>

2022 m. rugsėjo 15 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas paskelbė sprendimą byloje C-416/21, J. Sch. Omnibusunternehmen ir K. Reisen, kuri buvo nagrinėjama pagal Vokietijos teismo (Bayerisches Oberstes Landesgericht) 2021 m. birželio 24 d. pateiktą prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/24/ES dėl viešųjų pirkimų, kuria panaikinama Direktyva 2004/18/EB, nuostatų išaiškinimo.

Šioje byloje 2021 m. lapkričio 19 d. buvo pateiktos Lietuvos Respublikos Vyriausybės rašytinės pastabos.

Teisingumo Teismas, atsakydamas į Vokietijos teismo pateiktą pirmąjį klausimą, sprendime nurodė, kad Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalies pirmos pastraipos d punktas turi būti aiškinamas taip: šioje nuostatoje numatytas neprivalomasis pašalinimo pagrindas susijęs su atvejais, kai yra pakankamai įtikinamų duomenų, leidžiančių daryti išvadą, kad ekonominės veiklos vykdytojai sudarė SESV 101 straipsniu draudžiamą susitarimą, tačiau neapsiriboja tik pastarajame straipsnyje numatytais susitarimais.

Atsakydamas į antrąjį ir trečiąjį prejudicinius klausimus Teisingumo Teismas pažymėjo, kad Direktyvos 2014/24 57 straipsnio 4 dalis turi būti aiškinama taip: šioje nuostatoje išsamiai reglamentuojami neprivalomieji pašalinimo pagrindai, kuriais galima pateisinti ekonominės veiklos vykdytojo pašalinimą iš viešojo pirkimo procedūros dėl objektyvių priežasčių, susijusių su jo profesinėmis savybėmis, interesų konfliktu ar konkurencijos iškraipymu, kurie atsirastų jam dalyvaujant šioje procedūroje. Vis dėlto 57 straipsnio 4 dalis neužkerta kelio tam, kad Direktyvos 2014/25 36 straipsnio 1 dalyje numatytas vienodo požiūrio principas kliudytų skirti viešojo pirkimo sutartį ekonominės veiklos vykdytojams, kurie sudaro vieną ekonominį vienetą ir kurių pasiūlymai, nors ir pateikti atskirai, nėra nei savarankiški, nei nepriklausomi.

Pažymėtina, kad procesas Teisingumo Teisme yra tik vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje. Su Teisingumo Teismo sprendimu ir jo motyvais galima plačiau susipažinti: https://curia.europa.eu

Atnaujinimo data: 2024-02-14