>

2020 m. gruodžio 17 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas (toliau – Teisingumo Teismas) paskelbė sprendimą byloje A.M., C-667/19.

Šioje byloje Lietuvos Respublikos Vyriausybė teikė rašytines pastabas.

Byla C−667/19, Teisingumo Teisme nagrinėta pagal Lenkijos nacionalinio teismo Sąd Okręgowy Warszavie pateiktą prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009) nuostatų išaiškinimo.

Teisingumo Teismas paaiškino, kad Reglamento Nr. 1223/2009 19 straipsnio 1 dalies f punktas turi būti aiškinamas taip, kad iš informacijos apie „kosmetikos gaminio funkciją“, kuri pagal šią nuostatą privalo būti ant tokio gaminio pirminės ir antrinės pakuočių, vartotojas aiškiai turi suprasti gaminio paskirtį bei naudojimo būdą, kad galėtų saugiai, nekenkdamas savo sveikatai, jį naudoti, todėl tokia informacija negali apsiriboti tik šio reglamento 2 straipsnio 1 dalies a punkte numatytų tikslų, kurių siekiama naudojant gaminį, nurodymu. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, atsižvelgdamas į atitinkamo gaminio charakteristikas bei savybes ir vidutinio, pakankamai informuoto ir protingai pastabaus bei nuovokaus vartotojo lūkesčius, turi patikrinti informacijos, kuri tuo tikslu privalo būti pateikta ant pirminės ir antrinės gaminio pakuočių, pobūdį ir apimtį, kad gaminį būtų galima naudoti nesukeliant pavojaus žmonių sveikatai.

Teisingumo Teismas taip pat nurodė, kad Reglamento Nr. 1223/2009 19 straipsnio 2 dalis turi būti aiškinama taip, kad šio reglamento 19 straipsnio 1 dalies d, f ir g punktuose nurodyta informacija, kaip antai apie konkrečias kosmetikos gaminio naudojimo atsargumo priemones, šio gaminio funkciją ir ingredientus, negali būti pateikta įmonės kataloge, į kurį nukreipia ant kosmetikos gaminio antrinės ar pirminės pakuotės esantis šio reglamento VII priedo 1 punkte numatytas simbolis.

Teisingumo Teismo sprendimas visiškai atitinka Lietuvos Respublikos Vyriausybės teiktą poziciją.

Nuoroda į Teisingumo Teismo sprendimą internete.

Atnaujinimo data: 2023-11-16