>

Europos Sąjungos Teisingumo Teismas 2013 m. sausio 17 d. priėmė nutartį byloje Jožef Grilc prieš Slovensko zavarovalno združenje GIZ, C‑541/11, kurioje rašytines pastabas teikė ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Šioje byloje kasatorius, gyvenantis Slovėnijoje, patyrė turtinę ir neturtinę žalą dėl Slovakijos Respublikoje įvykusios autoavarijos, kurią sukėlusio asmens transporto priemonė buvo apdrausta Bratislavos draudimo bendrovėje. Kasatorius neteisminį reikalavimą dėl žalos atlyginimo pateikė tiek už žalą atsakingo asmens draudimo bendrovei, tiek jos atstovui, tačiau per tris mėnesius iš nei vieno iš jų negavo atsakymo dėl reikalavimo ir žalos atlyginimo pasiūlymo. Tuomet kasatorius pateikė ieškinį reikalaudamas, kad Slovensko zavarovalno združenje GIZ atlygintų 16 665,49 EUR žalą su įstatyme numatytais delspinigiais ir bylinėjimosi išlaidas.

Pagal Slovėnijos Įstatymo dėl draudiminių įsipareigojimų autoavarijų atveju pakeitimo ir papildymo 42.j straipsnį, kuriuo į nacionalinę teisę buvo perkeltas 2000 m. gegužės 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/26/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimu, suderinimo, ir iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 73/239/EEB ir 88/357/EEB (toliau – Direktyva 2000/26/EB) 6 straipsnis, nustatyta, kad Slovensko zavarovalno združenje GIZ viduje įsteigiama Žalų atlyginimo įstaiga, kuri atsakinga už žalų atlyginimą Slovėnijos Respublikoje gyvenantiems žalą patyrusiems asmenims, esant tam tikroms sąlygoms. Bylos šalys sutinka, kad šios sąlygos yra tenkinamos, tačiau jos nesutaria dėl to, ar, remiantis minėtu įstatymu, Slovensko zavarovalno združenje GIZ gali būti atsakove teisme dėl žalos atlyginimo, ar vis dėlto jos viduje įsteigtai Žalų atlyginimo įstaigai gali būti pateikiamas tik neteisminis reikalavimas atlyginti žalą.

Teisingumo Teismui buvo pateiktas šis prejudicinis klausimas:

Ar Direktyvos 2000/26/EB 6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa turi būti aiškinama taip, kad valstybės narės, kurioje nuolat gyvena žalą patyręs asmuo, žalų atlyginimo institucija gali būti atsakove teisminiame procese, pradėtame žalą dėl autoavarijos, įvykusios ne toje valstybėje narėje, kurioje jis nuolat gyvena ir kuri buvo sukelta transporto priemonės, kuri yra apdrausta ir kurios įprastinė buvimo vieta yra kurioje nors valstybėje narėje, patyrusio asmens, siekiant žalos atlyginimo, jei per tris mėnesius nuo tada, kai minėtas asmuo išsiuntė reikalavimą atlyginti žalą už autoavariją atsakingą transporto priemonę apdraudusiai įmonei ar jos atstovui, minėta įmonė ar jos atstovas nepateikia motyvuoto atsakymo į minėtą reikalavimą?

Išnagrinėjęs bylą Teisingumo Teismas konstatavo, kad Direktyvos 2000/26/EB 6 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad žalą patyręs asmuo gali reikalauti žalos atlyginimo iš žalų atlyginimo institucijos pagal minėto Direktyvos 2000/26/EB straipsnio nuostatas, tačiau tuo atveju, jei žalų atlyginimo institucija nepatenkina šio reikalavimo, žalą patyręs asmuo gali įgyvendinti teisę reikalauti žalos atlyginimo iš žalų atlyginimo institucijos teisminiame procese.

Lietuvos Respublikos rašytinėse pastabose buvo siūloma į prejudicinį klausimą atsakyti priešingai, nei į jį atsakė Teisingumo Teismas:

Direktyvos 2000/26/EB 6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa turi būti aiškinama taip, kad valstybės narės, kurioje nuolat gyvena žalą patyręs asmuo, žalų atlyginimo institucija negali būti atsakove teisminiame procese, pradėtame žalą dėl autoavarijos, įvykusios ne toje valstybėje narėje, kurioje jis nuolat gyvena ir kuri buvo sukelta transporto priemonės, kuri yra apdrausta ir kurios įprastinė buvimo vieta yra kurioje nors valstybėje narėje, patyrusio asmens, siekiant žalos atlyginimo, jei per tris mėnesius nuo tada, kai minėtas asmuo išsiuntė reikalavimą atlyginti žalą už autoavariją atsakingą transporto priemonę apdraudusiai įmonei ar jos atstovui, minėta įmonė ar jos atstovas nepateikia motyvuoto atsakymo į minėtą reikalavimą.

Šį sprendimą galima rasti Teisingumo Teismo internetinėje svetainėje.

Atnaujinimo data: 2023-11-16