Zawarcie związków małżeńskich i wydawanie zezwoleń na wjazd do Litwy podczas kwarantanny 

Data

2021 05 21

Ocena
0
pl3.png

Podczas rejestracji małżeństwa w lokalu urzędu stanu cywilnego może uczestniczyć nie więcej niż 5 osób, z wyłączeniem pracownika urzędu stanu cywilnego. Ceremonia nie może trwać dłużej niż 15 minut, a wszyscy uczestnicy muszą nosić maseczki na twarz. 

Obecnie ceremonie rejestracji ślubu można organizować również na wybranych przez małżonków przestrzeniach otwartych. Należy jednak spełnić wymagania Rozporządzenia o kwarantannie: nie można zbierać się w grupy większe niż pięć osób, z wyjątkiem członków dwóch rodzin i (lub) dwóch gospodarstw domowych, trzeba utrzymywać odległości i spełnić inne wymagania przewidziane w Rozporządzeniu.

Podczas kwarantanny wjazd obywateli państw trzecich na Litwę jest ograniczony. Akty prawne przewidują jednak wyjątkowe przypadki, w których takie osoby mogą wjeżdżać na Litwę za odrębnym zezwoleniem ministra odpowiedniego obszaru zarządzania.
Zezwolenie Ministra Sprawiedliwości dla cudzoziemców z krajów trzecich na wjazd na Litwę w wyjątkowym przypadku może być wydane, gdy celem wjazdu jest rejestracja małżeństwa.

W celu uzyskania zezwolenia Ministra Sprawiedliwości należy złożyć w Ministerstwie Sprawiedliwości wniosek osoby zapraszającej cudzoziemca  lub samego cudzoziemca, kopię ważnego dokumentu tożsamości cudzoziemca zamierzającego przybyć na Litwę i dokumenty z urzędu stanu cywilnego potwierdzające złożenie wniosku o zawarcie małżeństwa oraz ustaloną datę rejestracji małżeństwa.

Informacje, które trzeba podać we wniosku w celu przybycia na Litwę obywatela państwa trzeciego, aby zawrzeć związek małżeński. 

We wniosku należy wskazać:

- imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu wnioskodawcy; 

- imię, nazwisko, obywatelstwo cudzoziemca,  państwo, z której zamierza się przybyć na Litwę i państwa, przez które on będzie przejeżdżał; 

- informacje i przyczyny uzasadniające konieczność przyjazdu cudzoziemca na Litwę, cel przyjazdu;

- informacje o działaniach uprzednio wykonanych w tym celu przed planowanym przybyciem; przyczyny, z powodu ważności których, przyjazd jest konieczny i nie można go odłożyć;

- informację o tym, jak długo cudzoziemiec planuje przebywać na Litwie, inne ważne informacje, zdaniem wnioskodawcy, uzasadniające konieczność przyjazdu cudzoziemca na Litwę;

- informację o przewidywanej dacie przybycia cudzoziemca i przejściu granicznym; 

- miejsce odosobnienia przybywającego cudzoziemca na Litwie; 

- zobowiązanie przybywającego cudzoziemca lub osoby go zapraszającej do zapewnienia przestrzegania rozporządzeń Ministra Zdrowia, decyzji kierownika operacji państwowych w ramach sytuacji ekstremalnej na poziomie państwowym oraz innych przepisów aktów prawnych dotyczących odosobnienia i innych wymagań wobec cudzoziemców; 

- imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu osoby, do której Ministerstwo Sprawiedliwości może zwrócić się z powodu informacji podanych we wniosku lub w innych sprawach i do której zostanie wysłane zezwolenie. 

Żądanie należy złożyć w Ministerstwie Sprawiedliwości pisemnie. Wniosek przesłany drogą elektroniczną musi być podpisany za pomocą podpisu elektronicznego,  zeskanowany lub sfotografowany. 

Zaleca się zwrócić się do Ministerstwa Sprawiedliwości o zezwolenie Ministra Sprawiedliwości dopiero po przyjęciu wniosku o rejestrację małżeństwa przez urząd stanu cywilnego i wyznaczeniu daty jej rejestracji.

Zasady dotyczące rejestracji aktów stanu cywilnego przewidują możliwość złożenia przez osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński wniosku o rejestrację małżeństwa (wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami) do wybranego urzędu stanu cywilnego bez fizycznego przybycia do urzędu stanu cywilnego, tj. listem poleconym, kurierem lub drogą elektroniczną. 

Przy podejmowaniu decyzji o wydaniu zezwolenia poddaje się ocenie ogół okoliczności uzasadniających konieczność niezwłocznego zezwolenia na wjazd konkretnej osoby. Narzeczonym zezwolenie jest wydawane w przypadku, gdy oni przybywają na ceremonię rejestracji swojego małżeństw i gdy rejestracji małżeństwa nie można odłożyć na później. 

Cudzoziemcy pragnący wjechać na Litwę z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, Księstwa Andory, Księstwa Monako, Republiki San Marino i Stolicy Apostolskiej (Państwa Watykańskiego) nie podlegają zakazowi wjazdu.