Asmens duomenų tvarkymas Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius, [email protected]) tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Teisingumo ministerija tvarko duomenų subjektų asmens duomenis tik teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu: 1) jo sutikimu; 2) tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį, kurios šalis yra duomenų subjektas; 3) kai tvarkyti asmens duomenis Teisingumo ministeriją įpareigoja atitinkami teisės aktai; 4) vykdant Teisingumo ministerijai pavestas viešosios valdžios funkcijas; 5) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Teisingumo ministerijos teisėto intereso (tik jei duomenų subjekto interesai arba pagrindinės teisės ir laisvės, dėl kurių būtina užtikrinti asmens duomenų apsaugą, nėra už jį viršesni).

Duomenų apsaugos pareigūnas

Pagrindinė Teisingumo ministerijos duomenų apsaugos pareigūno paskirtis – užtikrinti Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimų taikymą Teisingumo ministerijoje. Jeigu norite pranešti apie duomenų apsaugos pažeidimų apraiškas Teisingumo ministerijoje ar jos valdymo srities institucijose, įstaigose ar pateikti pasiūlymus dėl duomenų apsaugos priemonių tobulinimo, prašome siųsti juos el. pašto adresu [email protected].

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.
 

Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje taisyklės

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijoje taisyklės

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos asmens duomenų saugumo pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos telefoninių pokalbių įrašų duomenų tvarkymo taisyklės


Privatumo pranešimai dėl asmens duomenų tvarkymo:

 

Atnaujinimo data: 2024-04-26