Praktika Teisingumo ministerijoje

Teisingumo ministerija kviečia atlikti praktiką studentus bei kitus asmenis, kurie nori mokytis iš profesionalių kolegų, įgyti vertingos praktinės patirties ir įgūdžių, sužinoti, kaip veikia valstybinė institucija, suprasti, kaip gimsta teisės aktai ir kiti svarbūs visai šaliai sprendimai.

Teisingumo ministerijoje (toliau – ministerija) gali būti atliekama:

 1. Studentų praktika. Ją gali atlikti aukštųjų mokyklų pagrindinių ir vientisųjų pirmosios pakopos (bakalauro) bei antrosios pakopos (magistrantūros) studijų studentai, aukštojoje mokykloje baigę ne mažiau kaip 2 pagrindinių ar vientisųjų studijų kursus (toliau – studentai). Studento mokomosios praktikos trukmė – ne trumpesnė kaip 4 savaitės ir ne ilgesnė kaip 6 mėnesiai.
 2. Savanoriška praktika. Ją gali atlikti asmenys, norintys savanoriškai atlikti praktiką ministerijoje (toliau – praktikantai). Šios praktikos organizavimo sąlygas ir tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymas ir Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. A1-573 „Dėl Savanoriškos praktikos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Savanoriškos praktikos trukmė paprastai yra ne ilgesnė kaip 2 mėnesiai.

 

Norint ministerijoje atlikti praktiką, ne vėliau nei likus 2 savaitėms iki numatomos praktikos atlikimo pradžios reikia pateikti prašymą elektroniniu paštu [email protected]. Jame turi būti nurodyta:

 • jei kreipiasi studentas:

1) aukštosios mokyklos pavadinimas, studijų programa ir kursas;

2) pageidaujamas praktikos atlikimo laikas ir trukmė;

3) ministerijos padalinio pavadinimas (-ai), kuriame (-iuose) pageidaujate atlikti praktiką;

 • jei kreipiasi praktikantas:

1) pageidaujamas praktikos atlikimo laikas ir trukmė;

2) ministerijos padalinio pavadinimas (-ai), kuriame (-iuose) pageidaujate atlikti praktiką;

3) prie prašymo turi pridėti gyvenimo aprašymą ir motyvacinį raštą.

 

Praktikos organizavimas

Studentų ar savanorišką praktiką (toliau – praktika) ministerijoje organizuoja ir koordinuoja už personalo valdymą atsakingas darbuotojas (toliau – praktikos koordinatorius). Praktikos koordinatorius, gavęs studento ar praktikanto prašymą arba aukštųjų mokyklų informaciją apie studentus, pageidaujančius atlikti studento praktiką, dokumentus ir informaciją pateikia ministerijos padalinio, kuriame studentas ar praktikantas pageidauja atlikti praktiką, vadovui (toliau – padalinio vadovas), kuris, susipažinęs su šiais dokumentais, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas informuoja praktikos koordinatorių, ar sutinka priimti studentą ar praktikantą. Padalinio vadovas gali pakviesti studentą ar praktikantą į pokalbį, kad aptartų galimas praktikos užduotis ir įsitikintų studento ar praktikanto motyvacija ir gebėjimais.

Padalinio vadovui nesutikus priimti studentą ar praktikantą, praktikos koordinatorius gali kreiptis į kito ministerijos padalinio vadovą. Negavus nė vieno ministerijos padalinio, galinčio priimti studentą ar praktikantą, vadovo sutikimo, praktikos koordinatorius apie tai informuoja studentą ar praktikantą.

Praktikos koordinatorius, gavęs padalinio vadovo sutikimą dėl studento ar praktikanto priėmimo, koordinuoja praktikos sutarties parengimą ir sudarymą.

Ministerija turi teisę atsisakyti priimti studentus ar praktikantus atsižvelgdama į praktikos atlikimo privalomumą, tikslą ir sąsajas su ministerijos veikla, taip pat jeigu praktikos atlikimo metu ministerija neturi galimybės užtikrinti tinkamų praktikos atlikimo sąlygų ir esant kitoms aplinkybėms.

 

Gavęs kvietimą atlikti praktiką ministerijoje (ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki praktikos pradžios):

 • studentas praktikos koordinatoriui turi pateikti studento pažymėjimą ir aukštosios mokyklos bei studento užpildytus ir pasirašytus 3 praktikos sutarties egzempliorius;
 • praktikantas praktikos koordinatoriui turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir užpildytus bei pasirašytus 2 savanoriškos praktikos sutarties egzempliorius.

Praktikos koordinatorius, patikrinęs sutartyje nurodytus studento ar praktikanto duomenis pagal jų pateiktus dokumentus, sutartį teikia: 1) vizuoti ministerijos padalinio, kuriame bus atliekama praktika, vadovui ir paskirtam praktikos vadovui, 2) pasirašyti ministerijos įgaliotam asmeniui.
(pastaba: Studento pažymėjimo ar asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos nėra daromos ir reikalingos tik sutartyje nurodytiems praktikanto duomenims patikrinti.)

 

Papildoma informacija

 • Bendrieji praktikos organizavimo, koordinavimo, atlikimo ir vykdymo reikalavimai nustatyti Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos vidaus tvarkos taisyklėse (toliau – Taisyklės) ir bendradarbiavimo su aukštosiomis mokyklomis sutartyse, jei tokios yra sudarytos.
 • Praktikantai praktikos metu turi laikytis Taisyklėse nustatytų reikalavimų, atlikti praktinio mokymo užduotis ir vykdyti praktikos vadovo nurodymus, susijusius su praktikos tikslais ir uždaviniais.
 • Su studentais ar praktikantais darbo sutartys nesudaromos ir atlyginimas nemokamas.
   

Papildoma informacija dėl praktikos atlikimo suteikiama tel. +370 600 41 146  arba el. p. [email protected].

 
 

 

Atnaujinimo data: 2024-03-20