>

2014 m. rugsėjo 3 d. buvo priimta nutartis byloje Kėdainių rajono Okainių ŽŪB ir kt. prieš Tarybą ir Komisiją, T-386/13. 2014 m. rugsėjo 3 d. Bendrasis Teismas priėmė nutartį atmesti ieškinį kaip nepriimtiną. Bendrasis Teismas pirmiausia išnagrinėjo Komisijos nurodytą trečią nepriimtinumo pagrindą dėl ieškinio pareiškimo pavėluotai ir nusprendė, kad ieškovai nesilaikė nei pareigos pareikšti ieškinį per dviejų mėnesių ir dešimties dienų terminą, nei pareigos pateikti prašymą dėl viso ginčijamo sprendimo teksto per protingą terminą.

Bendrasis Teismas pateiktą prašymą pripažinti kai kurias Reglamento Nr. 73/2009 nuostatas netaikytinomis taip pat atmetė kaip nepriimtiną, nes šis prašymas priimtinas tik jeigu prašymas panaikinti ginčijamą sprendimą būtų pripažintas priimtinu. Dėl šios priežasties nebereikia nagrinėti ir ieškovų prašymų, kad Bendrasis Teismas sustabdytų bylos nagrinėjimą arba atsisakytų jurisdikcijos ją nagrinėti Teisingumo Teismo naudai (susijusioje byloje C-103/14).

Primename, kad 2013 m. liepos 29 d. Kėdainių rajono Okainių ŽŪB ir kt. (toliau – Ieškovai) pateikė ieškinį Tarybai ir Komisijai (byla T-386/13). Ieškovai Bendrojo Teismo prašė:

-  Pripažinti ieškovų ieškinį priimtinu.

- Pagal SESV 263 straipsnį panaikinti 2012 m. liepos 2 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimą C(2012) 4391 final, kuriuo leidžiama Lietuvoje išmokėti papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už 2012 m. (pranešta dokumentu Nr. K(2012) 4391).

- Pagal SESV 277 straipsnį pripažinti netaikytina Reglamento Nr. 73/2009 132 straipsnio, reguliuojančio papildomas nacionalines tiesiogines išmokas ir tiesiogines išmokas, 2 dalies paskutinę pastraipą, kurioje numatyta, kad nuo 2012 m. bendra tiesioginė parama, kuri gali būti skirta ūkininkui naujosiose valstybėse narėse po įstojimo pagal atitinkamą tiesioginę išmoką, įskaitant visas papildomas nacionalines tiesiogines išmokas, neturi viršyti tiesioginės paramos, kurią ūkininkas turėtų teisę gauti pagal atitinkamą tiesioginę išmoką, lygio, tuo metu taikomo valstybėse narėse, išskyrus naująsias valstybes nares, atsižvelgiant, nuo 2012 m., į 7 straipsnį, taikant jį kartu su 10 straipsniu“.

- Pagal SESV 277 straipsnį pripažinti netaikytina Reglamento Nr. 73/2009 10 straipsnio, kuriuo nustatomos specialiosios moduliavimo naujosiose valstybėse narėse taisyklės, 1 dalies nuostatą:„<…> atsižvelgiant į taikomus sumažinimus pagal 7 straipsnio 1 dalį“.

- Priteisti iš atsakovių visas ieškovų patirtas bylinėjimosi išlaidas, dėl kurių bus pateikti įrodymai Teismui.

2013 m. gruodžio 16 d. buvo pateiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės prašymas (inicijuotas Žemės ūkio ministerijos) Bendrajam Teismui įstoti į bylą. Atskirais dokumentais, pateiktais Bendrojo Teismo kanceliarijai atitinkamai 2013 m. spalio 11 ir 17 d., Komisija ir Taryba pateikė nepriimtinumu grindžiamus prieštaravimus. 2014 m. kovo 21 d. buvo pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės paaiškinimai byloje dėl priimtinumo (ji prašė Bendrojo Teismo pripažinti ieškinį priimtinu).

2014 m. kovo 14 d. ieškovai paprašė Bendrojo Teismo sustabdyti šios bylos nagrinėjimą, kol Teisingumo Teismas priims sprendimą susijusioje byloje C-103/14. Pareiškimais, pateiktais atitinkamai 2014 m. kovo 28 d. ir balandžio 2 d., Taryba ir Komisija išsakė prieštaravimus dėl prašymo sustabdyti bylos nagrinėjimą ir atsisakyti jurisdikcijos.

Atnaujinimo data: 2023-11-16