Atstovavimas Jungtinių Tautų komitetų bylose

Įstatymas nustato, kad valstybei ir Vyriausybei teismuose ar kitose ginčų sprendimo institucijose atstovauja Vyriausybės paskirta institucija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos žalos, atsiradusios dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, atlyginimo ir atstovavimo valstybei ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei įstatymo 51 straipsniu valstybei ar Vyriausybei tarptautiniuose teismuose ar kitose ginčų sprendimo institucijose, kurių jurisdikciją yra pripažinusi Lietuvos Respublika, valstybei atstovauja Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota valstybės institucija (įstaiga), pagal Vyriausybės nustatytas atstovavimo teismuose taisykles.
 

Organizuoti atstovavimą valstybei Jungtinių Tautų komitetų bylose pavesta Teisingumo ministerijai

Nuo 2024 m. sausio 1 d. Vyriausybės nutarimu Nr. 1019 Teisingumo ministerijai pavesta organizuoti atstovavimo valstybei ir Vyriausybei veiklą Jungtinių Tautų Žmogaus teisių, Moterų diskriminacijos panaikinimo, Asmenų su negalia teisių, Priverstinio dingimo ir Vaiko teisių komitetuose nagrinėjamose bylose. 
 

Teisingumo ministerijoje turi būti paskirtas Lietuvos Respublikos nuolatinis atstovas, kuris atstovautų valstybei bylose prieš Lietuvą

Pagal Vyriausybės nutarimo Nr. 1020 nuostatas Teisingumo ministerijoje turi būti paskirtas nuolatinis atstovas (angl. agent) Europos Žmogaus Teisių Teisme ir kitose tarptautinėse teisminėse ar ginčų sprendimo institucijose, o prireikus – ir valstybės atstovas bylose (angl. co-agent) (toliau – atstovas bylose), kuris kartu su nuolatiniu atstovu arba savarankiškai veda bylas Europos Žmogaus Teisių Teisme, Jungtinių Tautų komitetų bylose, prireikus, ir kitose tarptautinėse teisminėse ar ginčų sprendimo institucijose.
 

Nuo 2024 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos nuolatiniu atstovu paskirtas Teisinio atstovavimo grupės vadovas Ričard Dzikovič 
(el. p. [email protected], tel. Nr. +370 602 66973)


Nuolatinio atstovo funkcijos

Nuolatinis atstovas veda bylas prieš Lietuvą Europos Žmogaus Teisių Teisme ir Jungtinių Tautų Žmogaus teisių, Moterų diskriminacijos panaikinimo, Asmenų su negalia teisių, Priverstinio dingimo ir Vaiko teisių komitetuose:

  • rengia ir su kompetentingomis institucijomis derina valstybės pozicijas bylose;
  • valstybės vardu teikia procesinius prašymus, rengia ir teikia procesinius ar kitus dokumentus, dalyvauja posėdžiuose;
  • valstybės vardu derasi su pareiškėjais dėl taikos susitarimo sudarymo;
  • koordinuoja priimtų sprendimų vykdymą.


Nuolatinio atstovo veiklos pagrindai nustatyti Atstovavimo valstybei Europos Žmogaus Teisių Teisme ir kitose tarptautinėse teisminėse ar ginčų sprendimo institucijose, kurių jurisdikciją yra pripažinusi Lietuvos Respublika, taisyklėse

Atnaujinimo data: 2024-03-04