>

2023 m. rugsėjo 28 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismas paskelbė sprendimą byloje  C-671/21, Gargždų geležinkelis, kuri buvo nagrinėjama pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2021 m. lapkričio 5 d. nutartimi pateiktą prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl 2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012/34/ES, kuria sukuriama bendra Europos geležinkelių erdvė, nuostatų išaiškinimo.

Šioje byloje 2022 m. kovo 7 d. buvo pateiktos Lietuvos Respublikos Vyriausybės rašytinės pastabos.

Teisingumo Teismas, atsakydamas į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo pateiktus klausimus, sprendime nurodė, kad Direktyvos 2012/34/ES 45 ir 46 straipsniai turi būti aiškinami taip: sudarydamas traukinių tvarkaraštį ir per derinimo procedūrą, kaip numatyta tuose straipsniuose, infrastruktūros valdytojas: - neprivalo tikrinti, ar keli pareiškėjai pateikė konkuruojančias paraiškas skirti pajėgumų tiems patiems kroviniams vežti; - gali taikyti tam tikrus kriterijus, įskaitant turinčius pirmumo aspektą, jeigu juos taikant tos infrastruktūros pajėgumus galima paskirstyti tinkamai, nediskriminuojant ir laikantis Sąjungos teisės; - konfliktų atvejais privalo stengtis kartu su pareiškėjais aktyviai siekti tenkinančio sprendimo.

Teisingumo Teismas sprendime taip pat nurodė, kad Direktyvos 2012/34/ES 47 straipsnio 3 ir 4 dalys turi būti aiškinamos taip: jomis draudžiama priimti nacionalinės teisės nuostatas, kuriose numatyta skirstant infrastruktūros pajėgumus, kai ši yra perpildyta, taikyti planuojamu tų pajėgumų naudojimu grindžiamą pirmumo kriterijų, nebent nustatomos garantijos, užtikrinančios, kad jis nebus taikomas naujų dalyvių nenaudai.

Pažymėtina, kad procesas Teisingumo Teisme yra tik vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo, šiuo atveju Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo, nagrinėjamoje byloje. Su Teisingumo Teismo sprendimu ir jo motyvais galima plačiau susipažinti: https://curia.europa.eu

 

 

 

 

Atnaujinimo data: 2024-02-14