Pranešk apie korupciją

Už korupcijos prevenciją Teisingumo ministerijoje atsakingas Korupcijos prevencijos ir vidaus tyrimų skyrius.

Jeigu norite pranešti apie korupcijos apraiškas Teisingumo ministerijoje ar jos valdymo srities įstaigose, informaciją prašome siųsti el. pašto adresu [email protected] arba palikti pranešimą šioje interneto svetainės skiltyje.

Jeigu pageidaujate sužinoti apie informacijos nagrinėjimo rezultatus, nepamirškite apie tai pažymėti ir nurodyti savo kontaktus. Informaciją nagrinėjantys darbuotojai galės su Jumis susisiekti ir prireikus patikslinti įvykio aplinkybes.

Apie korupcijos apraiškas Teisingumo ministerijos valdymo srities institucijose ir įstaigose galite pranešti:

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

Lietuvos teismo ekspertizės centras

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba

Lietuvos probacijos tarnyba

Lietuvos kalėjimų tarnyba – pasitikėjimo telefonu (8 5) 271 9022 arba el. p. [email protected]
 

Apie korupcinio pobūdžio pažeidimus asmenys gali pranešti

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai -  apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Lietuvos policijai – apie asmens administracinį nusižengimą ar nusikaltimą.

Policijos departamento Imuniteto valdybai – apie korupcijos apraiškas policijos darbe, nesąžiningą ar neetišką policijos pareigūno elgesį, policininkų daromas ar ketinamas daryti korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas.

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai – apie nusikalstamas veikas ir kitus teisės pažeidimus, susijusius su Europos Sąjungos ir užsienio valstybių finansinės paramos lėšų gavimu ir naudojimu, teisės pažeidimus finansų sistemai.

Valstybinei mokesčių inspekcijai – apie mokesčių įstatymų pažeidimus (atlyginimus „vokeliuose“, kontrabandines prekes, kvito neišdavimą, nelegalų darbą ir kt.).

Valstybinei darbo inspekcijai – apie darbo įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų pažeidimus, nelaimingus atsitikimus darbe, nelegalų darbą (taip pat dėl individualių darbo ginčų).

Nacionalinei žemės tarnybai – apie pažeidimus žemėtvarkos (žemės paėmimas visuomenės poreikiams, žemės sklypų formavimas ir pertvarkymas, žemėtvarkos planavimo dokumentų priežiūra ir kt.), žemės administravimo (žemėtvarkos projektų rengimas, piliečių nuosavybės teisių į žemę, mišką ar vandens telkinius atkūrimas, valstybinės žemės nuoma ir laikinas naudojimas ir kt.), žemės naudojimo srityse bei apie matininkų ir geodezininkų veiksmus.

Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai – apie pažeidimus teritorijų planavimo ir statybos (dėl savavališkos statybos, statybą leidžiančių dokumentų išdavimo teisėtumas ir kt.) srityse.

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai – apie galimai pažeistas pacientų teises, teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą, reikalavimų pažeidimus.

Viešųjų pirkimų tarnybai – apie pažeidimus viešųjų pirkimų srityje.

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolieriui – apie pareigūnų (valstybės ir savivaldybių institucijos ar įstaigos tarnautojų, taip pat kitų darbuotojų, atliekančių viešojo administravimo funkcijas ir kt.) piktnaudžiavimą, biurokratizmą ar kitaip pažeidžiamas žmogaus teises ir laisves viešojo administravimo srityje.

 

Dėl pirminės teisinės pagalbos (teisinė informacija, teisinės konsultacijos, valstybės ir savivaldybių institucijoms skirtų dokumentų, išskyrus procesinius dokumentus, rengimas ir t.t.) kreipkitės į savivaldybę pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą

Dėl antrinės teisinės pagalbos (dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą, atstovavimas išankstinio ginčo sprendimo ne teisme atveju ir t.t.) kreipkitės į Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą.
 

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Už tokius veiksmus numatyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 236 straipsnyje.

Atnaujinimo data: 2024-01-04