Europos Sąjungos reikalų koordinavimas

Vadovaujantis Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklėmis, Teisingumo ministerijai yra pavesta vykdyti šias su Europos Sąjungos teisės perkėlimu ir įgyvendinimu susijusias funkcijas:

  • koordinuoti ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo procesus
  • koordinuoti Europos Komisijos paklausimų ir ES teisės pažeidimo procedūrų procesus
  • teikti išvadas dėl teisės aktų projektų atitikties Europos Sąjungos teisei ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimams

ES teisės perkėlimas ir įgyvendinimas

Europos Sąjunga (ES) gali efektyviai funkcionuoti tik visoms valstybėms narėms besąlygiškai laikantis bendrų taisyklių. Šių taisyklių, t. y. ES teisės aktų, kūrimas, derinimas ir tobulinimas yra ilgas ir sudėtingas procesas, kurio metu visos valstybės turi galimybę išsakyti savo nuomonę ir apginti nacionalinius interesus. Priėmus ES teisės aktą kiekviena valstybė narė privalo užtikrinti, kad šis teisės aktas būtų taikomas.

Reglamentai – privalomi visa apimtimi ir tiesiogiai taikomi (tiek institucijų, tiek privačių asmenų) visose valstybėse narėse. Valstybės privalo užtikrinti jų veikimą, imtis veiksmų reglamentų numatytiems įpareigojimams įvykdyti ir tik būtinais atvejais priimti juos įgyvendinančius nacionalinius teisės aktus.

Direktyvos – privalomos valstybei narei rezultato, kurį reikia pasiekti, atžvilgiu. Kiekviena valstybė narė pasirenka direktyvų perkėlimo būdą ir formas. Direktyvos nuostatoms perkelti rengiami nacionalinės teisės aktai.

Sprendimai – priimami taikant ES teisę konkrečiam atvejui ir privalomi visa apimtimi bei taikomi tiesiogiai jų adresatams (valstybėms narėms, fiziniams ar juridiniams asmenims). Sprendimams įgyvendinti kartais reikia nacionalinių priemonių.

Rekomendacijos ir nuomonės – neprivalomo pobūdžio teisės aktai.

Daugiau apie ES teisę

ES teisės įgyvendinimo sistema Lietuvoje

Vadovaujantis ES reikalų koordinavimo taisyklėmis už ES teisės aktų įgyvendinimą pagal savo kompetencijos sritis atsakingos ministerijos, Vyriausybės įstaigos ir įstaigos prie ministerijų, kitos valstybės institucijos ir įstaigos. Šiose institucijose dirbantys specialistai rengia ES teisės aktus įgyvendinančius nacionalinės teisės aktus, imasi kitų priemonių, kurios padeda užtikrinti tinkamą ES teisės aktų įgyvendinimą ir veikimą Lietuvoje. Perkeldamos ir įgyvendindamos ES teisę institucijos, be kita ko, turi laikytis Europos Sąjungos teisės aktų įgyvendinimo nacionalinėje teisėje ir administracinės naštos pagrįstumo įvertinimo rekomendacijų.

Informacija apie direktyvas perkeliančius nacionalinius teisės aktus

ES valstybė narė, į nacionalinę teisę perkėlusi direktyvą, privalo apie tai pranešti Europos Komisijai, pateikdama direktyvą perkeliančių nacionalinių teisės aktų tekstus (notifikavimo procedūra). Visi valstybių narių notifikuoti nacionalinės teisės aktai nurodomi tinklalapyje www.eur-lex.eu, konkrečios direktyvos bibliografinės informacijos skiltyje „Perkėlimas į nacionalinę teisę“. Taip pat daugiau informacijos apie kitų valstybių narių nacionalinės teisės aktus galima rasti N-lex sistemoje.

Europos Komisijos paklausimai ir pažeidimų procedūros

Europos Komisija yra įpareigota prižiūrėti, kaip valstybės narės perkelia ir įgyvendina ES teisės aktus. Jei valstybė narė laiku neperkelia, perkelia netinkamai ar teisingai neįgyvendina ES teisės akto ar neįvykdo kito įsipareigojimo pagal ES teisę, Europos Komisija gali inicijuoti ES teisės ikipažeidiminę procedūrą (pateikti paklausimą) ar ES teisės pažeidimo procedūrą. Ministerijos pagal kuruojamas sritis yra atsakingos už atsakymų į Europos Komisijos paklausimus ar pažeidimo procedūras rengimą.

Pažeidimo procedūra susideda iš kelių etapų:

  • oficialaus pranešimo (Europos Komisija teiraujasi neperkėlimo ar neįgyvendinimo priežasčių);
  • pagrįstos nuomonės (Europos Komisija imperatyviai prašo iki nustatyto termino perkelti ar įgyvendinti atitinkamą ES teisės aktą);
  • bylos iškėlimo ES Teisingumo Teisme – priimamas pažeidimą konstatuojantis sprendimas, kurio nevykdančiai valstybei narei atskiru Teismo sprendimu gali būti skirta bauda, o direktyvos nenotifikavimo laiku atveju bauda gali būti skiriama jau pirmuoju Teismo sprendimu.

Daugiau informacijos apie ES teisės pažeidimo procedūras galima rasti Europos Komisijos interneto svetainėje.

Mano Europa

Be kitos informacijos, interneto svetainė Mano Europa suteikia išskirtinę galimybę pasiekti Lietuvos narystės ES informacinėje sistemoje (LINESIS) pateikiamą informaciją apie ES dokumentus, posėdžių laiką ir Lietuvos atstovus bei ES teismų bylas.

Europos Komisijos ES teisės įgyvendinimo stebėsena

Europos Komisija nuolatos seka ir prižiūri, kaip valstybės narės įgyvendina ES teisę. Kaip Lietuva atrodo kitų valstybių narių tarpe ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo bei taikymo srityse galima rasti Europos Komisijos rengiamose ataskaitose. Bendrosios rinkos švieslentėje vertinami bendrosios rinkos rezultatai ir rezultatai įvairiose politikos srityse bei priemonėse. Tai leidžia apžvelgti, kaip gerai veikia bendroji rinka. Metinėse ES teisės taikymo ataskaitose pateikiama Europos Komisijos veiklos ES teisės taikymo stebėsenos apžvalga nuo pirmosios metinės ataskaitos 1984 m.

 

Atnaujinimo data: 2024-02-12