>

Bendrasis Teismas nusprendė panaikinti 2016 m. vasario 23 d. Komisijos sprendimą Nr. C(2016) 969 final dėl Sanglaudos fondo paramos Lietuvoje vykdomam projektui „Techninė parama Sanglaudos fondui Lietuvos Respublikoje valdyti“ sumažinimo, kiek juo numatyta sumažinti paramą 137 864,61 EUR suma, atitinkančia PVM išlaidas.

Plačiau:

Nagrinėdamas pirmąjį ir antrąjį ieškinio pagrindus Bendrasis Teismas savo sprendime priminė, kad pagal Reglamento Nr. 1164/94 7 straipsnio 4 dalį techninės paramos priemonių išlaidos gali būti 100 % finansuojamos iš Sanglaudos fondo. Taip buvo nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš ginčijamos sprendimo 2 konstatuojamosios dalies.

Dėl Reglamento Nr. 16/2003 11 straipsnio 1 ir 3 dalių aiškinimo Bendrasis Teismas pažymėjo, kad to straipsnio 1 dalyje nustatytos sąlygos, kuriomis PVM gali būti iš Sanglaudos fondo tinkamos finansuoti išlaidos. Šioje nuostatoje numatyta, kad PVM iš esmės nėra tinkamos finansuoti išlaidos, išskyrus tuos atvejus, kai jį iš tikrųjų ir galutinai sumokėjo už įgyvendinimą atsakinga įstaiga. Tačiau pagal tą pačią nuostatą grąžintinas PVM, nepaisant grąžinimo būdo, negali būti laikomas tinkamomis finansuoti išlaidomis net ir tuo atveju, kai jo realiai nesusigrąžina už įgyvendinimą atsakinga įstaiga arba galutinis naudos gavėjas.

Reglamento Nr. 16/2003 11 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Europos Sąjungos bendras finansavimas jokiu būdu negali viršyti visų tinkamų finansuoti išlaidų, išskyrus PVM.

Šią nuostatą reikia aiškinti taip, kad, viena vertus, Sąjungos bendras finansavimas jokiu būdu negali būti didesnis už visas tinkamas finansuoti išlaidas be PVM ir, kita vertus, PVM išlaidų, atitinkančių tinkamas finansuoti išlaidas, tinkamumas finansuoti turi būti vertinamas pagal Reglamento Nr. 16/2003 11 straipsnio 1 dalį.

Tokiomis aplinkybėmis konstatuotina, jog ginčijamo sprendimo 25 ir 45 konstatuojamosiose dalyse išdėstyta Komisijos pozicija, kad pagal Reglamento Nr. 16/2003 11 straipsnio 3 dalį automatiškai nefinansuojamos PVM išlaidos, kurias padengti reikalavo Lietuvos Respublika, yra teisiškai klaidinga. Ši pozicija ne tik prieštarauja pačiam šio reglamento 11 straipsnio 3 dalies tekstui, bet ir jos laikantis šio straipsnio 1 dalis netektų prasmės.

Todėl atsižvelgiant į tai, jog iš ginčijamo sprendimo teksto matyti, kad Komisija aiškiai neatmetė Lietuvos Respublikos argumentų dėl Lietuvos finansų ministerijos negalėjimo susigrąžinti PVM, sumokėtą vykdant iš Sanglaudos fondo finansuojamą projektą, dėl ko šis PVM yra tinkamas finansuoti remiantis Reglamento Nr. 16/2003 11 straipsnio 1 dalimi, reikia konstatuoti, kad pirmasis ir antrasis ieškinio pagrindai yra pagrįsti.

Taigi reikia panaikinti ginčijamą sprendimą ir nėra reikalo nagrinėti ieškinio trečiojo pagrindo.

Šį sprendimą galima rasti Teisingumo Teismo internetinėje svetainėje - nuoroda čia.

Atnaujinimo data: 2023-11-16