Teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimas

TEISININKO PROFESINĖS KVALIFIKACIJOS PRIPAŽINIMAS NORINT UŽSIIMTI ADVOKATO PROFESINE VEIKLA LIETUVOS RESPUBLIKOJE

Teisingumo ministerija vykdo Europos Sąjungos valstybių narių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Šveicarijos Konfederacijos piliečių ir kitų fizinių asmenų, kuriems Europos Sąjungos teisės aktais suteikta įsidarbinimo ar vertimosi savarankiška veikla Europos Sąjungos valstybėse narėse teisė, teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimą norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje.

Pareiškėjas turi teisę pateikti Teisingumo ministerijai ar Lietuvos Respublikos kontaktiniam centrui paraišką pripažinti jo profesinę kvalifikaciją norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje (toliau – paraiška). Prie paraiškos turi būti pridėti šie dokumentai:

1. asmens pilietybę arba teisę naudotis Europos Sąjungos teisės aktų suteiktomis įsidarbinimo ar vertimosi savarankiška veikla Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėmis įrodantis dokumentas;

2. valstybės narės kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, kuriuo suteiktas teisininko profesinis vardas;

3. teisės magistro diplomas arba įgytą teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą) įrodantis diplomas;

4. pavardės keitimą patvirtinantys dokumentai (jeigu dokumentuose nurodyta kita pavardė);

5. formalios kvalifikacijos įrodymų, įgytų trečiojoje šalyje, pripažinimo valstybėje narėje dokumentai (jeigu tokie yra);

6. dokumentas, įrodantis nepriekaištingą pareiškėjo reputaciją;

7. dokumentas, liudijantis, kad pareiškėjas neturi sveikatos sutrikimų, galinčių trukdyti tinkamai atlikti advokato pareigas;

8. kiti dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo profesinę kvalifikaciją (jeigu tokie yra).

Dokumentai Teisingumo ministerijai turi būti pateikti lietuvių kalba. Trečiosiose valstybėse išduoti dokumentai, pateikiami Teisingumo ministerijai, turi būti legalizuoti ar patvirtinti pažyma (Apostille), išskyrus įstatymų ar tarptautinių sutarčių nurodytus atvejus. Jei teisės aktai nenustato kitaip, dokumentai pateikiami išversti į lietuvių kalbą, o vertimas turi būti patvirtintas asmens, išvertusio dokumentus, parašu. Dokumentai, nurodyti 6 ir 7 punktuose, turi būti išduoti ne anksčiau kaip prieš tris mėnesius iki jų pateikimo dienos.

Dokumentai gali būti pateikti asmeniškai, siųsti registruotu laišku arba elektroniniu būdu (paraiška turi būti pasirašyta saugiu elektroniniu parašu).

Pareiškėjui pristačius visus reikiamus dokumentus, Teisingumo ministerija organizuoja profesinio tinkamumo testą. Profesinio tinkamumo testas susideda iš civilinės teisės ir civilinio proceso teisės, baudžiamosios teisės ir baudžiamojo proceso teisės, administracinės teisės, darbo teisės, konstitucinės teisės, finansų ir mokesčių teisės, žmogaus teisių, tarptautinės viešosios teisės ir Europos Sąjungos teisės, ir advokato profesinę veiklą reglamentuojančių teisės aktų žinių patikrinimo.

Jeigu Profesinio tinkamumo testo komisijai pripažinus teisininko profesinę kvalifikaciją kyla pagrįstų abejonių dėl pareiškėjo tinkamo kalbos mokėjimo norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje, profesinio tinkamumo testo komisija priima sprendimą dėl lietuvių kalbos mokėjimo tikrinimo.

Sprendimas dėl teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje turi būti priimtas ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo visų reikiamų dokumentų gavimo Teisingumo ministerijoje dienos.

Teisingumo ministerijos sprendimas ar vilkinimas jį priimti gali būti skundžiami Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo apeliacinei komisijai ir teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo procedūra yra nemokama.

Paraiška

Aktualūs teisės aktai:

Lietuvos Respublikos reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymas

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2022 m. rugsėjo 2 d. įsakymas Nr. 1R-301 „Dėl teisingumo ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 1R-111 „Dėl Teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 12 d. įsakymas Nr. 1R-111 „Dėl Teisininko profesinės kvalifikacijos pripažinimo norint užsiimti advokato profesine veikla Lietuvos Respublikoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Atnaujinimo data: 2023-11-16