu Lotnictwa Cywilnego w latach 2019-2021 zakończono 79 transferów małych samolotów.

W procesie adopcyjnym zrezygnowano by również z usług notariusza poprzez potwierdzenie zgody małżonka na adopcję. Ponieważ gotowość małżonków do adopcji ocenia Państwowa Służba Ochrony Praw Dziecka i Adopcji, a ostateczną decyzję w sprawie podejmuje sąd, notarialne poświadczenie zgody małżonka nie ma sensu.

Proponuje się również poświadczenie autentyczności tłumaczenia dokumentu z jednego języka na inny bez pomocy notariuszy. Ponieważ w praktyce notariusze poświadczają jedynie autentyczność podpisu tłumacza, a nie samego tłumaczenia (tłumacz odpowiada za autentyczność tłumaczenia), poświadczenie notarialne tłumaczenia jest zbędne. Od 1 stycznia 2021 r. weszły w życie zmiany w ustawie o notariuszach, które zakazywały tłumaczenia dokumentów z jednego języka na drugi w urzędach konsularnych.

Ponadto akty notarialne nie byłyby wymagane do zawierania umów powierniczych między państwem a gminami. Celem jest ustanowienie prostej formy pisemnej dla umów powierniczych między państwem a gminami, gdyż legalność decyzji o zawarciu umów powierniczych oraz treść samych porozumień jest weryfikowana poprzez uchwalanie przepisów dotyczących zawierania porozumień powierniczych.

Po systematycznym przeglądzie przez Ministerstwo Sprawiedliwości przepisów nakładających obligatoryjne czynności notarialne również inne Ministerstwa odmówiły poświadczenia notarialnego w ich obszarach działalności, w których nie jest to konieczne, lub nowelizuje ustawodawstwo w celu powstrzymania się od nadmiernych czynności notarialnych.

Ministerstwo Sprawiedliwości inicjuje także zmiany w ustawie o rejestracji aktów stanu cywilnego, które proponują usprawnienie obsługi urzędów stanu cywilnego. W celu zapewnienia ochrony danych osobowych przyszłych małżonków proponuje się odstąpić od publikacji wniosku o rejestrację małżeństwa, a także odstąpić od oświadczenia o przeszkodach do zawarcia małżeństwa oraz umożliwić krewnym cofnięcie odpisu z akta stanu cywilnego.

Propozycje Ministerstwa Sprawiedliwości zostały zgłoszone w ramach realizacji zaleceń Państwowej Izby Kontroli w zakresie możliwości odstąpienia od obowiązku poświadczenia notarialnego w obszarach, w których nadzór notarialny lub bezstronna konsultacja notarialna nie są konieczne.