2021 m. lapkričio 11 d. priimtas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimas byloje Manpower Lit, C‑948/19, kurioje Lietuvos Aukščiausiasis Teismas pateikė prašymą priimti prejudicinį sprendimą dėl 2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/104/EB dėl darbo per laikinojo įdarbinimo įmones nuostatų išaiškinimo. Ginčas pagrindinėje byloje kilo dėl Europos lyčių lygybės institute (EIGE) per laikinojo įdarbinimo agentūrą įdarbintiems darbuotojams mokamo darbo užmokesčio dydžio.

Į klausimą, ar Direktyvos 2008/104/EB 1 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad į šios direktyvos taikymo sritį patenka situacija, kai laikinojo įdarbinimo įmonė asmenis, sudariusius su ja darbo sutartį, skiria dirbti EIGE, Teisingumo Teismas atsakė teigiamai. Į klausimą, ar Direktyvos 2008/104/EB 5 straipsnio 1 dalis turi būti aiškinama taip, kad pareigos, kurias užima į EIGE paskirtas laikinasis darbuotojas, gali būti laikomos „ta pačia darbo vieta“, kaip tai suprantama pagal šią nuostatą, net jeigu visos pareigos, į kurias EIGE tiesiogiai įdarbina darbuotojus, apima užduotis, kurias gali atlikti tik asmenys, kuriems taikomi Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai, Teisingumo Teismas taip pat atsakė teigiamai. Todėl, remiantis Teisingumo Teismo išaiškinimu, tokiems laikiniesiems darbuotojams turi būti suteiktos tokios pat pagrindinės darbo ir įdarbinimo sąlygos, susijusios su darbo laiku ir darbo užmokesčiu, kaip ir nuolatiniams darbuotojams.

Sprendimas šioje byloje atitinka Lietuvos Respublikos poziciją. Pažymėtina, kad procesas Teisingumo Teisme yra tik vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo, šiuo atveju Lietuvos aukščiausiojo teismo, nagrinėjamoje byloje.

Su teismo sprendimu ir jo motyvais galima plačiau susipažinti: https://curia.europa.eu

Atnaujinimo data: 2024-02-13