>

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas  2015 m. rugsėjo 9 d. priėmė sprendimą byloje Bohez, C−4/14, kurioje Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. balandžio 18 d. pateikė savo rašytines pastabas.

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą buvo pateiktas Suomijos teismui nagrinėjant bylą, kurioje pareiškėjas (nepilnamečių vaikų tėvas) prašė vykdyti Belgijos teismo nepilnamečių reikalų skyriaus priimtą nutartį dėl vaikų globos teisių, gyvenamosios vietos nustatymo, bendravimo teisių ir išlaikymo ir reikalavo įpareigoti atsakovę (vaikų motiną) už bendravimo su vaikais tvarkos pažeidimą, dėl neįvykusių jo susitikimų su vaikais, jam sumokėti 23 398,69 EUR baudą. Belgijos teismo nutartyje buvo nustatyta konkreti tėvų bendravimo su vaikais tvarka ir už bendravimo teisių neįgyvendinimą teismas kartu nustatė baudų mokėjimo tvarką. Atsakovė, vaikų motina, pateikė prieštaravimą, kadangi baudos mokėjimo prievolės galutinai nepatvirtino Belgijos teismas, todėl anot atsakovės sprendimas Suomijoje neturėjo būti vykdomas.

Šioje byloje Teisingumo Teismas nusprendė, kad:

1.      2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo 1 straipsnis aiškintinas taip, kad šis reglamentas netaikomas baudos, nustatytos vienoje valstybėje narėje priimtame sprendime dėl vaiko globos ir bendravimo teisių, siekiant užtikrinti, kad globos teisės turėtojas paisys bendravimo teisių, vykdymui kitoje valstybėje narėje.

2.      Išieškant kilmės valstybės narės teismo, kuris priėmė sprendimą iš esmės dėl bendravimo teisių, siekdamas užtikrinti veiksmingą šių teisių įgyvendinimą, nustatytą baudą galioja ta pati vykdymo tvarka kaip ir sprendimui dėl bendravimo teisių, kurias užtikrina minėta bauda, šiuo tikslu turinti būti paskelbta vykdytina pagal 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1347/2000, apibrėžtas taisykles.

3.      Taikant Reglamentą Nr. 2201/2003, užsienio teismo sprendimai dėl baudos mokėjimo vykdomi valstybėje narėje, kurioje prašoma juos vykdyti, tik jeigu galutinį sprendimą dėl mokėtinos sumos dydžio priėmė kilmės valstybės narės teismai.

Sprendimo tekstą galima rasti Teisingumo Teismo interneto svetainėje.

Atnaujinimo data: 2023-11-16