>

2014 m. balandžio 30 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė nutartį byloje Intelcom Service, C-600/13, kuri buvo nagrinėjama pagal Italijos teismo prašymą priimti prejudicinį sprendimą ir išaiškinti, ar Italijoje galiojančios teisės normos, kuriose įtvirtinta išimtinė notarų teisė teikti nekilnojamojo turto pirkimo – pardavimo aktų surašymo ir jų tikrumo tvirtinimo paslaugas Italijoje, nepažeidžia sutarčių, kuriomis grindžiama Europos Sąjunga, normų ir principų, įtvirtinančių paslaugų teikimo Europos Sąjungos valstybėse narėse laisvę, taip pat 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje nuostatų.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė teikė rašytines pastabas šioje byloje pasisakydama dėl dviejų aspektų: notarų išimtinės teisės teikti nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo aktų surašymo ir jų tikrumo tvirtinimo paslaugas palaikydama poziciją, kad nė viena iš jų neprieštarauja Europos Sąjungos teisės nuostatoms dėl laisvės teikti paslaugas bei paslaugų monopolizavimo draudimui, o Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo nuostatos dėl lygiaverčio poveikio priemonių draudimo nėra taikytinos laisvei teikti ar gauti paslaugas. 

2014 m. balandžio 30 d. priimdamas nutartį Teisingumo Teismas paskelbė bylą C-600/13 nepriimtina, nes, Teisingumo Teismo nuomone, ES teisės nuostatų išaiškinimas neturi reikšmės pagrindinės bylos baigčiai.

Atnaujinimo data: 2023-11-16