>

2016 m. birželio 21 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas priėmė sprendimą byloje New Valmar, C-15/15, kurioje Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. balandžio 29 d. pateikė rašytines pastabas.

Šioje byloje, su prašymu priimti prejudicinį sprendimą, į Teisingumo Teismą kreipėsi Belgijos nacionalinis teismas Rechtbank van Koophandel te Gent.

Teisingumo Teismo buvo prašoma įvertinti Belgijos nacionaliniuose teisės aktuose įtvirtinto reikalavimo privačioms pramonės, prekybos arba finansų įmonėms oficialiuose dokumentuose vartoti tik teritorijos, kurioje yra jų buveinė, oficialią (vietos, valstybinę) kalbą, atitiktį Europos Sąjungos teisei.

Teisingumo Teismas šioje byloje nusprendė, kad Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 35 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad juo draudžiami valstybės narės federalinio vieneto, kaip antai Belgijos Karalystės Flamandų bendruomenės, teisės aktai, kuriais kiekvienai įmonei, kurios verslo vieta yra šio vieneto teritorijoje, nustatoma pareiga visų sąskaitų faktūrų dėl tarptautinių sandorių rekvizitus pateikti tik oficialiąja šio federalinio vieneto kalba, o jos nesilaikant, teismas turi šias sąskaitas faktūras ex officio pripažinti niekinėmis.

Nuoroda į Teisingumo Teismo sprendimą internete.

Atnaujinimo data: 2023-11-16