>

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2017 m. birželio 15 d. priėmė sprendimą byloje Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, C−436/15, kurioje Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. gruodžio 4 d. pateikė rašytines pastabas ir 2016 m. rugsėjo 7 d. dalyvavo posėdyje Europos Sąjungos Teisingumo Teisme (toliau – Teisingumo Teismas).

Byloje Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, C−436/15, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau – LVAT) 2015 m. liepos 10 d. nutartimi pateikė prašymą Teisingumo Teismui priimti prejudicinį sprendimą ir atsakyti į pateiktus klausimus dėl 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (toliau‑Reglamentas Nr. 2988/95) 3 straipsnio 1 dalies nuostatų ir sąvokų, susijusių su patraukimo atsakomybėn senaties termino skaičiavimu, išaiškinimo.

Pagrindinėje byloje LVAT nagrinėjo administracinę bylą pagal atsakovės Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros (toliau – Agentūra) apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2014 m. gegužės 14 d. sprendimo panaikinimo ir pareiškėjos administracinėje byloje UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ skundo atmetimo. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2014 m. gegužės 14 d. sprendimu tenkino Bendrovės skundą ir panaikino Agentūros sprendimus, nurodančius netinkamą dalies Europos Sąjungos paramos lėšų panaudojimą ir reikalaujančius sugrąžinti gautas paramos lėšas. LVAT nagrinėjamoje byloje kelti klausimai dėl materialiosios teisės normų aiškinimo ir taikymo, kadangi Pirmosios instancijos teismas ginčui pritaikė Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies pirmojoje pastraipoje įtvirtintą patraukimo atsakomybėn senaties terminą ir panaikino Agentūros įsakymus. Agentūra apeliaciniame skunde nurodė, kad Reglamentas Nr. 2988/95 ginčo santykiams netaikomas, nes Sanglaudos fondo paramos projektams taikomi kiti Europos Sąjungos reglamentai, kuriuose jokiais senaties terminais neribojama įgyvendinančios institucijos galimybė tinkamai užtikrinti Europos Sąjungos lėšų panaudojimą bei, esant padarytiems pažeidimams, lėšų susigrąžinimą.

LVAT prašė Teisingumo Teismą priimti prejudicinį sprendimą ir atsakyti į šiuos klausimus:

1. Kas yra laikoma „daugiamete programa“ Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies prasme?

2. Ar projektai, tokie kaip „Alytaus regiono atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ Nr.2001/LT/16/P/PE/003 (toliau – ARATSS projektas), kuriam Europos Komisijos 2001 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. PH(2001)5367, patvirtinančiu priemonę 2001 LT 16 P PE 003, su pakeitimais, padarytais 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos sprendimu Nr. PH/2002/9380, buvo suteikta parama, atitinka „daugiametės programos“ sąvoką, įtvirtintą Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje?

3. Jei atsakymas į antrąjį klausimą yra teigiamas, nuo kurio momento turėtų būti skaičiuojama Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalyje įtvirtinto patraukimo atsakomybėn senaties termino pradžia?

Lietuvos Respublikos Vyriausybė rašytinėse pastabose laikėsi pozicijos, kad nagrinėjamoje situacijoje ARATSS projekto atžvilgiu taikytinas Reglamentas Nr. 2988/95. Taip pat pateikė argumentus, kad 2000 – 2006 m. daugiametė finansinė programa, iš kurios lėšų buvo finansuotas ARATSS projektas, atitinka Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antrojoje pastraipoje įtvirtintą „daugiametės programos“ sąvoką bei pateikė aiškinimą kaip „daugiametės programos“ ar šios programos dalies (ARATSS projekto) atžvilgiu skaičiuotinas senaties terminas. Kartu pasiūlė aiškinimą, kokiomis Reglamento Nr. 2988/95 nuostatomis turėtų būti vadovaujamasi ir kaip turėtų būti skaičiuojamas senaties terminas tuo atveju, jei, vis dėlto, Teisingumo Teismas manytų, kad 2000 – 2006 m. daugiametė finansinė programa, iš kurios lėšų buvo finansuotas ARATSS projektas neatitinka Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antrojoje pastraipoje įtvirtintos „daugiametės programos“ sąvokos ir ARATSS projektas nėra „daugiametės programos“ dalis. Tokiu būdu Lietuvos Respublikos Vyriausybė rašytinėse pastabose teigė, kad LVAT nagrinėjamoje byloje Pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė Reglamento Nr.  2988/95 nuostatas.

Šioje byloje rašytines pastabas taip pat teikė Graikijos Respublikos Vyriausybė ir Europos Komisija, kurios laikėsi panašios pozicijos, kokios laikėsi Lietuvos Respublikos Vyriausybė, teikdama savo poziciją rašytinėje ir žodinėje dalyse nagrinėjant bylą Teisingumo Teisme.

Paminėtina, kad 2017 m. sausio 19 d. paskelbtoje Generalinio advokato išvadoje nagrinėjamoje byloje Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras, C−436/15, išdėstyti argumentai daugeliu aspektų taip pat sutapo su Lietuvos Respublikos pozicija. Teisingumo Teismo sprendime pateikti atsakymai, nors ir ne tokie išsamūs kaip tikėtasi, taip pat atitinka Lietuvos Respublikos poziciją šioje byloje.

Į LVAT pateiktus klausimus Teisingumo Teismas atsakė taip:

1. Sąvoka „daugiametė programa“, kaip ji suprantama pagal 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, apima tokį projektą, kaip pagrindinėje byloje nagrinėjamas projektas dėl atliekų tvarkymo sistemos sukūrimo konkrečiame regione, kurį įgyvendinti buvo numatyta per kelerius metus ir kuris buvo finansuojamas iš Europos Sąjungos lėšų.

2. Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą patraukimo atsakomybėn už pažeidimą, padarytą vykdant „daugiametę programą“, kaip antai pagrindinėje byloje nagrinėjamą projektą, senaties termino eiga prasideda nuo tokio pažeidimo padarymo dienos, turint omenyje tai, kad pagal šio reglamento 3 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą „tęstinio ar pakartotinio“ pažeidimo atveju senaties termino eiga prasideda tą dieną, kai pažeidimas buvo baigtas.

Be to, „daugiametė programa“ laikytina visiškai užbaigta, kaip tai suprantama pagal Reglamento Nr. 2988/95 3 straipsnio 1 dalies antros pastraipos antrą sakinį, šiai programai taikomose nuostatose nurodytą jos pabaigos datą. Konkrečiai kalbant, daugiametė programa, kuriai taikomas 1994 m. gegužės 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1164/94, įsteigiantis Sanglaudos fondą, iš dalies pakeistas 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1264/1999 ir 1999 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1265/1999, taip pat Aktu dėl Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Vengrijos Respublikos, Maltos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Slovakijos Respublikos stojimo sąlygų ir sutarčių, kuriomis yra grindžiama Europos Sąjunga, pritaikomųjų pataisų, laikytina visiškai užbaigta, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, kai sueina Europos Komisijos sprendime, kuriuo patvirtinamas toks projektas, nurodytas su projektu susijusių darbų pabaigos ir mokėjimų už tinkamas finansuoti išlaidas atlikimo terminas, išskyrus atvejus, kai priimdama naują sprendimą Komisija pratęsia nustatytą terminą.

Sprendimo tekstą (kaip ir Generalinio advokato išvadą) galite rasti Teisingumo Teismo interneto svetainėje.

Nuoroda į Teisingumo Teismo sprendimą čia.

Atnaujinimo data: 2023-11-16