>

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2015 m. rugsėjo 3 d. priėmė sprendimą byloje Fast Bunkering Klaipėda, C-526/13, kurioje Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2014 m. sausio 16 d. pateikė rašytines pastabas ir 2014 m. gruodžio 4 d. dalyvavo posėdyje Europos Sąjungos Teisingumo Teisme. (toliau Teisingumo Teismas).

Byloje Fast Bunkering Klaipėda, C‑526/13 su prašymu priimti prejudicinį sprendimą į Teisingumo Teismą kreipėsi Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, pateikdama prejudicinius klausimus dėl 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 148 straipsnio a punkto nuostatos išaiškinimo.

Pagrindinėje byloje pareiškėja UAB „Fast Bunkering Klaipėda“ (toliau – „Bendrovė“) pateikė skundą dėl 2013 m. birželio 27 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – „Inspekcija“) sprendimo Nr. 69-90, kuriuo buvo patvirtintas 2013 m. kovo 26 d. Klaipėdos apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – Klaipėdos AVMI) sprendimas Nr. A2-4 „Dėl patikrinimo akto tvirtinimo“. Pagrindinėje byloje ginčas kilo dėl to, kad Bendrovė (įsteigta Lietuvos Respublikoje) nepagrįstai pritaikė 0 proc. pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) tarifą kuro atsargų tiekimui. Ši bendrovė aprūpino atviroje jūroje plaukiojančius laivus ne Europos Sąjungos valstybių narių kilmės kuru, kurį įsigydavo iš Normandijos salų įmonės. Įsigytą kurą Bendrovė saugojo Klaipėdoje, AB „Klaipėdos nafta“ talpyklose arba Bendrovės tanklaiviuose (registruotuose muitinės E tipo sandėliuose), įformindama muitinio sandėliavimo procedūrą. Bendrovė, gavusi užsakymą pristatyti tam tikrą kuro kiekį konkretiems atviroje jūroje plaukiojantiems laivams, nurodytą kuro kiekį pristatydavo ir pakraudavo (supildavo) į šiuos laivus ir įformindavo kuro reeksporto muitinės procedūrą. Tačiau PVM sąskaitas faktūras už kuro atsargų tiekimą laivams išrašydavo ne tiesiogiai laivo savininkams (valdytojams), o pastaruosius tiesiogiai ar per kitus asmenis atstovaujantiems asmenims – tarpininkams. Išrašytose PVM sąskaitose faktūrose Bendrovė taikė kurui 0 proc. PVM tarifą bei nurodė, kad tokio tarifo pritaikymo pagrindu yra Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 (toliau – Lietuvos PVMĮ)  44 straipsnio 1 dalis.

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateikė šį prejudicinį klausimą:

Ar Direktyvos 2006/112/EB 148 straipsnio a punkto nuostatos turi būti aiškinamos taip, kad šio punkto nuostatos dėl neapmokestinimo PVM yra taikomos ne tik tiekimams laivo, naudojamo navigacijoje atviroje jūroje, valdytojui, kuris sunaudoja šias prekes kaip laivo atsargas, bet ir tiekimams ne laivo valdytojui, t. y. neatsiskleidusiems tarpininkams, kai tiekimo momentu iš anksto žinoma ir tinkamai nustatyta galutinė prekių paskirtis, ir mokesčių administratoriui pagal teisės aktų reikalavimus pateikiami tai patvirtinantys įrodymai?

Į Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktą prejudicinį klausimą Teisingumo Teismas atsakė taip:

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 148 straipsnio a punktas turi būti aiškinamas taip, kad šioje nuostatoje numatytas neapmokestinimas iš esmės netaikomas prekių, skirtų aprūpinti kuru ir atsargomis, tiekimui neatsiskleidusiems tarpininkams, net kai tiekimo momentu iš anksto žinoma ir tinkamai nustatyta galutinė prekių paskirtis, ir mokesčių administratoriui pagal nacionalinės teisės aktų reikalavimus pateikiama tai patvirtinančių įrodymų. Tačiau tokiomis kaip pagrindinės bylos aplinkybėmis šis neapmokestinimas gali būti taikomas, jeigu nuosavybės teisės į atitinkamas prekes perdavimas šiems tarpininkams įvyksta anksčiausiai tuo pačiu momentu, kai navigacijoje atviroje jūroje naudojamų laivų valdytojai realiai įgyja teisę disponuoti prekėmis kaip jų savininkai, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas.

Sprendimo tekstą galite rasti Teisingumo Teismo interneto svetainėje.

Atnaujinimo data: 2023-11-16