Lygių galimybių, smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Teisingumo ministerijos lygių galimybių, smurto ir priekabiavimo prevencijos politika ir jos įgyvendinimo tvarkos aprašas nustato lygių galimybių, smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos pagrindines nuostatas ir jų įgyvendinimo tvarką Teisingumo ministerijoje.

Aprašo tikslas – užtikrinti, kad Teisingumo ministerijoje dirbančių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ministerijoje praktiką atliekančių asmenų ir besikreipiančių dėl priėmimo į pareigas, darbą ar praktiką Teisingumo ministerijoje asmenų atžvilgiu, taip pat priėmimo į pareigas, praktikos atlikimo Teisingumo ministerijoje metu, darbo ir valstybės tarnybos santykių galiojimo ir jų nutraukimo metu būtų laikomasi lygių galimybių, smurto ir priekabiavimo prevencijos pagrindinių nuostatų ir draudimo varžyti asmens teises, atlikti priešiškus, neetiškus, žeminančius, agresyvius, užgaulius, įžeidžiančius veiksmus, kuriais kėsinamasi į darbuotojo, praktikanto ar pretendento arba jų grupės garbę ir orumą, fizinį ar psichologinį neliečiamumą ar kuriais siekiama įbauginti, sumenkinti ar įstumti į beginklę ir bejėgę padėtį, taip pat teikti jiems privilegijas lyties, rasės, tautybės, pilietybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, amžiaus, lytinės tapatybės, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, narystės politinėje partijoje ar asociacijoje, religijos, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, asmeninių savybių, šeiminės padėties ar įsipareigojimų, ketinimo turėti ar neturėti vaikų ir kitais pagrindais, nesusijusiais su asmens kvalifikacija, kompetencijomis, dalykinėmis savybėmis, darbo pareigų ir funkcijų atlikimo kokybe bei rezultatais ir profesiniais pasiekimais.

Lygių galimybių politikos įgyvendinimo prioritetus, lygių galimybių, įvairovės bei įtraukties ir smurto bei priekabiavimo prevencijos srityse numatomas konkrečias priemones ir siektinus rezultatus Teisingumo ministerijoje reglamentuoja Lygių galimybių, smurto ir priekabiavimo prevencijos politikos įgyvendinimo priemonių planas, rengiamas 3 metų laikotarpiui ir atnaujinamas pagal poreikį arba suėjus numatytam jo galiojimo terminui.

Taip pat kviečiame susipažinti su Teisingumo ministerijos valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir ministerijoje praktiką atliekančių asmenų atrankos vykdymo gairėmis.

Susiję teisės aktai:

Lietuvos Respublikos lygių galimybių įstatymas

Atnaujinimo data: 2023-11-16