2023 m. sausio 12 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas paskelbė sprendimą byloje C-280/21, Migracijos departamentas, kuri buvo nagrinėjama pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. balandžio 21 d. nutartimi pateiktą prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl 2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/95/ES dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų nuostatų išaiškinimo.

Šioje byloje 2021 m. rugsėjo 28 d. buvo pateiktos Lietuvos Respublikos Vyriausybės rašytinės pastabos.

Teisingumo Teismas, atsakydamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pateiktą klausimą, sprendime nurodė, kad Direktyvos 2011/95/ES 10 straipsnio 1 dalies e punktas ir 2 dalis turi būti aiškinami taip:

Sąvoka „politinės pažiūros“ apima tarptautinės apsaugos prašytojo, kaip tai suprantama pagal šios direktyvos 2 straipsnio h ir i punktus, bandymus teisinėmis priemonėmis apginti savo asmeninius turtinius ir ekonominius interesus nuo neteisėtai veikiančių nevalstybinių subjektų, kai šie dėl su atitinkama valstybe palaikomų korupcinių ryšių prieš prašytoją pasitelkia netgi jos teisėsaugą, jeigu persekiojimo vykdytojai šiuos bandymus suvokia kaip prieštaravimą ar pasipriešinimą su jais pačiais ar jų politika ir (arba) jų metodais susijusioje srityje.

Pažymėtina, kad procesas Teisingumo Teisme yra tik vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo, šiuo atveju Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo,  nagrinėjamoje byloje. Su Teisingumo Teismo sprendimu ir jo motyvais galima plačiau susipažinti: https://curia.europa.eu

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-14