>

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2014 m. spalio 23 d. priėmė sprendimą byloje FlyLAL‑Lithuanian Airlines, C-302/13, kurioje dalyvavo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Teisingumo Teismo sprendimas visiškai atitiko poziciją, kurios Lietuvos Respublikos Vyriausybė laikėsi šioje byloje pateiktose rašytinėse pastabose ir posėdžio Teisingumo Teisme metu.

Byloje FlyLAL-Lithuanian Airlines, C-302/13 su prašymu priimti prejudicinį sprendimą į Teisingumo Teismą kreipėsi Latvijos teismas, pateikdamas klausimus dėl 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (toliau – Reglamentas Nr. 44/2001) nuostatų išaiškinimo.

Pagrindinė byla buvo iškelta Lietuvos Respublikoje registruotai bankrutuojančiai įmonei AB flyLAL-Lithuanian Airlines Latvijos teisme pateikus ieškinį dėl Lietuvos apeliacinio teismo nutarties areštuoti AB Air Baltic Corporation ir oro uostui „Ryga“ priklausantį turtą ir turtines teises pripažinimo ir vykdymo bei šio vykdymo užtikrinimo. Latvijos teismas priėmė sprendimą pripažinti minėtą nutartį ir ją vykdyti, tačiau ieškinį atmetė ta dalimi, kiek juo buvo prašoma užtikrinti nutarties vykdymą. Oro uostas „Ryga“ ir AB Air Baltic Corporation šį Latvijos teismo sprendimą apskundė apeliacinės, o vėliau kasacinės instancijos teismams.

Byloje FlyLAL-Lithuanian Airlines, C-302/13 priimtame sprendime Teisingumo Teismas nurodė, kad toks kaip pagrindinėje byloje nagrinėjamas ieškinys, kurio dalykas – žalos, atsiradusio dėl konkurencijos teisės normų pažeidimo, atlyginimas, yra civilinio ir komercinio pobūdžio. Pabrėžta, kad oro uosto įrenginių suteikimas už tam tikrą mokestį yra ekonominė veikla. Todėl aišku, jog tokie teisiniai santykiai priskiriami prie civilinių ir komercinių bylų. Teisingumo Teismo nuomone, tokiomis kaip pagrindinės bylos aplinkybėmis šios išvados nepaneigia nei faktas, kad tariamų konkurencijos teisės pažeidimų atsirado dėl Latvijos teisės nuostatų, nei tai, kad valstybei priklauso atitinkamai 100 % ir 52,6 % pagrindinės bylos atsakovių kapitalo. Atsižvelgdamas į tai, kas nurodyta Teisingumo Teismas konstatavo, jog Reglamento Nr. 44/2001 1 straipsnio 1 dalis aiškintina taip, kad byla pagal ieškinį, kaip antai pareikštą pagrindinėje byloje, kuriuo siekiama žalos, patirtos dėl tariamų Sąjungos konkurencijos teisės pažeidimų, atlyginimo, patenka į „civilinių ir komercinių bylų“ sąvoką, kaip ji suprantama pagal šią nuostatą, taigi ir į šio reglamento taikymo sritį.

Teisingumo Teismas taip pat nurodė, jog Reglamento Nr. 44/2001 22 straipsnio 2 punktas aiškintinas taip, kad procesas pagal ieškinį, kaip antai pareikštą pagrindinėje byloje, kuriuo siekiama žalos, patirtos dėl tariamų Sąjungos konkurencijos teisės pažeidimų, atlyginimo, nėra teismo procesas, kurio objektas yra bendrovės organų sprendimų galiojimas, kaip tai suprantama pagal tą nuostatą.

Galiausiai, Teisingumo Teismas pabrėžė, kad Reglamento Nr. 44/2001 34 straipsnio 1 punkte numatyta viešosios tvarkos išlyga galima remtis, tik jei kitoje valstybėje narėje priimto teismo sprendimo pripažinimas arba vykdymas būtų toks nesuderinamas su valstybės, kurioje prašoma pripažinti sprendimą, teisės sistema, kad pažeistų kurį nors pamatinį principą. Todėl konstatuota, jog Reglamento Nr. 44/2001 34 straipsnio 1 punktas aiškintinas taip, kad nei sumos, kuriai taikomos laikinosios apsaugos priemonės, paskirtos sprendimu, kurį prašoma pripažinti ir vykdyti, apskaičiavimo metodas, kai įmanoma atsekti samprotavimų, lėmusių minėtos sumos dydžio nustatymą, eigą, nepaisant to, kad buvo galimybių pateikti skundą ir jomis pasinaudota siekiant užginčyti tokį apskaičiavimo metodą, nei paprastas rėmimasis rimtomis ekonominėmis pasekmėmis nėra pagrindai, rodantys valstybės narės, kurioje prašoma pripažinti sprendimą, viešosios tvarkos pažeidimą, dėl kurių galima atsisakyti pripažinti ir vykdyti toje valstybėje narėje tokį kitoje valstybėje narėje priimtą sprendimą.

Sprendimo tekstą galite rasti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo interneto svetainėje.

Atnaujinimo data: 2023-11-16