>

Komisija prieš Belgiją, C-47/08, Komisija prieš Prancūziją, C-50/08, Komisija prieš Liuksemburgą, C-51/08, Komisija prieš Portugaliją, C-52/08, Komisija prieš Austriją, C-53/08, Komisija prieš Vokietiją, C-54/08, ir Komisija prieš Graikiją, C-61/08

2011 m. gegužės 24 d. buvo priimti sprendimai bylose C-47/08 Komisija prieš Belgiją, C‑50/08 Komisija prieš Prancūziją, C-51/08 Komisija prieš Liuksemburgą, C-52/08 Komisija prieš Portugaliją, C-53/08 Komisija prieš Austriją, C-54/08 Komisija prieš Vokietiją ir C-61/08 Komisija prieš Graikiją.

Komisijos ieškiniais bylose C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-52/08, C-53/08, C-54/08 ir C‑61/08 buvo siekiama, kad Teisingumo Teismas pripažintų, kad šios valstybės narės pažeidė ES teisę tuo, kad nacionalinėje teisėje paliko galioti pilietybės reikalavimą asmenims, norintiems verstis notaro veikla, ir netaiko notaro profesijai su profesinių kvalifikacijų pripažinimu susijusių ES antrinės teisės aktų nuostatų. Komisijos nuomone, notaro profesijai negali būti taikomas EB sutarties 45 straipsnio (dabar − SESV 51 straipsnis) išimtis, pagal kurią EB sutarties nuostatos dėl įsisteigimo laisvės netaikomos veiklai, kuri bet kurioje valstybėje yra susijusi, nors ir laikinai, su viešosios valdžios funkcijų vykdymu.

Lietuvos Respublikos įstojimas į bylas C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-52/08, C-53/08, C-54/08 ir C-61/08 buvo pagrįstas tuo, kad analogišką pažeidimo procedūrą pagal EB Sutarties 226 straipsnį (dabar − SESV 258 straipsnis) dėl pilietybės reikalavimo notarams teisėtumo Komisija yra pradėjusi ir prieš Lietuvos Respubliką. Todėl jau šiame etape buvo itin svarbu pateikti visus Teisingumo Teismui argumentus, įrodančius, kad notaro profesija yra neatsiejamai susijusi su viešosios valdžios funkcijų vykdymu, todėl jai gali būti taikoma išimtis ir, atitinkamai, įtvirtinamas pilietybės reikalavimas.

Teisingumo Teismas bylų C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-53/08, C-54/08 ir C-61/08 sprendimuose pirmiausia pabrėžė, kad šie Komisijos kaltinimai yra susiję tik su pilietybės sąlyga ir nesusijęs su notaro profesijos statusu ir organizavimu pagal nacionalinę teisės sistemą. Taip pat Teisingumo Teismas aiškiai atskyrė, kad šie kaltinimai nesusiję nei su laisvu paslaugų teikimo, nei su laisvo darbuotojų judėjimo taikymu − bylos buvo nagrinėjamos įsisteigimo laisvės aspektu.

Teisingumo Teismas sprendime priminė plačią įsisteigimo laisvės sampratą ir ypač tai, kad yra draudžiama bet kokia iš nacionalinės teisės aktų kylanti pilietybe grindžiama diskriminacija. Toliau Teisingumo Teismas nagrinėjo viešosios valdžios funkcijų vykdymo sąvokos apimtį (kaip išimties iš įsisteigimo laisvės pagrindą) bei ar ši sąvoka apima notarams priskirtą veiklą pagal nacionalines teisės sistemas.

Teisingumo Teismas šiose bylose nagrinėjo skirtingas notarų funkcijas (atitinkamai pagal nacionalinius teisės aktus), tačiau pripažino, kad nepakanka argumentų, kad notarų veikla būtų laikoma tiesiogiai ir konkrečiai susijusi su viešosios valdžios funkcijų vykdymu, kaip tai suprantama pagal EB 45 straipsnio pirmą pastraipą. Buvo analizuojamos šios notaro funkcijos:

− nustatytos formos autentiškų aktų rengimas;

− su nekilnojamojo turto areštu, pardavimu ir vertės nustatymu susijusios funkcijos;

− veiklos aprašant paveldimą, bendrosios dalinės ar jungtinės nuosavybės turtą ir uždedant bei nuimant antspaudus;

− veiklos dalijant turtą teismo sprendimu;

− lėšų paskirstymas išieškotojams po viešo pardavimo;

− dovanojimo sandoriai, testamentai, vedybų ir registruotos partnerystės sutartys, hipotekos sudarymas, žemės sandoriai;

− bendrovių, asociacijų ir fondų steigimo dokumentų autentiškumo patvirtinimas;

− mokesčių surinkimo funkcija;

− notaro kompetencija atstovauti šalims aiškiai apibrėžtais atvejais;

− notaro veiksmai vekselių ar čekių nepriėmimo ar neapmokėjimo atveju.

Šios funkcijos buvo pripažintos kaip neatitinkančios viešosios valdžios funkcijų, kadangi notaro dalyvavimas neatsiejamas nuo išankstinio šalių sutikimo ar suderintos valios ir bendradarbiavimo su teisminėmis institucijomis. Be to, notarai savo profesija verčiasi konkurencijos sąlygomis, o tai nebūdinga viešosios valdžios vykdymui. Taip pat pažymėtina, kad notarai tiesiogiai ir asmeniškai savo klientams atsako už žalą.

Teisingumo Teismas taip pat nurodė, kad savaime nepakanka vien to, kad: notaro veikla vykdoma siekiant bendrojo intereso, notariniai dokumentai gali būti susiję su svarbiomis teisinėmis pasekmėmis, įstatymu konkrečiam aktui yra suteikta įrodomoji galia, autentiškas aktas turi vykdomąją galią (nes jis grindžiamas šalių valia, o notaras tik patikrina).

Teisingumo Teismas taip pat atmetė argumentus, grindžiamus kai kuriais ES teisės aktais, iš kurių matyti, kad Sąjungos teisės aktų leidėjas nesuformulavo aiškios pozicijos dėl EB 45 straipsnio pirmos pastraipos taikymo notaro profesijai. Be to, Teisingumo Teismas atmetė argumentus, grindžiamus Teisingumo Teismo praktika.

Taip pat reikėtų pažymėti, kad Teisingumo Teismas atmetė Liuksemburgo argumentą, susijusį su būtinybe užtikrinti liuksemburgiečių kalbos vartojimą vykdant notaro funkcijas, pabrėždamas, kad nors valstybių narių nacionalinio savitumo išsaugojimas yra teisėtas Sąjungos teisės sistemoje gerbiamas tikslas, Didžiosios Hercogystės nurodytą interesą vis dėlto galima veiksmingai apsaugoti ir kitomis priemonėmis, o ne bendrai kitų valstybių narių piliečiams taikomu draudimu.

Tik byloje C−52/08 Komisija prieš Portugaliją buvo priimtas kitoks sprendimas, kadangi Komisija buvo kitaip suformulavusi ieškinio reikalavimą. Buvo siekiama pripažinti, kad nepriėmusi įstatymų ir kitų teisės aktų, būtinų 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo įgyvendinti, Portugalijos Respublika neįvykdė įsipareigojimų pagal šią direktyvą. Teisingumo Teismas atmetė ieškinį, nes atsižvelgiant į ypatingas teisėkūros proceso aplinkybes ir dėl to susidariusią neaiškią padėtį, buvo neįmanoma konstatuoti, kad pasibaigus pagrįstoje nuomonėje nustatytam terminui egzistavo pakankamai aiški valstybių narių pareiga perkelti Direktyvą 2005/36, kiek tai susiję su notaro profesija.

Atnaujinimo data: 2023-11-16